Zaštita potrošača u području leasinga

Prilikom sklapanja ugovora s vama kao potrošačem (u ovom slučaju kao primateljem leasinga) davatelj leasinga dužan je, između ostalog, transparentno i jasno navesti sve ugovorne uvjete i detaljno vas upoznati s tim uvjetima. Prije prihvaćanja ponude ili sklapanja ugovora o financijskom leasingu davatelj leasinga dužan vam je pravodobno pružiti sve informacije propisane Zakonom o potrošačkom kreditiranju.

Kao prvo, ugovor o leasingu mora biti sklopljen u pisanom obliku te napisan na razumljiv način. U njemu mora stajati sljedeće: 
podaci o samom ugovoru (naziv, datum sklapanja i vrijeme trajanja) 
  • podaci o davatelju i primatelju leasinga te dobavljaču objekta leasinga
  • podaci o objektu leasinga (vrijednost te detaljno određenje objekta leasinga pomoću kojeg se na nedvojben način može identificirati taj objekt, kao što su marka/opis, model, tip, serijski broj i slično, a za nekretnine njihovi zemljišnoknjižni podaci)
  • ukupan iznos naknada te iznos pojedine naknade koje će davatelj leasinga pri sklapanju ili tijekom trajanja ugovora naplatiti primatelju. Ugovor mora sadržavati i sve vrste ostalih naknada za koje davatelj leasinga može teretiti primatelja u trenutku sklapanja ugovora ili tijekom njegova trajanja. Ako visina ostalih naknada nije navedena u ugovoru, davatelj leasinga dužan je s njihovom visinom upoznati primatelja na prikladan način.
  • razlozi i uvjeti prijevremenog prestanka ugovora. Razlozi zbog kojih davatelj leasinga može prijevremeno raskinuti ugovor moraju u ugovoru biti detaljno opisani te upućivati na sve pravne i materijalne posljedice koje zbog raskida mogu nastupiti za primatelja leasinga.

Bitno je naglasiti da davatelj leasinga može raskinuti ugovor o leasingu ako primatelj leasinga nije platio dvije uzastopne naknade. U slučaju prijevremenog prestanka ugovora primatelj je ne samo dužan vratiti objekt leasinga davatelju, već je obvezan i davatelju podmiriti sve tražbine u skladu s ugovorenim odredbama.

Ugovor o financijskom leasingu dodatno mora sadržavati i sljedeće odredbe: 
  • iznos učešća u ukupnoj vrijednosti objekta leasinga, koji predstavlja novčani iznos kojim primatelj leasinga sudjeluje u financiranju objekta leasinga, a za koji iznos se umanjuje osnovica za obračun rate te se po prestanku ugovornog odnosa ne vraća primatelju leasinga
  • otplatnu tablicu, koja sadrži iznos, broj i rokove plaćanja pojedinih rata
  • efektivnu kamatnu stopu (koja predstavlja ukupni trošak financijskog leasinga) i nominalnu kamatnu stopu. 
S druge strane, ugovor o operativnom leasingu dodatno mora sadržavati i sljedeće odredbe: 
  • iznos, broj i rokove plaćanja pojedinih obroka
  • ostatak vrijednosti objekta leasinga, koji predstavlja ugovorom utvrđenu vrijednost objekta leasinga po isteku ugovora.

Ugovor može prestati na dva načina: redovnim istekom ili prijevremenim prekidom. U slučaju redovnog isteka ugovora davatelj leasinga dužan je primatelju dostaviti konačni obračun ugovora te vratiti instrumente osiguranja i jamčevinu u roku od 60 dana od dana kada je primatelj leasinga podmirio sva dugovanja određena ugovorom, a kod ugovora o operativnom leasingu od kada je vratio objekt leasinga u stanju kako je određeno ugovorom. Međutim, u slučaju prijevremenog prekida davatelj leasinga dužan je u ugovoru naznačiti rok u kojem će primatelju dostaviti konačni obračun po ugovoru, u kojem su jasno određeni svi elementi izračuna tog obračuna, te naznačiti točno određene uvjete pod kojima može zadržati instrumente osiguranja i jamčevinu primatelja leasinga, kao i rokove povrata instrumenata osiguranja primatelju leasinga.

Davatelj leasinga dužan je prema zahtjevu primatelja leasinga od dobavljača pribaviti objekt koji je primatelj odredio. Pravo je davatelja leasinga od primatelja naplatiti naknadu za korištenje objekta leasinga.

Primatelj leasinga ima obvezu preuzeti objekt leasinga i koristiti ga te plaćati naknadu u iznosima, rokovima i na način određen ugovorom o leasingu. Bitno je napomenuti da možete imati obveze koje nisu vezane uz samo korištenje, primjerice, gubitak mobitela ne oslobađa vas automatski plaćanja ugovorne obveze, odnosno pretplate. Isto tako, gubitak objekta leasinga ili gubitak njegove funkcije ne oslobađa vas od vaših obveza određenih ugovorom o leasingu. Kao primatelj leasinga odgovorni ste za štetu koju uzrokujete korištenjem objekta leasinga suprotno ugovoru ili namjeni objekta leasinga. Ako nije drukčije ugovoreno, pristojbe i druga davanja koja su u neposrednoj vezi s korištenjem objekta leasinga snosi primatelj leasinga.

Objekt leasinga u cjelini ili pojedinim dijelovima imate pravo dati drugome na korištenje samo uz pisanu suglasnost davatelja leasinga. Davatelj može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete ako ste vi bez njegove pisane suglasnosti dali objekt drugome na korištenje. Predaja objekta leasinga drugome na korištenje ne oslobađa vas obveza određenih ugovorom o leasingu. Po prestanku ugovora o leasingu dužni ste bez odgađanja objekt leasinga vratiti davatelju na način i u stanju određenim ugovorom osim ako ste u skladu s ugovorom ispunili uvjete kojima stječete pravo vlasništva nad objektom ili ste produžili ugovor. Kao primatelj leasinga ne odgovarate za istrošenost objekta leasinga koja nastane njegovim redovitim i urednim korištenjem, kao ni za promjene na objektu koje su izvršene u dogovoru s davateljem leasinga.

Ako vam dobavljač objekta leasinga ne isporuči objekt, ako ga isporuči sa zakašnjenjem, ako objekt ima materijalni nedostatak ili nije u skladu s ugovorom, možete odbiti prihvat isporuke ili raskinuti ugovor i imate pravo na naknadu štete od dobavljača (a i od davatelja ako je on sudjelovao u izboru objekta). Ako raskinete ugovor, imate pravo na povrat naknade koju ste platili u skladu s ugovorom.

Dobavljač objekta leasinga dužan vam je objekt leasinga isporučiti u ispravnom stanju na način određen ugovorom. Kada su dobavljač objekta leasinga i primatelj leasinga ista osoba, objekt mora biti u vlasništvu dobavljača/primatelja u trenutku sklapanja ugovora.

Podnesite pisani prigovor i zatražite očitovanje. Od davatelja leasinga morate dobiti odgovor u roku od 15 dana.

Ako ne zaprimite pisani odgovor leasing društva ili je prigovor odbijen, a vi smatrate kako je društvo prekršilo odredbe zakona iz nadležnosti Hanfe, predstavku možete dostaviti Hanfi, pisanim putem na adresu Franje Račkoga 6, 10 000 Zagreb, ili na adresu elektroničke pošte: potrosaci@hanfa.hr. Na internetskim stranicama Hanfe navedene su upute za podnošenje predstavke i potrebna dokumentacija.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.