Održivo financiranje - obavijesti EU nadzornih tijela

Objavljeno: 06. ožujka 2024.

Objava navedenih dokumenata je proizašla iz mandata koji je Europska komisija dodijelila EFRAG-u u vezi priprema standarda za izvještavanje o održivosti (ESRS-ova) u skladu s odredbama Direktive o izvještavanju o korporativnoj održivosti (CSRD).

Dokument ESRS LSME ED je također namijenjen malim i nekompleksnim kreditnim institucijama te vlastitim osiguravateljima i reosigurateljima.

ESRS LSME bit će izdan kao delegirani akt i stupit će na snagu 1. siječnja 2026. s dodatnim dvogodišnjom odgodom primjene.

Prije čitanja nacrta ESRS LSME ED, preporuča se pregled dokumenta Basis for conclusions of the LSME ED s obzirom da isti sadrži prikaz objašnjenja i  glavnih elemenata  ESRS LSME ED.

EFRAG je također objavio upitnike u vezi standarda za dobrovoljno izvještavanje o održivosti za neuvrštena mala i srednja poduzeća (ESRS VSME).

ESRS VSME-ovima se predlaže jednostavniji alat za izvještavanje kao pomoć neuvrštenim mikro, malim i srednjim poduzećima (zajedno, neuvrštenim MSP) u odgovoru na zahtjeve za informacijama o održivosti koje primaju od poslovnih partnera (tj. banaka, investitori ili veće tvrtke za koje su neuvrštena mala i srednja poduzeća dobavljači).

Prednosti ESRS VSME-a ovisit će o prihvaćanju i priznavanju od strane  tržišta.  ESRS VSME bi trebao biti prikladan kao jedinstvena zamjena za dosadašnje načine izvještavanja koji su uključivali brojne individualno  pripremljene upitnike od strane zajmodavaca, poduzeća, ulagatelja koji se trenutno koriste za prikupljanje takvih informacija od malih i srednjih poduzeća.

Više informacija u vezi objave ESRS LSME i ESRS VSME dostupno na internetskim stranicama EFRAG-a. Javne konzultacije traju do 21. svibnja 2024.

S obzirom na svrhu navedenih dokumenata kao i činjenicu da većinu gospodarstva čine mali i srednji poduzetnici, Hanfa poziva zainteresirane tržišne sudionike na pregled navedenih dokumenata i upitnika te na sudjelovanje u javnim konzultacijama/popunjavanju upitnika s obzirom na  mogući utjecaj navedenih standarda na buduće poslovanje MSP-ova te njihovo izvještavanje o održivosti.

Objavljeno: 27. listopada 2023.

Nakon skoro 3 godine od početka primjene SFDR uredbe, EK je objavila javne i ciljane konzultacije u vezi iste. Konzultacije čine sastavni dio sveobuhvatnog procesa procjene mogućih nedostataka SFDR-a s naglaskom na pravnu izvjesnost/sigurnost, primjenjivost propisa i te mogućnost da odigra svoju ulogu u rješavanju problema greenwashinga. Pored javnih konzultacija, EK planira održavanje i radionica i okruglih stolova kako bi se prikupio što detaljniji uvid u iskustva i stavove tržišnih sudionika.

Konzultacije su otvorene do 15. prosinca 2023., a Komisija poziva pružatelje financijskih usluga, financijske stručnjake te nadzorna tijela da sudjeluju u ciljanim konzultacijama, a širu javnost u javnim konzultacijama

S obzirom da SFDR čini temeljni propis za financijske tržišne sudionike u vezi objava povezanih s održivosti u financijskom sektoru, Hanfa je u proteklom razdoblju tržišne sudionike redovito obavještavala o raznim aspektima u vezi implementacije SFDR-a te održavala radionice i komunikaciju u različitim formatima.

Hanfa sada poziva svoje subjekte nadzora i druge zainteresirane dionike da se aktivno uključe i sudjeluju u ovim konzultacijama kako bi se doprinijelo što boljem sagledavanju svih okolnosti i problematike u vezi dosadašnje primjene SFDR-a.

Hanfa također poziva sve zainteresirane  dionike da dostave primjerak svojih komentara/popunjenog upitnika (moguće je preuzimanje popunjenog pdf obrasca s internetskih stranica Komisije) na adresu sustainablefinance@hanfa.hr a kako bismo kao nadzorno tijelo imali uvid u iste te mogli i nadalje komunicirati o povezanoj problematici primjene SFDR-a na nivou nadzornih i drugih relevantnih EU tijela.

Objavljeno 29. kolovoza 2023.

EK je usvojila je konačni tekst delegirane uredbe koji uključuje 12 ESRS-a: dva međusektorska standarda koji se primjenjuju na sva pitanja održivosti i deset tematskih standarda koji pokrivaju širok raspon okolišnih, društvenih i pitanja upravljanja.

ESRS su standardi izvješćivanja o održivosti koji podupiru Direktivu o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD).

Cilj CSRD-a, koji je na snazi od siječnja 2023., jest izjednačiti izvješćivanje o održivosti s financijskim izvješćivanjem.

