Zaštita potrošača na tržištu kapitala

Svaki ulagatelj na tržištu kapitala pristaje na sve potencijalne rizike ulaganja u financijske instrumente i time preuzima osobnu odgovornost. Postoje pravila koja štite ulagatelje kako bi svaku investicijsku odluku mogli najbolje procijeniti i donijeti u skladu sa svojim znanjem i ulagačkim ciljevima.

Investicijska društva, kreditne institucije i društva za upravljanje investicijskim fondovima (nazovimo ih ovdje društvima) dužna su pri pružanju investicijskih usluga:

 • poslovati pošteno, pravedno i profesionalno, u skladu s vašim najboljim interesima, što vas štiti kada poslujete s društvom koje je, kao stručnjak, u boljoj poziciji od vas
 • osigurati vam odgovarajuće, sveobuhvatne i točne informacije kako biste donijeli što bolju odluku o ulaganju
 • pružiti vam usluge koje uzimaju u obzir vaše osobne okolnosti, profil i zahtjeve
 • pratiti potencijalne sukobe interesa i upravljati njima u vašem najboljem interesu
 • čuvati vašu imovinu na način da se rizici svode na najmanju moguću mjeru
 • rješavati vaše eventualne prigovore.

Kako bi ispunila navedene zahtjeve, društva su dužna provoditi sljedeće korake:

 • razvrstati vas u jednu od kategorija ulagatelja (mali i profesionalni ulagatelji)
 • procjenjivati primjerenost i/ili prikladnost usluge koja će vam se pružiti na temelju dostavljenih podataka
 • pružati vam sve potrebne informacije kako biste mogli donijeti utemeljenu odluku o investicijskoj usluzi
 • izvršavati vaše naloge bez odgađanja i prema najboljim mogućim uvjetima
 • izvještavati vas o pruženim investicijskim uslugama tijekom i nakon pružanja usluga.

Društva će vas prije pružanja usluge na temelju podataka koje prikupi od vas razvrstati u jednu od dviju kategorija ulagatelja kako bi vam pružila primjeren stupanj zaštite:

 • profesionalni ulagatelj – riječ je uglavnom o financijskim institucijama poput banaka, društava za osiguranje, mirovinskih i investicijskih fondova i slično, za koje društvo može pretpostaviti da imaju dovoljno stručnog znanja i iskustva za donošenje odluka o ulaganjima i razumijevanje uključenih rizika.
 • mali ulagatelj – svi ulagatelji koji ne ispunjavaju uvjete za profesionalne ulagatelje. Iako se ove ulagatelje naziva „malim“, to ne znači da su manje važni jer im se posvećuje najviše pozornosti i uživaju najveći stupanje zaštite.

Ipak, i mali ulagatelji mogu zatražiti svrstavanje u kategoriju profesionalnog ulagatelja, a društvo će to učiniti samo ako procijeni da imaju dovoljno stručnog znanja i iskustva i da su sposobni donositi vlastite odluke o ulaganjima i razumjeti uključeni rizik. Time se gubi status malog ulagatelja, odnosno ujedno i pravo na određene zaštitne mehanizme na koje mali ulagatelji imaju pravo.

Na temelju vaših ulagačkih ciljeva, financijske situacije te znanja i iskustva na području ulaganja društvo koje pruža investicijske usluge dužno je napraviti procjenu primjerenosti.

Ne prikupi li društvo podatke potrebne za procjenu primjerenosti ili na temelju izvršene procjene primjerenosti ocijeni da određena usluga ili transakcija za vas nije primjerena, ne smije vam pružiti uslugu, o čemu će vas posebno upozoriti.

Pri pružanju ostalih investicijskih usluga društvo je dužno napraviti procjenu prikladnosti investicijske usluge u slučajevima u kojima se usluga odnosi na kompleksne financijske instrumente (primjerice, budućnosnice, konvertibilne obveznice, certifikate i slično). Procjena prikladnosti izrađuje se i ako se usluga ne pruža na vašu inicijativu.

Ako društvo zaključi da ulaganje nije prikladno ili da mu niste dostavili sve valjane podatke, ipak vam na vašu odgovornost može pružiti investicijsku uslugu, no pritom vas mora upozoriti na to da proizvod ili usluga nisu za vas prikladni ili da to nije u mogućnosti utvrditi.

Važno je naglasiti da je pružanje točnih podataka društvu s ciljem procjene primjerenosti i prikladnosti u vašem interesu jer samo na temelju točnih podataka društvo može ispravno procijeniti koje su transakcije, proizvodi i usluge primjereni i/ili prikladni za vas i tako vas zaštititi od neprimjerenih transakcija, proizvoda ili usluga.

Podaci prikupljeni s ciljem procjene primjerenosti i prikladnosti smatraju se poslovnom tajnom i društvo ih ne smije zloupotrijebiti ni prenositi dalje.

Investicijsko društvo dužno vas je informirati, a to znači da vam društvo mora dostaviti:

 • podatke o uvjetima ugovora
 • podatke o društvu i uslugama koje ono pruža
 • podatke o financijskim instrumentima
 • podatke o cijenama usluga i povezanim izdacima
 • podatke o primljenim dodatnim poticajima te načinu povrata tih poticaja klijentima
 • podatke o troškovima usluga prije i nakon pružanja usluga, i to o svim troškovima i povezanim naknadama koje investicijska društva zaračunavaju za investicijske usluge koje pružaju klijentu, kao i svim troškovima i povezanim naknadama koji su povezani s izdavanjem financijskih instrumenata i njihovim upravljanjem.

