Naš tim

Kako je raditi u Hanfi

Brojne Hanfine ovlasti (izrada i nadzor primjene propisa, nadzori, licenciranje, edukacija potrošača, analiza tržišta, predlaganje novih mjera i dr.) prilika su za stjecanje, usavršavanje ili primjenu specifičnih stručnih znanja i njihovu primjenu u obavljanju zanimljivih, dinamičnih, ali i kompleksnih i odgovornih poslova. 

Iako je Hanfa prvenstveno posvećena domaćem financijskom tržištu i suradnji s drugim nacionalnim državnim tijelima, velik broj njezinih aktivnosti usko je povezan i s međunarodnim nadzornim tijelima, što  omogućuje razvoj dodatnih znanja i vještina. 

Tržište koje nadziremo intenzivno se razvija, pa tako i način nadzora te regulativa, a sve to podrazumijeva i kontinuirano učenje i stjecanje novih vještina.

Iako po struci dominiraju ekonomisti i pravnici, danas je nemoguće razvijati Hanfu bez podrške matematičara i informatičara. Jedni bez drugih ne možemo ostvarivati zajedničke ciljeve i kvalitetno nadzirati tržište pa je zato svaki član tima važan i ima priliku za razvoj i napredovanje. 

Strukturirano uvođenje novozaposlenih u posao 

Od prvog radnog dana zaposlenici se uključuju u aktivnosti svog tima te im se vrlo brzo dodjeljuju samostalni zadaci. Neposredno nadređeni rukovoditelj organizira i prati uvođenje u posao, a u prijenosu znanja sudjeluju bliski suradnici, kao i svi ostali s kojima zaposlenik dolazi u doticaj. Novozaposleni se u osamostaljivanju oslanjaju na propise, pravila struke, propisane procedure i upute za postupanje te interne izvore informacija. Ovisno o postojećim i potrebnim kompetencijama planiraju se i njihova daljnja stručna usavršavanja. 

Jasna pravila, kao i timski rad omogućuju brz pristup znanju i vještinama, koji mogu donijeti i priliku za brži profesionalni razvoj. 

Također, zbog različitih područja financijskih tržišta koje Hanfa nadzire, stjecanje iskustva i znanja moguće je u različitim poljima, što pojedinom zaposleniku tijekom dugogodišnjeg rada pruža mogućnost za opsežno profesionalno usavršavanje. 

Što tražimo?

Od većine zaposlenika, u skladu sa zahtjevima pojedinog radnog mjesta, očekuju se razvijene vještine usmene i pisane komunikacije, samostalan rad na računalu i aktivno znanje engleskog jezika. 

Podrazumijeva se afinitet za područje ekonomije i prava te interes za segment tržišta financijskih usluga koji je pod Hanfinim nadzorom. Poznavanje drugih svjetskih stranih jezika svakako je dobrodošlo i korisno. Za dio radnih mjesta potrebna je viša razina informatičke pismenosti, poput naprednog poznavanja Excela, programskih jezika ili statističkih paketa.

Osim stručnih znanja, u Hanfi je od iznimne važnosti primjena Kodeksa ponašanja zaposlenika, koja regulira standarde u vidu odgovornosti, jednakog tretmana svih zaposlenika i zaštite njihova dostojanstva, ali i sprječavanja sukoba interesa te zabrane korištenja povlaštenih informacija, a sve kako bi se osigurala visoka razina profesionalnosti i neovisnosti.

Što pružamo?

Ulaganjem u obrazovanje zaposlenika podržavamo visoke profesionalne standarde. Svake godine  70 – 80% zaposlenika sudjeluje u barem jednom obliku stručnog usavršavanja, a prosjek je od dva do tri usavršavanja godišnje. 

Pored pohađanja seminara i konferencija, online usavršavanja te usavršavanja radi stjecanja i održavanja certifikata, značajan broj zaposlenika pohađa poslijediplomske specijalističke i doktorske studije. 

Organiziramo i studijska putovanja i in-house edukacije. Zaposlenici se uključuju u usavršavanje od samog početka rada kako za vrijeme pripravništva, odnosno od početka rada u Hanfi, tako i pred kraj karijere, odnosno do prestanka rada radi odlaska u mirovinu. 

Hanfa kroz sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Europskih nadzornih tijela (engl. European Supervisory Authorities) svojim zaposlenicima otvara i prilike za rad u važnim institucijama EU-a poput EIOPA-e ili ESMA-e. 

Hanfa zaposlenicima osigurava i različite financijske i nefinancijske pogodnosti. Potičemo zdrave životne stilove organizacijom periodičkih sistematskih pregleda i omogućavanjem korištenja sportskih objekata uz prednosti Multisport kartice. 

Radi uvažavanja potreba i individualnih preferencija zaposlenika omogućeno je obavljanje rada u kliznom radnom vremenu, kao i povremeni rad na daljinu.

Učenje i razvojno okruženje

Stalne promjene i naši visoki profesionalni standardi poticaj su za kontinuirano učenje. Pored stjecanja stručnih znanja nužan je i razvoj niza vještina poput organiziranosti, rješavanja problema, fleksibilnosti ili timskog rada. 

Postoji potreba za strukturiranjem aktivnosti i ishoda s jedne strane i spremnosti na iznenadne promjene prioriteta i obavljanje zadataka u kratkim rokovima s druge strane. Većini zaposlenika svaki se dan sastoji od raznolikih zadataka, a česte su i nepredvidive okolnosti. 