Kako bi postigle ovaj cilj, tvrtke moraju pružiti relevantne, usporedive i pouzdane informacije o utjecaju svog poslovanja na pitanja održivosti te rizicima i prilikama povezanima s održivošću.

ESRS okvir uključuje detaljne i standardizirane zahtjeve za objavljivanje podataka tvrtki u svrhu izvještavanja o okolišnim, društvenim i upravljačkim pitanjima.

Tekst Delegirane uredbe, uključujući dodatke, dostupni su na svim jezicima država članica EU-a na internetskim stranicama Komisije.

Kao što je gore navedeno, ESRS uključuje dva međusektorska standarda koji definiraju opća načela izvješćivanja i temeljne koncepte CSRD-a, uključujući dvostruku materijalnost i granice izvješćivanja kao i sveobuhvatne objave koje moraju izvršiti tvrtke obveznici CSRD.

Tematski standardi uključuju posebne zahtjeve za izvješćivanje u vezi pitanja zaštite okoliša, društva i upravljanja.

Nakon usvajanja delegirane uredbe, započet će dvomjesečno razdoblje pregleda (s mogućim produljenjem od dva mjeseca) od strane Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije. Nakon što navedeno razdoblje istekne i pod pretpostavkom da se niti jedan od su zakonodavaca ne protivi, delegirana uredba će se  primjenjivat od 1. siječnja 2024.

Paralelno sa zakonodavnim postupkom, EFRAG radi na razvoju daljnjih smjernica za podršku primjeni ESRS-a. Očekuje se da će ove smjernice obuhvatiti procjenu značajnosti i uključivanje informacija o lancu vrijednosti. Osim toga, EFRAG je najavio da će uspostaviti pristupnu točku za dionike ESRS-a za postavljanje pitanja za prijavu na ESRS.

Objavljeno 29. kolovoza 2023.

EK je objavila kako je usvojila Delegiranu uredbu kojom se definiraju tehnički kriteriji provjere (TSC) za četiri preostala okolišna cilja prema Uredbi o taksonomiji:

 • održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa,
 • prelazak na kružno gospodarstvo,
 • sprječavanje i kontrola onečišćenja i
 • zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava

Delegirana uredba također uključuje:

 • izmjene Delegirane uredbe 2021/1278 u vezi objava uključivo i sadržaj obveznih obrazaca za izvješćivanje
 • izmjene i dopune Delegirane uredbe 2021/2139 koje pokrivaju okolišne ciljeve povezane s klimom - ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama uključivo i određene izmjene postojećih te dodajući nove aktivnosti

Tekst Konačne delegirane uredbe s navedenim izmjenama dostupan je na internetskim stanicama Komisije.

Delegirana uredba podliježe razdoblju pregleda od najmanje dva mjeseca u kojem Europski parlament i Vijeće EU-a mogu uložiti primjedbe na sadržaj iste.

Ako nema prigovora, delegirana uredba stupa na snagu nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Delegirana uredba se primjenjuje od 1. siječnja 2024. nadalje.

Objavljeno: 05. lipnja 2023.

Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESA) su 1.6.2023. objavila svoja Izvješća o napretku u vezi pitanja greenwashinga u financijskom sektoru: ESMA, EIOPA i EBA izvješće.

U tim su izvješćima ESA-e iznijele high level zajedničko razumijevanje greenwashinga primjenjivo na tržišne sudionike u svim područjima pod njihovom nadležnošću – bankarstvu, osiguranju i tržištu kapitala.

ESA-e shvaćaju greenwashing kao praksu u kojoj izjave, deklaracije, radnje ili komunikacije povezane s održivošću ne odražavaju jasno i pošteno temeljni profil održivosti društva, financijskog proizvoda ili financijskih usluga. Ova praksa može dovesti u zabludu potrošače, ulagače ili druge sudionike na tržištu.

ESA također naglašavaju da se obmanjujuće tvrdnje povezane s održivošću mogu pojaviti i proširiti bilo namjerno ili nenamjerno te u vezi s društvima i proizvodima koji su unutar ili izvan djelokruga regulatornog okvira EU-a.

Nacionalna nadležna tijela (NCA-evi) i ESA-e stoga rade na ispunjavanju očekivanja dionika kako bi osigurali zaštitu potrošača i ulagača, održali integritet tržišta i pouzdano okruženje za održivo financiranje. S obzirom na integriranu prirodu financijskog sustava, ESA-e rade na koordiniran način kako bi riješile problem greenwashinga.

ESMA-ino Izvješće o napretku pomaže boljem razumijevanju greenwashinga te pruža tržišnim sudionicima i regulatorima zajedničku referentnu točku u suočavanju s ovim fenomenom.