Navedene podatke pronaći ćete u ugovorima koje sklapate s društvom i pripadajućim dokumentima, koji sadržavaju opće uvjete, cjenike, politiku izvršavanja naloga, politiku upravljanja sukobom interesa i slično. Ti se podaci najčešće nalaze na internetskim stranicama društva i u prostorijama društva u kojima se sklapaju ugovori.

Društvo mora ažurno i korektno izvršavati vaše naloge u odnosu na naloge ostalih klijenata ili trgovinske interese samog društva, i to na način da se postigne najpovoljniji ishod s obzirom na:

 • cijenu
 • troškove, brzinu i vjerojatnost izvršenja
 • troškove, brzinu i vjerojatnost namirenja
 • veličinu i vrstu naloga i sve ostale okolnosti koje su važne za izvršenje naloga.

Društvo je dužno donijeti i primjenjivati politiku izvršavanja naloga, odnosno dokument koji detaljnije propisuje način postizanja najpovoljnijeg ishoda za klijenta te je dužno klijentima pružiti odgovarajuće podatke o svojoj politici izvršavanja naloga i od klijenata ishoditi prethodnu suglasnost u vezi s tom politikom.

Društvo ima zakonsku obvezu redovito vas izvještavati o pruženim investicijskim uslugama te će vam javljati sve povezano sa:

 • vašim izvršenim nalozima
 • upravljanjem portfeljem
 • stanjem vaše imovine kod društva.

Navedene izvještaje društvo vam dostavlja na način kako je ugovoreno, redovnom ili elektroničkom poštom.

Ako unatoč poduzetim koracima predostrožnosti ipak zaključite da ste na neki način oštećeni od strane nekog subjekta pod nadzorom Hanfe, možete poduzeti sljedeće radnje:

 • Kao prvi korak možete podnijeti pritužbu ili zahtjev za objašnjenje nastalog problema izravno društvu u pisanom obliku i od njega tražiti pisani odgovor.
 • Ako ne dobijete pisani odgovor društva ili vam se prigovor odbije, a vi i dalje smatrate da je društvo prekršilo odredbe zakona iz nadležnosti Hanfe, svoju predstavku možete dostaviti Hanfi na adresu elektroničke pošte potrosaci@hanfa.hr.

Društvo je dužno poduzimati određene korake u zaštiti vaše imovine, a ti su koraci propisani Zakonom o tržištu kapitala i odnose se na:

 • pravilno pohranjivanje i označivanje vaše imovine
 • adekvatnu kontrolu prijenosa vaše imovine
 • vođenje internih evidencija po svakom klijentu posebno
 • redovno usklađivanje evidencija vaše imovine
 • odabir i periodičnu procjenu trećih strana kod kojih je pohranjena vaša imovina
 • reguliranje odnosa s tim trećim stranama.

Investicijsko društvo koje drži vašu imovinu dužno je imenovati osobu koja ima dovoljno znanja i stručnosti u vezi s pitanjima zaštite imovine klijenata i koja se brine o svim navedenim koracima.

Ako ste mali ulagatelj, društvo vas je dužno i prije početka suradnje obavijestiti o svim važnim okolnostima, poput toga gdje možete pohraniti svoju imovinu, rizicima koje nosi poslovanje s trećim stranama i vašim pravima povezanim s računima na kojima se nalaze financijski instrumenti. Nužno je voditi računa o svim detaljima, primjerice o tome može li se iz vaše imovine naplatiti društvo ili treća strana kod koje je imovina pohranjena, pod kojim uvjetima i do kojeg iznosa.

Vaše društvo mora dati precizne i cjelovite informacije i biti dostupno za svaki vaš upit.

Dodatno ste kao mali ulagatelj zaštićeni sustavom zaštite ulagatelja pa su vaša potraživanja prema društvu osigurana u ukupnom iznosu do 19.908,42 eura.

Važno je napomenuti da sustav zaštite ulagatelja ne štiti klijenta od tržišnih rizika ulaganja na tržištu kapitala, odnosno od gubitka ulaganja uslijed promjena cijena financijskih instrumenata. Na tržištu pristajete na sve potencijalne rizike ulaganja u financijske instrumente.

Na Hanfinim internetskim stranicama možete pronaći popis svih investicijskih fondova i društava za upravljanje investicijskim fondovima koji imaju odobrenje za rad, uključujući i fondove iz zemalja članica Europske unije kojima je dopušteno nuditi svoje udjele u Hrvatskoj.

U slučaju nezadovoljstva investicijskim fondom čiji ste ulagatelj imate na raspolaganju nekoliko mogućnosti. Uvijek možete izaći iz fonda i svoje ulaganje povjeriti nekom drugom društvu za upravljanje investicijskim fondovima. Nadalje, možete podnijeti pritužbu društvu za upravljanje, koje je dužno uspostaviti i ostvarivati primjerene postupke da bi se takve pritužbe rješavale na adekvatan način.

Ako ne zaprimite pisani odgovor društva za upravljanje fondom ili je prigovor odbijen, a vi smatrate kako je društvo za upravljanje prekršilo odredbe zakona iz nadležnosti Hanfe, predstavku možete dostaviti Hanfi, pisanim putem na adresu Franje Račkoga 6, 10 000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte potrosaci@hanfa.hr. Na internetskim stranicama Hanfe navedene su upute za podnošenje predstavke i potrebna dokumentacija. Povrh navedenog, društvo za upravljanje dužno je osigurati uvjete za izvansudsko rješavanje sporova, putem arbitraže, između društva za upravljanje i ulagatelja u fondove kojima društvo upravlja. U slučaju nemogućnosti rješavanja spora izvansudskim putem vi kao ulagatelj imate mogućnost pokretanja postupka radi ostvarivanja svojih prava pred nadležnim sudom.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.