Porast kompleksnosti poslova povećava potrebu za višesmjernom komunikacijom i stalnom suradnjom kako unutar Hanfe tako i s drugim sudionicima financijskog tržišta, građanima, obrazovnim ustanovama, medijima i ostalima, a suradnja usmjerena na prevenciju i rješavanje problema postaje sve važnija u našem radu. 

Želite li se razvijati u takvom okruženju, pratite naše natječaje i postanite dio našeg tima!

Naše vrijednosti

Česte promjene propisa, okolnosti na tržištu financijskih usluga u zemlji i svijetu, geopolitičke prilike, sve brže tehnološke promjene i dr. dovode do promjena u načinu rada, odnosno zahtijevaju prilagodbu.

Ponavljanje ustaljene prakse nije dovoljno pa se vodimo propitivanjem kako neke aktivnosti možemo provoditi kvalitetnije, brže, efektivnije, svrhovitije, proaktivnije.

Kompleksan i neizvjestan svijet u kojem živimo potencira jačanje svijesti o vlastitim snagama i ograničenjima. Sve se više aktivnosti usmjerava na financijsko opismenjavanje i informiranje građana, a naš je svakodnevni izazov i stručne pojmove pretočiti u jednostavan i razumljiv sadržaj namijenjen ukupnoj javnosti.

Optimalno korištenje resursa uz sve značajnije uvođenje digitalizacije u svakodnevan rad, kao i ekološko i društveno odgovorno poslovanje postaju parametri i u radu tržišnog regulatora.

Visoki profesionalni standardi, otvorena komunikacija, suradnja i kultura partnerstva postaju sve bitniji preduvjet za ostvarivanje organizacijskih ciljeva.

Sve je veći pomak od jednostranog davanja povratne informacije o neposrednom ili posrednom nadzoru prema dvosmjernoj, suradničkoj komunikaciji koja ima za cilj prevenciju problema i proaktivnu podršku pružateljima financijskih usluga.

Hanfa se kao regulator tržišta u svom postupanju vodi načelima dosljednosti, nepristranosti i neovisnosti.

Naš program i područje rada

Hanfa je nadzorno i regulatorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Hanfa provodi nadzor nad poslovanjem burzi i uređenih javnih tržišta, investicijskih društava i izdavatelja vrijednosnih papira, brokera i investicijskih savjetnika, vezanih zastupnika, središnjeg depozitorija vrijednosnih papira, središnje druge ugovorne strane, društava za osiguranje i reosiguranje, zastupnika i posrednika u osiguranju i reosiguranju, društava za upravljanje mirovinskim fondovima, mirovinskih osiguravajućih društava, investicijskih i mirovinskih fondova, Središnjeg registra osiguranika, Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te pravnih osoba koje se bave poslovima leasinga i faktoringa (osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti).

U područje našeg nadzora spada više od 1000 subjekata nadzora, kod kojih se provjerava posluju li u skladu sa zakonskom regulativom i drugim relevantnim propisima, internim aktima i pravilima struke.

Hanfa ima i važnu ulogu u izradi podzakonskih i provedbenih akata iz područja svojih nadležnosti te predlaže inicijative nadležnim ministarstvima za promjenu ili izradu zakona i drugih propisa iz svog područja, čime proaktivno utječe na oblikovanje uvjeta na financijskom tržištu. 

Također, naši djelatnici provode opsežan postupak licenciranja, educiraju tržište i potrošače te analiziraju i nagledaju mjere za učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta.

Više informacija o našem radu možete pronaći u Godišnjem izvješću Hanfe.

Organizacijska struktura

UPRAVNO VIJEĆE Ured glavnog tajnika Direkcija za financijei planiranje Ured Upravnogvijeća Ured za informacijskusigurnost Odjel za nadzorosiguranja Direkcijaza supervizijuosiguranja Direkcijaza analizuosiguranja Direkcijaza supervizijuleasinga ifaktoringa Odjel za praćenjeusklađenosti osiguranja Odjel za analizuizvještaja osiguranja Odjel za aktuarskuanalizu Odjel za nadzorleasinga i faktoringa Odjel za analizu izvještajaleasinga i faktoriga Ured za komunikacije Ured za sanaciju Ured za usklađenostposlovanja Ured za licenciranje Ured za sudske postupke Ured za sprječavanjepranja novca Ured za unutarnjureviziju Direkcija za opće i administrativneposlove Direkcija za upravljanjeljudskim resursima Sektor zainformacijsketehnologije Sektor zasupervizijufondovai investicijskihdruštava Sektor zasupervizijutržištakapitala Sektor zasistemske rizikei zaštitupotrošača Sektor zaharmonizacijupropisa imeđunarodnusuradnju Sektorza supervizijuosiguranja,leasinga ifaktoringa Direkcija zasupervizijuinvesticijskihfondovai investicijskihdruštava Direkcija zasupervizijutržišneinfrastrukturei zlouporabetržišta Direkcijaza supervizijumirovinskihfondova Direkcijaza supervizijuizdavatelja Direkcijaza sistemskerizike Direkcijaza praćenjezaštite potrošačai edukaciju Direkcijaza harmonizacijudomaćih propisa Direkcijaza međunarodnepropise i suradnju Komisijeza izdavanjelicenci Direkcija za ITinfrastrukturu Direkcija zarazvojaplikacijskihsustava

Naš tim u brojkama

Spolna struktura


zaposlenika

Obrazovna struktura


zaposlenika

Najzastupljenija zvanja


zaposlenika
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.