Područja rizika

U izvješću ESMA procjenjuje koja su područja lanca vrijednosti održivog ulaganja (SIVC) više izložena riziku greenwashinga. Ova procjena ima za cilj pomoći tržišnim sudionicima u sprječavanju i ublažavanju greenwashinga te podržati ESMA-u i NCA-eve u prilikom prioritiziranja nadzornih aktivnosti i regulatornim intervencijama. Nalazi dobiveni temeljem provedenih analiza pokazuju da se pogrešne tvrdnje mogu odnositi na sve ključne aspekte profila održivosti proizvoda ili društva – od aspekata upravljanja do strategije održivosti, ciljeva i metrike ili tvrdnji o utjecaju. Izvješće također pruža sektorske procjene za ključne sektore u nadležnosti ESMA-e kao što su izdavatelji, upravitelji imovinom, administratori referentnih vrijednosti i pružatelji investicijskih usluga.

Uzroci greenwashinga

Greenwashing je rezultat višestrukih međusobno povezanih pokretača. Tržišni sudionici diljem SIVC-a suočavaju se s izazovima u provedbi upravljačkih procesa te korištenja alata koji podržavaju visokokvalitetne objave o održivosti i pitanja tranzicije. U tom kontekstu, sudionici na tržištu također imaju poteškoća u vezi izrade i objave te pristupu relevantnim i visokokvalitetnim podacima o održivosti. Nadalje, regulatorni okvir koji se brzo mijenja, stvorio je izazove u provedbi i za tržišne sudionike i za NCA-eve te istaknuo potrebu za stjecanjem potrebne stručnosti u vezi pitanja  održivosti. Preliminarne aktivnosti u vezi rješavanja problema greenwashinga Kako bi ublažili rizike greenwashinga, sudionici na tržištu diljem SIVC-a moraju odgovorno pristupati prilikom davanja tvrdnji povezanih s održivošću dajući potkrijepljene tvrdnje i komunicirajući o održivosti na uravnotežen način. Naročito je potrebno poboljšati razumljivost objavljenih podataka o održivosti koje  usmjerenih na male ulagače, uključujući uspostavu pouzdane i dobro osmišljene sheme označavanja financijskih proizvoda. Naposljetku, i sam regulatorni okvir mora doseći određeni stupanj zrelosti, ključni koncepti u vezi održivosti moraju biti razjašnjeni, a utjecaj na održivost ili povezani angažman bolje integriran. Ovo Izvješće postavlja temelje za ublažavanje rizika greenwashinga u budućnosti, u cijelom SIVC-u i u ključnim sektorima u nadležnosti ESMA-e.

Sljedeći koraci

ESA će objaviti konačna izvješća o greenwashingu u svibnju 2024. pri čemu će razmotrit i zaprimljene preporuke tržišnih sudionika, uključujući moguće promjene EU regulatornog okvira.

Objavljeno: 22. svibnja 2023.

U službenom glasilu Europske unije 17. veljače 2023.  je objavljen tekst  Delegirane uredbe Komisije 2023/363 o izmjeni i ispravku regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2022/1288 u pogledu sadržaja i prikaza informacija povezanih s objavama u predugovornoj dokumentaciji i periodičnim izvještajima za financijske proizvode kojima se ulaže u okolišno održive ekonomske djelatnosti.

Navedene izmjene i dopune se tiču dodatnih objava unutar predugovorne i periodičke dokumentacije financijskih proizvoda u odnosu na sektore i ekonomske aktivnosti koje su izložene prirodnom plinu i nuklearnoj energiji.

Link na tekst spomenute Delegirane uredbe na engleskom jeziku dostupan ovdje:   EUR-Lex - 32023R0363 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Objavljeno: 22. svibnja 2023.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) je 3.4.2023. objavilo sljedeće konačne smjernice:

Navedene smjernice se primjenjuju od 03.listopada 2023. Prethodne smjernice ESMA-e koje su izdane u skladu s Direktivom MiFID II prestat će se primjenjivati istog datuma.

Objavljeno: 22. svibnja 2023.

Europska komisija je 14.4.2023. objavila odgovore na pitanja Europskih nadzornih tijela u vezi tumačenja i primjene određenih odredbi SFDR uredbe dostavljena Komisiji u rujnu 2022.

Između objavljenih odgovora, skrećemo pažnju na Q&A u vezi pitanja kako se treba razumjeti definicija „održivo ulaganje“ pri čemu se naglašava kako sudionici na financijskom tržištu moraju objaviti metodologiju koju primjenjuju prilikom procjene održivih ulaganja, uključujući kako su odredili doprinos pojedinog ulaganja okolišnim ili društvenim ciljevima, kako procjenjuju ulaganja  u odnosu na načelo ne činjenja značajne štete  (DNSH) za bilo koji okolišni ili društveni cilj ulaganja te kako tvrtke u koje se ulaže ispunjavaju zahtjev "praksi dobrog upravljanja" (good governance practicies). Pri tome, u vezi provođenja DNSH procjene za pojedino ulaganje, od sudionika na financijskom tržištu se traži da objasne kako su indikatori štetnih učinaka na faktore održivosti uzeti su u obzir prilikom provođenja DNSH testa za održiva ulaganja.

