Raskid ugovora kod osiguranja

Prijevremeni jednostrani raskid ugovora o osiguranju odnosi se na situaciju kada jedna strana želi raskinuti ugovor prije isteka roka ugovora o osiguranju.

Potrošač, odnosno ugovaratelj osiguranja može jednostrano raskinuti sklopljeni ugovor o osiguranju, no uvjeti i posljedice raskida ugovora pri tome se razlikuju ovisno o:

  • načinu na koji je ugovor sklopljen
  • vrsti osiguranja te
  • roku na koji se sklapa polica osiguranja, odnosno vremenu trajanja osiguranja.

Mogućnosti raskida ugovora o osiguranje ovise i o tome na koji je način ugovor sklopljen. U slučaju sklapanja ugovora o osiguranju direktno s društvom za osiguranje odnosno zastupnikom u osiguranju, koje podrazumijeva istodobnu fizičku prisutnost obiju ugovornih strana, uvjeti za prestanak i raskid ugovora o osiguranju definiraju se uvjetima osiguranja.

Kod sklapanja ugovora indirektno, odnosno na daljinu potrošač može u roku od 14 dana od sklapanja ugovora bez navođenja razloga jednostrano raskinuti ugovor o osiguranju, a uvjeti svih kasnijih raskida ugovora definiraju se uvjetima osiguranja ili odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Iznimno, kod ugovaranja životnih osiguranja, neovisno o načinu sklapanja ugovora o osiguranju, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora odnosno od kada ugovaratelj primi obavijest da je ugovor sklopljen moguće je odustati od njegova sklapanja. Namjeru odustanka od sklapanja ugovora, odnosno opoziv potrebno je iskazati pisanim putem osiguratelju prije isteka navedenog roka od 30 dana.

Uvjeti raskida ugovora o osiguranju ovise i o vrsti osiguranja koje se sklapa. Kod ugovora o neživotnom osiguranju kod kojih rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor tri mjeseca prije isteka osigurateljne godine obavješćujući pisanim putem drugu stranu. Osigurateljna godina odnosi se na vrijeme trajanja osiguranja od datuma ugovaranja do isteka jedne godine (primjerice, ako ugovor sklopite 24. travnja 2023., osigurateljna godina završava 24. travnja 2024. godine).

Kod neživotnih osiguranja kod kojih je rok trajanja osiguranja definiran ugovorom, a ugovor o osiguranju sklopljen na rok do pet godina trajanja, on se ne može jednostrano raskinuti osim sporazumno s drugom ugovornom stranom. Ako je osiguranje sklopljeno na rok dulji od pet godina, svaka ugovorna strana može tek nakon proteka toga roka pisanim putem izjaviti drugoj strani da otkazuje ugovor, i to najkasnije šest mjeseci prije isteka tog roka.

Ove odredbe o prestanku ugovora ne odnose se na životno osiguranje i osiguranje od nezgode zbog posebnih značajki tih vrsta osiguranja.

Ugovor o životnom osiguranju može se raskinuti u bilo kojem trenutku kada to ugovaratelj poželi uz zadovoljenje određenih uvjeta. Međutim, prijevremeni raskid ugovorenog životnog osiguranja za slučaj doživljenja u pravilu je nepovoljan za ugovaratelja/korisnika u pogledu iznosa naknade koja mu pritom pripada. Na zahtjev ugovaratelja osiguranja života sklopljenog za cijeli život osiguranika osiguratelj je dužan isplatiti mu otkupnu vrijednost police ako su do tada plaćene barem tri godišnje premije. U slučaju ranijeg zahtjeva za raskid ugovora od strane ugovaratelja osiguranja osiguratelj nije u obvezi isplate otkupne vrijednosti ugovaratelju osiguranja osim ako nije drugačije određeno uvjetima osiguranja. Prije donošenja odluke o raskidu police životnog osiguranja uputno je provjeriti uvjete osiguranja i kontaktirati društvo za osiguranje te utvrditi postoje li neke povoljnije mogućnosti za osiguranika.

Takve mogućnosti obično obuhvaćaju:

  1. kapitalizaciju police osiguranja – trajni prestanak obveze plaćanja premije osiguranja, no polica nastavlja vrijediti do isteka ugovorenog roka osiguranja, pri čemu se inicijalno ugovorena osigurana svota umanjuje u skladu s iznosom uplaćene premije
  2. mirovanje police osiguranja – privremeni prestanak obveze plaćanja premije na kraći rok (obično do godinu dana), pri čemu se osigurana svota određuje u skladu s dotad izvršenim uplatama premije
  3. smanjenje iznosa premije – trajno smanjenje iznosa premije u skladu s kojim se korigira (smanjuje) i iznos osigurane svote.

Ako kasnite s plaćanjem ili niste u mogućnosti pravovremeno platiti premiju, ugovor o osiguranju prestaje važiti po sili zakona nakon što istekne 30 dana otkad vas je društvo za osiguranje obavijestilo o dospjelosti premije. Ugovor o osiguranju prestaje važiti po sili zakona ako premija nije plaćena u roku od godine dana od dospjelosti, neovisno o tome je li vam društvo uručilo obavijest o dospjelosti premije. Nešto je drugačije kod osiguranja života i osiguranja od nesretnog slučaja. Ako više niste u mogućnosti plaćati premiju osiguranja života, a uplatili ste najmanje tri godišnje premije, može se izvršiti otkup ili kapitalizacija police osiguranja.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.