Ostalo

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Povratak na vrh

Zakon o Regosu

Povratak na vrh

Zakon o financijskim konglomeratima

Povratak na vrh

Zakon o mirovinskom osiguranju

Povratak na vrh

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Sukladno članku 49. stavku 5. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma na poveznicama je objavljena Delegirana Uredba Komisije (EU) o visokorizičnim trećim zemljama na koje su obveznici Unije na temelju Direktive (EU) 2015/849 obvezni primjenjivati pojačane mjere dubinske analize fizičkih i/ili pravnih osoba sa sjedištem u visokorizičnim trećim zemljama.

Izravno primjenjiva regulativa EU-a u Republici Hrvatskoj na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma:

Službeno stajalište 

Povratak na vrh

Međunarodne mjere ograničavanja

Povratak na vrh

Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost

Povratak na vrh

Zakon o potrošačkom kreditiranju

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004

Povratak na vrh

Zakon o zaštiti potrošača

Povratak na vrh