EK također daje odgovor na pitanje u vezi promoviranja smanjenja emisija stakleničkih plinova kada financijski proizvod nema za cilj održiva ulaganja. Naglašava se kako informacijama objavljenim u predugovornim i periodičnim izvještajima te objavljenim na web stranicama u pogledu karakteristika vezanih uz smanjenja emisija ugljika, ne smiju zavarati ulagače da isti pomisle kakao je ova karakteristika zapravo dio cilja samog proizvoda te stoga proizvod za cilj ima održivo ulaganje kako je definirano prema članku 9. stavku 3. SFDR-a. Štoviše, člankom 13. SFDR-a  se zahtijeva da marketinške komunikacije nisu u suprotnosti sa sadržajem objava prema SFDR-u. Isto implicira da marketinški dokumenti ne smiju navoditi ulagače na uvjerenje da proizvod teži održivom ulaganju, ukoliko proizvod samo promiče smanjenje emisija ugljika.

Hanfa poziva subjekte nadzora da pomno prouče objavljena pitanja i odgovore i sagledaju iste u kontekstu načina provođenja vlastitih poslovnih aktivnosti povezanih s opsegom SFDR-a.

Objavljeno: 22. svibnja 2023.

Europska nadzorna tijela (ESA) 12.4.2023. objavila Konzultacijski dokument u vezi nacrta izmjena SFDR RTS-a

Izrada i objava ovog nacrta je rezultat ispunjavanja mandata koje su ESA-e dobile od EK prije godinu dana, a koji se sastoji od:

 • proširenja popisa univerzalnih društvenih pokazatelja kojim će se prikazivati glavni negativni učinci (PAI indikator) investicijskih odluka na okoliš i društvo, kao što su prihodi od nekooperativnih poreznih jurisdikcija ili uplitanje u osnivanje sindikata;
 • preciziranja sadržaja drugih pokazatelja za štetne učinke i njihovih odgovarajućih definicija, primjenjivih metodologija, formula za izračun kao i prikazivanja udjela informacija dobivenih izravno od društava, država, nadnacionalnih društava ili u vezi nekretnina, a korištenih za procjenu i izračune prilikom donošenja odluka o ulaganju,
 • dopune postojećeg seta podataka o proizvodima u vezi s ciljevima dekarbonizacije, uključujući srednjoročne ciljeve, razinu ambicije i način na koji će se cilj postići

Pored navedenog ESA-e su radile na izmjenama SFDR RTS-a i u smislu:

 • poboljšanja prikaza na koji način održiva ulaganja „ne štete značajno” okolišu i društvu,
 • pojednostavljivanja predložaka za predugovorne i periodičke objave za financijske proizvode,
 • izrade drugih tehničkih prilagodbi u vezi, između ostalog, s tretmanom izvedenica, definicijom ekvivalentnih informacija i odredbama za financijske proizvode koji sadrže  temeljne opcije ulaganja (tzv. MOPs – multy options products – IBIPs)

ESA-e primaju komentare na Konzultacijski dokument do 4. srpnja 2023. putem ispunjavanja obrasca za odgovore.

ESA-e će organizirati i zajedničko javno saslušanje i ciljano testiranje potrošača tijekom razdoblja konzultacija. Nakon razmatranja pristiglih komentara, ESA će pripremiti Završno izvješće i dostaviti ga Europskoj komisiji.

S obzirom na važnost teme, Hanfa poziva subjekte nadzora na sudjelovanje u javnoj raspravi te popunjavanje predmetnih upitnika te popunjeni primjerak molimo dostaviti i na Hanfinu mejl adresu: SustainableFinance@hanfa.hr

Objavljeno: 11. svibnja 2023.

Opći je cilj ovog projekta doprinijeti institucionalnim, administrativnim i strukturnim reformama kojima se potiče rast u Hrvatskoj, Malti, Poljskoj i Rumunjskoj, u skladu s člankom 3. Uredbe o uspostavi Instrumenata za tehničku potporu. Iz njega će konkretno podršku dobiti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Malteško tijelo za financijske usluge (MFSA), Poljsko tijelo za financijski nadzor (UKNF) i Rumunjsko nadzorno tijelo za financijski nadzor (ASF) u povećanju svojih kapaciteta za osmišljavanje, razvoj i provedbu reformi, čime će se doprinijeti ujednačavanju nadzora u EU-u. Više o samom projektu pročitajte u brošuri ovdje.

Objavljeno: 27. srpnja 2022. 

RTS-ovi uključuju i propisane obrasce za predugovorne objave i objave u vezi periodičkih izvješća za proizvode iz članka 8. i članka 9. te Obrazac za izjavu o glavnim štetnim učincima na održivost.

Delegirana uredba će se primjenjivati od 1. siječnja 2023. godine.

Tekst Delegirane uredbe dostupan na sljedećoj poveznici: SFDR RTS-ovi

Objavljeno: 08. srpnja 2022.

Sadržaj pisma objavljenog 27. lipnja 2022. je temeljen na nalazima prikupljenim kroz Poziv na dostavu dokaza (Call for evidence) objavljen u veljači 2022.

Ključni nalazi

ESMA je primila ukupno 154 odgovora te utvrdila kako unutar EU-a usluge izdavanja EGS rejtinga i podataka trenutno pruža 59 društava.

