Rječnik pojmova

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

S

Sanacija je postupak restrukturiranja koji sanacijsko tijelo provodi nad investicijskim društvom, središnjom drugom ugovornom stranom ili središnjim depozitorijem u odnosu na koje je nadležno tijelo utvrdilo da propada ili će vjerojatno propasti, pod uvjetom da je provođenje tog postupka u javnom interesu.

Sanacijsko tijelo jest tijelo koje je u pojedinoj državi članici ovlašteno primjenjivati sanacijske instrumente i izvršavati sanacijske ovlasti.

Savjetovanje znači davanje osobne preporuke stranci, bilo na njezin zahtjev bilo na inicijativu distributera osiguranja, u pogledu jednog ugovora o osiguranju ili više njih.

Potrebni solventni kapital (engl. Solvency Capital Requirement – SCR) ukupne su potrebe solventnosti koje društvo za (re)osiguranje procjenjuje u sklopu svog sustava upravljanja, pritom uzimajući u obzir specifični profil rizičnosti, odobrena ograničenja dozvoljenih rizika te poslovnu strategiju društva za (re)osiguranje.

Sekuritizacija znači transakciju ili shemu preoblikovanja u kojoj se kreditni rizik povezan s izloženošću ili skupom izloženosti tranšira te ima sve sljedeće karakteristike:

  • plaćanja u transakciji ili shemi ovise o uspješnosti izloženosti ili skupa izloženosti
  • podređenost tranši određuje razdiobu gubitaka tijekom trajanja transakcije ili sheme
  • transakcija ili shema ne stvara izloženosti koje imaju sve karakteristike navedene u članku 147. stavku 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (engl. Solvency and Financial Condition Report – SFCR) koje je društvo za (re)osiguranje dužno svake godine izraditi i objaviti na svojim internetskim stranicama.

Sistematski internalizator (SI) jest investicijsko društvo koje na organiziranoj, učestaloj, sustavnoj i značajnoj osnovi trguje za vlastiti račun, izvršavajući naloge klijenata izvan uređenog tržišta, MTP-a ili OTP-a, a da ne upravlja multilateralnim sustavom. Je li riječ o trgovanju na učestaloj i sustavnoj osnovi ili nije, utvrđuje se na temelju broja OTC transakcija financijskim instrumentom koje je investicijsko društvo sklopilo za vlastiti račun, izvršavajući naloge klijenata. Je li riječ o trgovanju na značajnoj osnovi ili nije, utvrđuje se ili prema udjelu OTC trgovanja investicijskog društva pojedinim financijskim instrumentom u ukupnom trgovanju investicijskog društva tim financijskim instrumentom ili prema udjelu OTC trgovanja investicijskog društva pojedinim financijskim instrumentom u ukupnom trgovanju tim financijskim instrumentom na području EU-a. Definicija sistematskog internalizatora primjenjuje se samo kada investicijsko društvo prijeđe unaprijed određene granice za učestalost, sustavnost i značajnost trgovanja ili kada investicijsko društvo odluči poslovati kao sistematski internalizator u smislu odredbi ZTK-a.

SKDD jest Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., koje posluje kao središnji depozitorij vrijednosnih papira odnosno registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira, gdje se u obliku elektroničkih zapisa vode podaci o izdavateljima, vrijednosnim papirima, računima vrijednosnih papira i imateljima vrijednosnih papira, kao i drugi podaci predviđeni zakonom.

SKDD-CCP jest društvo SKDD-CCP Smart Clear d.d., osnovano radi pružanja usluga središnje druge ugovorne strane u skladu s Uredbom EMIR.

Sporedni posrednik u osiguranju fizička je ili pravna osoba, osim kreditnih institucija ili investicijskih društava i osim HP-Hrvatske pošte d. d. i Financijske agencije, koja je upisana u registar sporednih posrednika u osiguranju koji vodi Hanfa, a koja za primitak ima pravo obavljati ili obavlja poslove distribucije osiguranja kao sporednu djelatnost i ispunjava sve sljedeće uvjete:

  • glavna poslovna djelatnost te osobe nije distribucija osiguranja
  • ta osoba distribuira samo određene proizvode osiguranja koji služe kao dopuna nekoj robi ili usluzi
  • distribuirani proizvodi osiguranja ne obuhvaćaju životno osiguranje ili rizik od odgovornosti osim ako ono što obuhvaćaju dopunjuje robu ili uslugu koje posrednik pruža kao svoju glavnu poslovnu djelatnost.

Središnja druga ugovorna strana (engl. central counterparty – CCP) jest središnja druga ugovorna strana kako je definirana u članku 2. točki 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i zakonom kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata. 

Statutarne tehničke pričuve predstavljaju računovodstvenu vrijednost ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju koju društvo za osiguranje oblikuje za potrebe financijskog izvještavanja u skladu s računovodstvenim propisima, Zakonom o osiguranju i drugim propisima.

Stopa referentnog prinosa izračunava se za proteklu kalendarsku godinu za svaku kategoriju mirovinskih fondova kao ponderirana aritmetička sredina stopa prosječnih godišnjih prinosa svih mirovinskih fondova iste kategorije za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine, gdje je ponder udio neto vrijednosti imovine pojedinog mirovinskog fonda u ukupnoj neto vrijednosti imovine svih mirovinskih fondova iste kategorije na zadnji radni dan u kalendarskoj godini.

STS sekuritizacija jest jednostavna, transparentna i standardizirana sekuritizacija u smislu članka 18. Uredbe (EU) 2017/2402.

Sustav dopunskih mirovina sustav je dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u zatvorenim mirovinskim fondovima.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.