Središnji depozitorij vrijednosnih papira (Central Securities Depository – CSD)


Sustav namire

Nakon što je transakcija provedena na uređenom tržištu, multilateralnoj trgovinskoj platformi (MTP) ili organiziranoj trgovinskoj platformi (OTP) na razini središnjeg depozitorija vrijednosnih papira provodi se namira vrijednosnih papira (engl. settlement) odnosno dovršavanje transakcije vrijednosnim papirima prijenosom gotovine ili vrijednosnih papira ili oboje. Središnji depozitorij vrijednosnih papira (engl. central securities depository – CSD) pravna je osoba koja upravlja sustavom za namiru vrijednosnih papira te koja pruža barem jednu drugu osnovnu uslugu navedenu u odjeljku A Priloga Uredbi (EU) 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (dalje: CSDR).

Okvir, zahtjevi, kriteriji, pravila za organizaciju i poslovanje središnjih depozitorija, kao i pravila za promicanje sigurne, učinkovite i neometane namire te druga pitanja u pogledu namire vrijednosnih papira na razini Europske unije definirani su CSDR-om i pripadajućim regulatornim tehničkim standardima (RTS), provedbenim tehničkim standardima (ITS) te smjernicama Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA). Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (NN, br. 44/16; dalje: Zakon o provedbi CSDR-a) kao nadležna tijela u Republici Hrvatskoj za provedbu CSDR-a i Zakona o provedbi CSDR-a određeni su Hanfa i Hrvatska narodna banka (dalje: HNB). Pritom je Hanfa primarno nadležna za izdavanje, proširenje i ukidanje odobrenja za rad središnjem depozitoriju vrijednosnih papira uz sudjelovanje HNB-a kao relevantnog tijela iz članka 12. CSDR-a, dok je HNB nadležan za izdavanje, proširenje i ukidanje odobrenja za imenovanje kreditne institucije ili za pružanje bilo koje pomoćne usluge bankovnog tipa središnjem depozitoriju vrijednosnih papira, kao i za nadzor nad spomenutim subjektima u skladu s člankom 55. stavkom 5. i člancima 59. i 60. CSDR-a.

Upravno vijeće Hanfe donijelo je na sjednici održanoj 10. veljače 2022. rješenje kojim je društvu Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162 (dalje: SKDD) izdano odobrenje za rad kao središnjeg depozitorija vrijednosnih papira u odnosu na:

 1. osnovne usluge iz Odjeljka A Priloga CSDR-u:
  1. početno evidentiranje u sustav u nematerijaliziranom obliku
  2. osiguravanje i vođenje računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira na najvišoj razini
  3. upravljanje sustavom namire vrijednosnih papira te
 2. pomoćne usluge nebankovnog tipa dopuštene na temelju Odjeljka B Priloga CSDR-u:
  1. usluge povezane s registrom dioničara
  2. podrška obrade korporativnih akcija, uključujući poreze, glavne skupštine i usluge informiranja
  3. usluge novih izdanja, uključujući alokaciju i upravljanje ISIN oznakama i sličnim oznakama
  4. uspostava veza s drugim središnjim depozitorijima vrijednosnih papira
  5. pružanje informacija, podataka i statističkih podataka tržišnim / statističkim uredima ili drugim vladinim ili međuvladinim subjektima
  6. pružanje IT usluga
  7. usluge povjereništva
  8. usluge glasovanja u svojstvu opunomoćenika na glavnim skupštinama
  9. poslovi operatera Fonda za zaštitu ulagatelja
  10. administrativne djelatnosti za povezana društva
  11. računovodstvene djelatnosti za povezana društva
  12. računalne i srodne djelatnosti za povezana društva.

SKDD jedini je licencirani središnji depozitorij vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj koji shodno navedenom upravlja sustavom za namiru vrijednosnih papira i pruža druge usluge za koje mu je Hanfa izdala odobrenje u skladu s odredbama CSDR-a te je upisan u registru CSD-ova EU-a koji vodi/ažurira ESMA na svojoj internetskoj stranici. SKDD dužan je kao središnji depozitorij vrijednosnih papira donijeti, primjenjivati i objaviti operativna pravila rada kojima detaljno određuje i pojašnjava način obavljanja usluga koje pruža (pravila i upute), kao i cjenik kojim utvrđuje naknade za usluge koje pruža, vodeći se ravnopravnošću položaja svih korisnika njegovih usluga i razumnim komercijalnim uvjetima. SKDD ujedno je i središnji registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira u koji se upisuju prava iz nematerijaliziranih vrijednosnih papira, imatelji tih prava i prava trećih osoba na vrijednosnim papirima.

Sustav namire kojim upravlja SKDD predstavlja sustav u smislu Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira, koja je prenesena u hrvatski pravni poredak Zakonom o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (NN, br. 59/12, 44/16, 118/20). Tim Zakonom propisana je obveza Hanfe voditi evidenciju sustava za namiru financijskih instrumenata te na svojim internetskim stranicama objavljivati najmanje sljedeće podatke:

 • naziv sustava – sustav namire SKDD-a
 • tvrtka i sjedište upravitelja sustava – Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a
 • popis sudionika sustava.

Uz ove podatke, Odlukom Hanfe utvrđeni su dodatni podaci koje sadrži evidencija sustava za namiru financijskih instrumenata, a koji se odnose na sudionike sustava za namiru:

 • naznaka uloge u sustavu (skrbnik – S, investicijsko društvo ili kreditna institucija – B, sudionik novčanih tržišta – M)
 • skraćena oznaka člana u sustavu
 • skraćena tvrtka, matični broj, dopisna adresa, poštanski broj, država.

Fond za zaštitu ulagatelja

Fond za zaštitu ulagatelja formiran je radi zaštite tražbina klijenata članova Fonda koje član Fonda nije u mogućnosti isplatiti i/ili vratiti klijentu u slučaju kada je nad članom Fonda otvoren stečajni postupak ili ako Hanfa utvrdi da je kod člana Fonda nastupila nemogućnost ispunjavanja obveza prema klijentima.

Hanfa je SKDD-u izdala odobrenje za obavljanje poslova operatera Fonda za zaštitu ulagatelja. Članstvo u Fondu obvezno je za investicijska društva odnosno kreditne institucije koje pružaju investicijske usluge i/ili obavljaju investicijske aktivnosti te društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom kada pružaju investicijske usluge u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, a koji imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj.

Tražbine klijenta osigurane su do vrijednosti od najviše 20.000,00 eura po klijentu člana Fonda te se isplaćuju iz sredstava Fonda koja čine doprinosi članova Fonda, sredstva naplaćena u stečajnim postupcima nad članom Fonda, prihodi od ulaganja slobodnih sredstava Fonda i ostali prihodi.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.