Analiza odgovora nadalje je ukazala na nekoliko karakteristika i trendova:

 • Pružatelji usluga ESG rejtinga i podataka – struktura tržišta pokazuje da unutar EU-a postoji mali broj vrlo velikih pružatelja usluga i velik broj znatno manjih subjekata. Iako su pružatelji ESG ratinga raspršeni u gotovo polovici, velik broj njih grupiran je u malom broju država članica EU-a,
 • Izradu ESG rejtinga uobičajeno naručuju ulagatelji koji traže takve usluge od nekoliko pružatelja ESG rejting usluga istovremeno. Razlozi za korištenje usluga od strane nekoliko pružatelja usluga su mogućnost usporedbe ocjena, povećanje opsega procjena bilo prema klasi imovine ili geografski ili kako bi se dobile procjene ESG statusa različite prirode,
 • Najčešći nedostaci koje su utvrdili korisnici u odnosu na pružatelje ESG rejtinga i podataka bili su nedostatak pokrivenosti/izdavanja procjena za neke specifične industrije ili vrste subjekta, nedovoljna granularnost podataka i nedostatak transparentnosti u pogledu metodologija koje koriste pružatelji usluga ESG rejtinga,
 • Također je utvrđen puno veći udio izdavanja ocjena ESG rejtinga koje su naručivali i plaćali sami izdavatelji nego što je ESMA prethodno očekivala,
 • Subjekti obuhvaćeni ESG ocjenama posvećuju barem određenu razinu resursa interakcijama s pružateljima ESG rejtinga iako intenzitet međusobne komunikacije uvelike ovisi o veličini samog izdavatelja,
 • Većina dionika koji su sudjelovali u Pozivu na dostavu dokaza istaknula je određeni stupanj nedostatka u interakciji s pružateljima rejtinga, ponajviše na razini transparentnosti u pogledu podloga korištenih za ocjenu, vremena potrebnog za dobivanje povratnih informacija ili ispravljanja pogrešaka,
 • Zaprimljene informacije ukazuju da je tržište pružatelja usluga izdavanja ESG rejtinga još uvijek nezrelo, ali rastuće tržište na kojem se, nakon nekoliko godina konsolidacije, pojavio i usluge pruža mali broj velikih pružatelja usluga sa sjedištem izvan EU-a.

Sljedeći koraci

ESMA će nastaviti podupirati Europsku komisiju u njihovoj procjeni potrebe za uvođenjem regulatornih zaštitnih mjera u vezi pružanja usluga izdavanja ESG rejtinga.

Informacije objavljene na internetskim stanicama ESMA-e i Hanfe.

Objavljeno: 03. lipnja 2022.

Izjavom se pojašnjavaju načini objava u vezi SFDR RTS-ova uključivo i objave u vezi financijskih proizvoda prema relevantnim odredbama Uredbe o taksonomiji.

Pojašnjenja su dana u vezi sljedećih segmenata i objava:

 • upotrebe indikatora održivosti
 • glavnih štetnih učinaka (PAI)
 • financijskih proizvoda
 • direktnih i indirektnih ulaganja
 • financijskih proizvoda povezano s odredbama Uredbe o taksonomiji
 • načela nečinjenja bitne štete (“do not significantly harm”-DNSH)
 • financijskih proizvoda koji nude različite ulagačke opcije

Objavom ove Izjave, ESA-e nastoje  doprinijeti boljem razumijevanju obveza objava koje se zahtijevaju prema SFDR RTS-ovima prije početka njihove primjene predviđene za 1. siječnja 2023., a imajući u vidu  nacrt RTS-ova usvojen od strane Europske komisije 6. travnja 2022. za koje Europski parlament i Vijeća imaju rok od tri mjeseca izraziti svoje stajalište.

Objavljeno: 03. lipnja 2022.

ESMA je objavila nadzornu uputu tzv. Nadzorni brifing  s ciljem osiguravanja usklađenosti nadzornih aktivnosti u odnosu na investicijske fondove koji navode sadržavanje karakteristika održivosti.

Objavom ovog dokumenta žele se uspostaviti zajednički nadzorni kriteriji u vezi nadzora nad fondovima s navedenim karakteristikama uključivo i u vezi „greenwashing“ praksi.

Nadzorni brifing uključuje:

 • Upute u vezi nadzora nad dokumentacijom fondova te povezanim marketinškim materijalima kao i načela koja se trebaju primjenjivati kada se u nazivima fondova namjeravaju koristiti riječi povezane s pojmom “održivost“
 • Upute u vezi nadzora nad integracijom rizika održivosti od strane UAIF-a i društva za upravljanje UCITS fondovima

Objava ovog dokumenta čini sastavni dio ESMA’s Sustainable Finance Roadmap strategije te usmjerena na dosljednu primjenu novih pravila od strane upravitelja imovinom.

Objava dostupna na ESMA-inim internetskim stranicama:

ESMA provides supervisors with guidance on the integration of sustainability risks and disclosures in the area of asset management (europa.eu)

Objavljeno: 27. svibnja 2022.

Europska nadzorna tijela (ESA-e) su 25. svibnja 2022. objavila odgovore Europske komisije na pitanja upućena Europskoj komisiji krajem prosinca 2021. u vezi s pojašnjavanjem određenih odredbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga  (dalje: SFDR) te objavama u vezi odredbi Uredbe o taksonomiji (EU) 2020/852 koje su ESA-e postavile na temelju odredbi članka 16.b uredbi o osnivanju tih tijela.

Komisija je odgovore na postavljena pitanja usvojila 13. svibnja 2022. u formatu Odluke Europske komisije.

Komisija upućuje ESA-e kako na svojim internetskim stranicama trebaju upozoriti čitatelje na to da dostavljeni odgovori pojašnjavaju važeće odredbe relevantnog zakonskog okvira i ni na koji način ne proširuju opseg prava i obveza svih sudionika već definiranih zakonodavnim okvirom te kako ne uvode dodatne obveze subjektima i nacionalnim nadzornim tijelima na koje se primjenjuje SFDR. Svrha odgovora je pomoći razjasniti primjenu i implementaciju relevantnih odredbi fizičkim i pravnim osobama kao i nadležnim tijelima i institucijama Europske unije. Napominje se kako jedino Sud Europske unije ima ovlasti tumačiti pravo EU-a, a da stajališta navedena u Komisijinoj Odluci ne prejudiciraju pozicije Komisije koje ona može zauzeti pred tijelima EU-a i sudovima država članica.

Integralne informacije u vezi s pismom, Odlukom te odgovorima Europske komisije dostupne su na sljedećim poveznicama:

Pismo Europske komisije u vezi s pitanjima europskih nadzornih tijela oko primjene određenih odredbi SFDR-a i Uredbe o taksonomiji

Odluka Europske komisije u vezi s usvajanjem odgovora europskim nadzornim tijelima oko primjene određenih odredbi SFDR-a i Uredbe o taksonomiji

Odgovori Europske komisije europskim nadzornim tijelima oko primjene određenih odredbi SFDR-a i Uredbe o taksonomiji

Objavljeno: 14. travnja 2022.

EK je 06.04.2022. na svojim internetskim stranicama objavila tekst Delegirane uredbe u vezi SFDR RTS-ova (dalje: SFDR DU) u vezi obveza financijskih tržišnih sudionika u pogledu objava i prikaza informacija povezanih s održivosti u sektoru financijskih  usluga.

SFDR DU sadrži odredbe u vezi sadržaja, metodologije i načina prikazivanja podataka koje će financijski tržišni sudionici, obveznici SFDR-a, morati implementirati prilikom prikaza informacija o tome da li i kako u svom poslovanju adresiraju različita pitanja u vezi održivosti i da li i kako pristupaju smanjivanju mogućih negativnih utjecaja koje njihove odluke o ulaganjima mogu imati na okolišne i socijalne faktore.

Podsjećamo, primjena ovih odredbi od strane obveznika SFDR-a odnosi se na predugovornu te dokumentaciju u vezi periodičkih izvještaja kao i na objave na internetskim stranicama društava. Prikazi temeljeni na navedenim odredbama trebali bi omogućit bolju procjenu usmjerenost društava na pitanja povezana s održivosti kako na nivou društva tako i na nivou financijskih proizvoda.  Dodatno, primjena obrazaca predugovorne dokumentacije kao i one u vezi periodičkih izvještaja, trebala bi omogućiti precizniju usporedbu karakteristika financijskih proizvoda u odnosu njihove deklarirane investicijske strategije bilo da se radi o usmjerenosti na promoviranje okolišnih i socijalnih karakteristika i/ili da proizvodi za investicijski ciljeve imaju održiva ulaganja. Navedeno bi trebalo doprinijeti zaštiti ulagatelja kao i smanjivanju praksi manipulativnog zelenog marketinga tzv. greenwashinga.

Nacrt delegirane uredbe te povezani obrasci Izjave o glavnim štetnim učincima na održivost, predugovorne dokumentacije i periodičkih izvještaja su dostupni na istoj poveznici.

Nakon što je EK usvojila SFDR DU, započinje zadnji korak procesa usvajanja SFDR DU - period razmatranja teksta od strane Europskog parlamenta (EP)  i Vijeća koji imaju 3 mjeseca za izraziti svoje mišljenje.  SFDR DU će stupiti na snagu ukoliko EP i Vijeće u roku od tri mjeseca ne daju svoje mišljenje ili odbiju prijedlog. U slučaju izražavanja prigovora,  period razmatranja se na njihov zahtjev može produžiti za još 3 mjeseca.

Primjena SFDR DU i pripadajućih obrazaca je planirana za 1. siječnja 2023.

Objavljeno: 28. ožujka 2022.

EU nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA – ESA-e) objavila su ažuriranu zajedničku Nadzornu izjavu u vezi primjene odredbi Uredbe o  objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba).

