Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga  

Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 140/05 i 12/12)

 1. Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05)
 2. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN , br. 12/12)

Pravilnici

 1. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu (NN br. 112/18)
 2. Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 128/17, 51/18 i 91/18)
 3. Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 128/17, 51/18 i 91/18)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava

Povratak na vrh

Upute

 1. Tehničke upute za provedbu Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 128/17, 51/18 i 91/18)
 2. Upute za uplatu naknada Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
 3. Tehničke upute za provedbu Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 4. Upute za uplatu naknada Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu
 5. Tehnička uputa za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 6. Tehnička uputa za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku

Povratak na vrh

Odluke

 1. Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu oslobađanju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2017. godini
 2. Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu oslobađanju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2016. godini
 3. Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 10/14, 16/14 i 48/14)
 4. Odluka o dostavi statističkog izvješća investicijskog fonda

Povratak na vrh

Statut Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Povratak na vrh