Naknade

Temeljem odredbe članka 20. stavka 1. alineja 2. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), Upravno vijeće Hanfe donosi Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Obavijest obveznicima plaćanja naknada
Obveznici plaćanja naknada prema Pravilniku o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 26/19) do donošenja novog pravilnika propisane iznose u kunama za potrebe plaćanja preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije te po općim pravilima preračunavanja kako je propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, br. 57/22 i 88/22).
Račun za uplatu i poziv na broj ostaju nepromijenjeni.

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hanfi

Izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada od imovine i prihoda subjekata nadzora Hanfe definirani su Pravilnikom o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Obveznici plaćanja naknada su subjekti nadzora - sve pravne i fizičke osobe koje se bave pružanjem financijskih usluga, savjetovanjem na financijskom tržištu, prodajom, zastupanjem, posredovanjem ili upravljanjem imovinom korisnika financijskih usluga.

  1. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2023. godinu (NN, br. 155/22)
  2. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu (NN, br. 147/2020)

  3. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu (NN, br. 2/2020)
  4. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. NN 112/18 i 18/19)
  5. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 128/17, 51/18 i 91/18)
  6. Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu oslobađanju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2016. godini
  7. Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu oslobađanju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2017. godini
  8. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknade za izdavatelje

Detaljne upute za uplatu naknada preuzmite u dokumentu:


Pravilnik o vrsti i visini naknada Hanfe

Vrsta i visina naknada Hanfe za pružanje usluga iz nadležnosti i djelokruga Hanfe definirane su Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obveznici plaćanja naknada su pravne i fizičke osobe iz članka 15. točke 2. i 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te sve ostale pravne i fizičke osobe koje se obraćaju Hanfi sa zahtjevom za poduzimanje radnji iz djelokruga i nadležnosti Hanfe ili putem nadležnih nadzornih tijela država članica dostavljaju obavijest Hanfi o pružanju usluga u Republici Hrvatskoj.

  1. Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 26/19)
  2. Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 10/14, 16/14 i 48/14)

Detaljne upute za uplatu naknada preuzmite u dokumentu:

Obrazac Zahtjeva za povrat uplaćenih sredstava

Obrazac Zahtjeva za povrat uplaćenih sredstava možete preuzeti ovdje (u slučaju povrata sredstava sukladno odredbama čl. 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga).