Kratka prodaja

Uredba (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (dalje: Uredba o kratkoj prodaji) stupila je na snagu u zemljama članicama Europske unije 1. studenoga 2012. godine, a u Republici Hrvatskoj primjenjuje se od 1. srpnja 2013. godine.

U skladu s člankom 3. Zakona o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (NN, br. 54/2013; dalje: Zakon o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji) nadležna tijela za provedbu Uredbe o kratkoj prodaji  i Zakona o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji jesu Hanfa i Hrvatska narodna banka (za nadzor provedbe Uredbe o kratkoj prodaji kod kreditnih institucija).

Svrha je Uredbe o kratkoj prodaji povećati transparentnost izvještavanja o kratkim pozicijama koje imaju ulagatelji u određenim financijskim instrumentima, smanjiti rizik namire i druge rizike povezane s kratkim prodajama te stvoriti ujednačen okvir za koordinirano djelovanje na razini Europske unije.

Pitanja povezana s Uredbom o kratkoj prodaji mogu se slati Hanfi na adresu elektroničke pošte shortselling@hanfa.hr. Detaljnije informacije o Uredbi o kratkoj prodaji i njezinoj primjeni također su dostupne na internetskoj stranici ESMA-e.

Uredba o kratkoj prodaji pred ulagatelje postavlja sljedeće zahtjeve u vezi s kratkom prodajom dionica i državnih dužničkih instrumenata te u vezi sa zauzimanjem pozicije u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza:

 • Fizička ili pravna osoba može ugovoriti kratku prodaju dionice ako je takva prodaja pokrivena posudbom dionice odnosno sporazumom o posudbi ili ako ulagatelj ima dogovor s trećom stranom na temelju kojeg treća strana potvrđuje da je dionica raspoloživa; dakle, nepokrivene kratke prodaje dionica zabranjene su.
 • Fizička ili pravna osoba može ugovoriti kratku prodaju državnog dužničkog instrumenta ako je takva prodaja pokrivena posudbom državnog dužničkog instrumenta odnosno sporazumom o posudbi ili ako ulagatelj ima dogovor s trećom stranom na temelju kojeg treća strana potvrđuje da je državni dužnički instrument raspoloživ; dakle, nepokrivene kratke prodaje državnih dužničkih instrumenata zabranjene su.
 • Fizička ili pravna osoba može ugovoriti transakcije s kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata (engl. Credit Default Swap, CDS) samo ako ima dugu poziciju u državnim dužničkim instrumentima tog izdavatelja na koje se odnosi portfelj imovine ili financijskih obveza čija vrijednost korelira s vrijednošću državnih dužničkih instrumenata; dakle, držanje nepokrivenih pozicija u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata zabranjeno je.

Ograničenja nepokrivenih kratkih prodaja dionica, državnih dužničkih instrumenata te nepokrivenih kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata propisana su odredbama članaka 12., 13. i 14. Uredbe o kratkoj prodaji.

Uredbom su propisane i sljedeće obveze:

 • obavještavanja Hanfe za fizičke ili pravne osobe koje imaju značajne neto kratke pozicije u dionicama ili državnim dužničkim instrumentima ili koje imaju nepokrivene pozicije u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata
 • javne objave za fizičke ili pravne osobe koje imaju značajne neto kratke pozicije u dionicama.

Obavještavanje Hanfe u skladu s člancima 5., 7. i 8. Uredbe o kratkoj prodaji obavlja se putem propisanih obrazaca koji se mogu pronaći u pod kategoriji Tehničke upute i obrasci.

Prag određen za obavještavanje Hanfe o značajnim neto kratkim pozicijama u dionicama jest postotak koji je jednak 0,2 % izdanog dioničkog kapitala određenog društva te svakih 0,1 % preko toga. Izdani dionički kapital obuhvaća ukupne redovne i povlaštene dionice koje je izdalo društvo, ali ne uključuje zamjenjive dužničke vrijednosne papire.

Pragovi za obavještavanje o značajnim neto kratkim pozicijama u državnim dužničkim instrumentima i nepokrivenim pozicijama u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata nalaze se na internetskim stranicama ESMA-e.

Vremenski je rok za izračun neto kratke pozicije ponoć na kraju trgovinskog dana tijekom kojeg fizička ili pravna osoba ima određenu poziciju. Obavijest se Hanfi dostavlja na adresu elektroničke pošte shortselling@hanfa.hr najkasnije do 15.30 sljedećeg trgovinskog dana, kao i poštom na adresu Hanfe, Franje Račkoga 6, 10 000 Zagreb.

Obavijest mora biti dostavljena u Excel i PDF formatu.

Sve nepotpune obavijesti bit će odbačene i smatrat će se da nisu ni dostavljene te je odgovornost na imatelju pozicije da Hanfi dostavi potpunu obavijest kako bi izvršio svoje obveze propisane Uredbom o kratkoj prodaji. Člankom 15. Zakona o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji propisane su novčane kazne za neizvršavanje obveza obavještavanja Hanfe o neto kratkim pozicijama.

Kada prethodno dostavljena obavijest Hanfi sadrži pogrešku, Hanfi se dostavlja i nova obavijest s točnim podacima, a ako je potrebno samo poništiti takvu obavijest (primjerice, ako nisu prijeđeni pragovi za koje je Uredbom propisana obveza obavještavanja Hanfe), obrazac za poništavanje obavijesti dostavlja se Hanfi što je prije moguće, a on se nalazi u pod kategoriji Tehničke upute i obrasci.

U skladu s člankom 6. Uredbe o kratkoj prodaji fizička ili pravna osoba koja ima neto kratku poziciju u izdanom kapitalu društva čije su dionice uvrštene u trgovanje na mjestu trgovanja u skladu s člankom 9. objavljuje detalje o toj poziciji javnosti kada pozicija dosegne ili padne ispod praga određenog za objavu. Prag određen za javnu objavu jest postotak koji je jednak 0,5 % izdanog dioničkog kapitala određenog društva te svakih 0,1 % preko toga.

Imatelji pozicija moraju u Obrascu za dostavljanje obavijesti o značajnim neto kratkim pozicijama  u dionicama označiti da je potrebna javna objava pozicije. Imatelji pozicija odgovorni su za točnost i cjelovitost podataka koje dostavljaju Hanfi u skladu s odredbama Uredbe o kratkoj prodaji, a koje Hanfa javno objavljuje. Kada budu zadovoljeni uvjeti u skladu s člancima 6. i 9. Uredbe o kratkoj prodaji, javno objavljene informacije o značajnim neto kratkim pozicijama u dionicama bit će pravovremeno evidentirane na Hanfinoj web stranici.

Na internetskim stranicama ESMA-e objavljene su adrese internetskih stranica nadležnih tijela država članica na kojima su dostupni podaci o javnim objavama značajnih neto kratkih pozicija u dionicama.

Uz dostavu obavijesti o neto kratkim pozicijama fizička ili pravna osoba koja dostavlja obavijest mora Hanfi dostaviti i podatke iz kojih je moguće utvrditi identitet imatelja pozicije i identitet osobe koju je imatelj pozicije ovlastio za dostavu obavijesti (ako je ta osoba različita od imatelja pozicije). Navedeni podaci uključuju:

 • za fizičke osobe:
  • ovjerenu presliku putovnice ili osobne iskaznice
  • osobne podatke, uključujući ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo i kontakt podatke
 • za pravne osobe:
  • tvrtku i sjedište pravne osobe, kao i kontakt podatke pravne osobe
  • povijesni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 30 dana,

a dostavljaju se Hanfi na adresu elektroničke pošte shortselling@hanfa.hr, kao i poštom na adresu Hanfe, Franje Račkoga 6, 10 000 Zagreb.

Popis izuzetih dionica u skladu s člankom 16. stavkom 2. Uredbe o kratkoj prodaji i popis pragova za obavještavanje o neto kratkim pozicijama u državnim dužničkim instrumentima u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe o kratkoj prodaji dostupni su na internetskim stranicama ESMA-e.

Uredba o kratkoj prodaji propisuje određena izuzeća od primjene Uredbe o kratkoj prodaji za aktivnosti održavanja tržišta i aktivnosti na primarnom tržištu (članak 17. Uredbe o kratkoj prodaji). Hanfa je usklađena sa Smjernicama: Izuzeće za aktivnosti održavanja tržišta i aktivnosti na primarnom tržištu u skladu s Uredbom (EU) 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza. Subjekti koji žele koristiti izuzeće obvezni su 30 kalendarskih dana prije korištenja izuzeća o tome obavijesti Hanfu. Hanfa u navedenom roku može zabraniti korištenje izuzeća ako subjekt ne zadovoljava uvjete za njegovo korištenje.

Obavijest o namjeri primjene izuzeća dostavlja se Hanfi na adresu elektroničke pošte shortselling@hanfa.hr te poštom na adresu Franje Račkoga 6, 10 000 Zagreb.

Obrasci:

U skladu s člankom 8. stavkom 5. Zakona o provedbi Uredbe o kratkoj prodaji investicijska društva i kreditne institucije koje imaju dozvolu nadležnog tijela za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti obvezni su obavijestiti Hanfu o slučajevima za koje opravdano sumnjaju da se radi o kršenju odredbi Uredbe o kratkoj prodaji i Zakona o provedbi uredbe o kratkoj prodaji, na temelju njima dostupnih podataka.

Prijava se Hanfi dostavlja na adresu elektroničke pošte shortselling@hanfa.hr korištenjem propisanog obrasca.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.