Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

U

Društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (engl. undertaking for collective investment in transferable securities – UCITS)

Svaki udjel predstavlja proporcionalni udjel u neto imovini dobrovoljnog mirovinskog fonda. Uplate na osobne račune i preneseni računi (prilikom promjene fonda) preračunavaju se u udjele svakodnevno u skladu s cijenom udjela na taj datum. Na taj se način obavlja dodjela udjela, dok se otkup obavlja prilikom prestanka članstva ili odlaskom u mirovinu.

Odnos mirovinskog društva i člana dobrovoljnog mirovinskog fonda temelji se na ugovoru o članstvu. Ugovor o članstvu smatra se sklopljenim prihvaćanjem prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda od strane potencijalnog člana, pod uvjetom da je izvršena prva uplata u fond.

Ukupnu imovinu mirovinskog fonda za dan vrednovanja čini zbroj vrijednosti svih vrsta imovine mirovinskog fonda.

Mirovinsko društvo može naplatiti ulaznu naknadu na svaki uplaćeni doprinos člana obveznog mirovinskog fonda.

Mirovinsko društvo može zaračunati mirovinskom fondu određenu naknadu radi pokrića troškova upravljanja. 

Uredba (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132 (engl. Central Counterparties Recovery and Resolution Regulation – CCP RRR)

Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (engl. Central Securities Depository Regulation – CSDR)

ESMA Uredba je Uredba (EU) br. 1095/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ

Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (engl. Market Abuse Regulation – MAR)

Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (engl. Markets in Financial Instruments Regulation – MiFIR)

Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza.

Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ.

Uredba (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (engl. Crowdfunding Regulation)

Uređeno tržište multilateralni je sustav koji u sustavu i prema unaprijed poznatim i ne diskrecijskim pravilima spaja ili omogućuje spajanje ponuda za kupnju i ponuda za prodaju financijskih instrumenata trećih strana tako da nastaje ugovor s financijskim instrumentima uvrštenim u trgovanje prema pravilima toga sustava i/ili u samom sustavu, pod uvjetom da uređeno tržište i/ili tržišni operater koji ga vodi ili njime upravlja ima odobrenje za rad i redovito posluje u skladu s odredbama dijela drugoga glave III. ZTK-a.

Usluga skupnog financiranja (engl. crowdfunding – CF) znači povezivanje interesa ulagatelja i vlasnika projekata za financiranje poduzetničkih projekata upotrebom platforme za skupno financiranje, a čini je bilo koje od sljedećeg:

  • omogućivanje odobravanja zajmova
  • usluge provedbe ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa, kako je navedeno u točki 7. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata dopuštenih za potrebe skupnog financiranja koje su izdali vlasnici projekata ili subjekt posebne namjene te zaprimanje i prijenos naloga klijenata, kako je navedeno u točki 1. tog odjeljka, u vezi s tim prenosivim vrijednosnim papirima i instrumentima dopuštenim za potrebe skupnog financiranja.
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.