U Izjavi je sadržan ažurirani hodogram datuma primjene pojedinih odredbi SFDR Uredbe te je dopunjena  informacijama o očekivanjima nadzornih tijela u vezi objava u skladu s člancima 5. i 6. Uredbe o taksonomiji. Naglasak je na potrebi objava kvantitativnih podataka te pojašnjavanja načina razumijevanja i primjene termina „procjene“ (engl. „estimates“) prilikom prikupljanja podataka o ekonomskim aktivnostima društava u koje obveznici SFDR-a ulažu te obrade prikupljenih podataka.

Cilj je Nadzorne izjave promicati učinkovitu i dosljednu primjenu SFDR Uredbe te nadzornu konvergenciju čime se stvaraju ravnopravni tržišni uvjeti  među pružateljima usluga i doprinosi zaštiti ulagatelja.

ESA-e preporučuju nadležnim nacionalnim tijelima i tržišnim sudionicima, obveznicima SFDR-a, da razdoblje do 1. siječnja 2023. tj. do početka primjene relevantnih regulatornih tehničkih standarda (RTS) iskoriste za pripremu spomenutih RTS-ova kao i u vezi relevantnih odredbi SFDR-a i Uredbe o taksonomiji, a u skladu s datumima početka primjene navedenima u Nadzornoj izjavi. RTS-ovi će biti usvojeni u formatu delegirane uredbe EK nakon završetka zakonodavne procedure koja je još uvijek u tijeku.

Objave u skladu s odredbama članaka 5. i 6. Uredbe o taksonomiji

Nastavno na odredbe članaka 5. i 6. Uredbe o taksonomiji, ESA-e pojašnjavaju nadzorna očekivanja u prijelaznom razdoblju do 1. siječnja 2023. ESA-e tako podsjećaju da obveznici u slučajevima kada ulažu u održiva ulaganja, informacije „u kojoj mjeri“ su ulaganja financijskog proizvoda usklađena s odredbama Uredbe o taksonomiji, moraju pripremiti na način da u svojim objavama prikažu brojčane podatke u formatu postotka.

ESA-e naglašavaju kako se pri tome ne smiju koristiti „procjene“ (engl. “estimates“) stupnja usklađenosti ekonomskih aktivnosti društava u koje ulažu s taksonomijom već da se obveznici trebaju oslanjati na podatke vanjskih pružatelja usluga specijaliziranih za takve vrste podataka ili na podatke koje su dobili u direktnoj komunikaciji s društvima u koja su ulagali.

Napominje se i kako objavom ove Nadzorne izjave, ona objavljena u veljači 2021. prestaje biti aktualna.

Informacije u vezi objave Nadzorne izjave dostupne na ESMA-inim internetskim stranicama.

Objavljeno: 25. veljače 2022.

ESMA je, temeljem trenutno službeno dostupnih informacija,  na svojim internetskim stranicama objavila prikaz rokova obveza objava u vezi pitanja iz područja održivog financiranja. Prikaz uključuje obveze objava definiranih SFDR i Uredbom o taksonomiji te sektorskim propisima (MIFID, IDD, UCITS, AIFMD) kao i rokove objava izvještaja o održivosti prema trenutnoj verziji nacrta Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (tzv. CSRD). Napominjemo kako će konačni datumi početaka objava izvještaja o održivosti  prema CSRD-u ovisiti o dogovoru postignutom između Europskog parlamenta i Vijeća tijekom procesa pregovora o konačnom nacrtu CSRD-a za koji se očekuje da će započeti u proljeće 2022.

Objavljeno: 15. veljače 2022.

Cilj je ovog dokumenta objavljenog početkom veljače 2022., prikupiti informacije u vezi strukture tržišta pružatelja usluga izdavanja ESG rejtinga u EU. Konkretno, želi se steći jasna slika o veličini i strukturi tržišta izdavatelja ESG rejtinga, vrsti usluga/proizvoda koje ovi pružaju te prihodima koje generiraju na području EU-a.  Poziv na davanje komentara je usmjeren prema pružateljima usluga izdavanja ESG rejtinga, korisnicima  ESG rejtinga te subjektima koje rejting društva procjenjuju u vezi ESG pitanja.

Podacima prikupljenim ovim CfE će biti nadopunjene zasebne konzultacije koje planira objaviti Europska komisija, a kojima će ova zatražiti informacije u vezi potražnje za ESG rejtinzima tj.  u vezi načina korištenja ESG rejtinga od strane tržišnih sudionika kao i u vezi funkcioniranja i dinamike svojstvene ovom tržištu.

Sljedeći koraci:

Tržišni sudionici su pozvani dostaviti svoje komentare  popunjavanjem upitnika zaključno do 11. ožujka 2022

Objavljeno: 15. veljače 2022.

ESMA je 11.02.2022. objavila dokument Sustainable Finance Roadmap 2022-2024 (dalje: Roadmap) u kojem identificira tri prioriteta oko kojih će u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima fokusirati aktivnosti koje namjerava provoditi u vezi održivog financiranja:

 1. Suzbijanje „Greenwashing“ praksi  (tzv. manipulativni zeleni marketing) i promoviranje transparentnosti;
 2. Izgradnja kapaciteta nacionalnih nadzornih tijela i ESMA-e u području održivog financiranja i
 3. Praćenje, procjena i analize ESG tržišta i povezanih rizika

ESMA aktivno doprinosi razradi regulatornog priručnika u vezi održivog financiranja i dosljednoj primjeni istoga poduzimajući potrebne mjere usmjerene na zaštitu ulagatelja na području EU-a. ESMA je također angažirana u praćenju tržišnih aktivnosti te procjeni rizika  u vezi ESG faktora, a koji bi potencijalno mogli negativno utjecati na financijsku stabilnost.

Nastavno na ESMA-inu strategiju objavljenu u 2020.  Strategy on Sustainable Finance, dokument Roadmap dodatno razrađuje i definira očekivane ciljeve te načine realizacije istih u periodu od sljedeće tri godine. Roadmap ujedno služi kao praktičan alat čijom će se implementacijom kroz više segmenata pod nadležnošću ESMA-e osigurati ispunjavanje različitih zadaća u vezi održivog financiranja.

Prioriteti identificirani u ESMA Roadmap dokumentu

Roadmap postavlja  tri prioriteta u odnosu na aktivnosti u vezi održivog financiranja za period od 2022. do 2024.:

Bavljenje pitanjem „greenwashing-a“ i promoviranje transparentnosti:

kombinacija snažno rastuće potražnje za ulaganjima s ESG oznakom te brzo rastućim tržištima ESG financijskih proizvoda stvara prostor za pojavu greenwashinga. Greenwashing je kompleksna i višeslojna pojava koja može poprimiti brojne pojavne oblike, imati različite uzroke, a može štetno utjecati na interes ulagatelja koji žele ulagati u održive financijske proizvode.  Istraživanje ove pojave i s njom povezane problematike, određivanje njenih glavnih karakteristika i bavljenje istom kroz koordinirane aktivnosti preko više segmenata financijskog sektora kao i pronalaženjem zajedničkog rješenja na području EU-a, biti će ključni u vezi zaštite ulagatelja.

Izgradnja kapaciteta ESMA-e i nacionalnih nadzornih tijela:

rastuća važnost održivog financiranja zahtjeva od ESMA-e i nacionalnih nadzornih tijela daljnji razvoj njihovih nadzornih vještina i to izvan granica uobičajenog opsega nadzora, a kako bi razvili razumijevanje u vezi novog zakonodavnog okvira te povezanih nadzornih implikacija kao i novih tržišnih praksi u ovom području.

ESMA će raditi na podizanju kako svojih tako i kapaciteta nacionalnih nadzornih tijela kroz uspostavljanje višegodišnjeg programa treninga te omogućavanjem aktivne razmjene nadzornih iskustava između nacionalnih nadzornih tijela. Ovakvi napori će doprinijeti učinkovitim, ujednačenim i dosljednim nadzornim praksama u području održivog financiranja.

Praćenje, procjena i analiziranje ESG tržišta i povezanih rizika:

cilj ovog prioriteta je identificiranje trendova, rizika te ranjivosti koje mogu imati značajan utjecaj na zaštitu ulagatelja te stabilnost financijskih tržišta. U realizaciji ovog cilja, ESMA će koristiti svoje kapacitete u vezi analize podataka kako bi podržala vlastite te nadzorne aktivnosti nacionalnih nadzornih tijela kao i promovirala usklađena postupanja između istih. ESMA će provoditi specifične aktivnosti kao što su analize utjecaja različitih scenarija klimatskih promjena na poslovanje investicijskih fondova, stres testiranje CCP-eva te uspostavljanje zajedničkih metodologija u vezi analiza rizika klimatskih promjena, uključivo i u suradnji s drugim javnim tijelima.

U vezi navedenih prioriteta je razrađen sveobuhvatni  popis aktivnosti koje će biti implementirane kroz sljedeće sektore:

 • upravljanje imovinom,
 • investicijske usluge,
 • objave i upravljačke prakse izdavatelja,
 • referentne vrijednosti,
 • kreditni i ESG rejtinzi,
 • trgovinske i poslije-trgovinske aktivnosti te
 • financijske inovacije.

Provođenje nekih od spomenutih aktivnosti će također doprinijeti ostvarenju ažurirane strategije u vezi održivog financiranja Europske komisije objavljene u 2021. (Renewed Sustainable Finance Strategy.)

Za više informacija u vezi ESMA SF Roadmap dokumenta posjetite ovu poveznicu.

Sljedeći koraci

ESMA je već poduzela prve korake u vezi aktivnosti navedenih u dokumentu Roadmap. Uskoro će objaviti javni poziv tržišnim sudionicima za  kandidaturu u novu radnu grupu ESMA-e pod nazivom ESMA Consultative Working Group koja će pomagati u radu ESMA-ine grupe Coordination Network on Sustainability.

Tijekom perioda implementacije u razdoblju od 2022 do 2024., ESMA će kontinuirano ažurirati trenutno identificirane prioritete te sektore u fokusu. Na taj način će pravovremeno adresirati najznačajnije izazove u vezi održivog financiranja, a koji potpadaju pod mandat ESMA-e.

 

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.