Transparentnost

Obveze objavljivanja propisanih informacija primjenjuju se kod izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u državi članici, a kojima je Republika Hrvatska matična država članica te kod izdavatelja kojima je Republika Hrvatska država članica domaćin, a čiji su vrijednosni papiri uvršteni samo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Svrha objavljivanja informacija o izdavateljima jest osigurati istodobnu javnu dostupnost svih potrebnih informacija o izdavatelju u propisanom sadržaju i rokovima te na propisanim mjestima kako bi ulagatelji na osnovi njih mogli donijeti utemeljenu odluku o ulaganju u vrijednosne papire tog izdavatelja.

Zakonom o tržištu kapitala propisano je:

 • koje se informacije, u kojem roku i sadržaju, obvezno objavljuju (propisane informacije)
 • način na koji se propisane informacije objavljuju javnosti te mjesta na kojima se one čine dostupnima javnosti i pohranjuju
 • jezik na kojem se objavljuju propisane informacije.

Izdavatelj i članovi upravnih, upravljačkih i nadzornih organa izdavatelja odgovorni su za izvršenje obveze sastavljanja i objavljivanja propisanih informacija te solidarno odgovaraju ulagatelju za štetu koju ulagatelj pretrpi zbog nepravilnog i/ili nezakonitog izvršenja tih obveza, osim u slučaju kada se dokaže da su prilikom njihova izvršenja postupali s pažnjom dobrog stručnjaka. U slučaju vrijednosnih papira izdavatelja uvrštenih na uređeno tržište bez njegove suglasnosti, obveze transparentnosti dužna je u cijelosti izvršiti osoba koja je tražila uvrštenje vrijednosnih papira izdavatelja na uređeno tržište te ta osoba i članovi upravnih, upravljačkih i nadzornih tijela te osobe, ako je primjenjivo, solidarno odgovaraju ulagatelju za štetu koju on pretrpi zbog nepravilnog i/ili nezakonitog izvršenja tih obveza, osim u slučaju kada se dokaže da su prilikom njihova izvršenja postupali s pažnjom dobrog stručnjaka.

Propisane informacije sve su informacije koje je izdavatelj, ili druga osoba koja je tražila uvrštenje vrijednosnih papira izdavatelja na uređeno tržište bez njegove suglasnosti, obvezan objavljivati javnosti u skladu s:

Za izdavatelje kojima je Republika Hrvatska matična država članica propisane su informacije:

 • periodične (stalne) informacije – informacije koje se objavljuju u točno određenim vremenskim razdobljima
 • financijske informacije (godišnji, polugodišnji, tromjesečni izvještaji i ostale financijske informacije)
 • izvještaj o plaćanjima javnom sektoru
 • tekuće (ad hoc) informacije – informacije koje se objavljuju u određenom roku nakon njihova nastanka
 • promjene u glasačkim pravima
 • stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica i ostale povezane informacije
 • promjene broja dionica s pravom glasa i/ili broja glasačkih prava iz tih dionica
 • promjene u vezi s pravima iz izdanih vrijednosnih papira
 • održavanje skupštine dioničara i imatelja dužničkih vrijednosnih papira
 • povlaštene informacije
 • transakcije rukovoditelja.

Zakonom o tržištu kapitala propisano je obvezno sastavljanje i objavljivanje godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih izvještaja izdavatelja kako slijedi:

 • godišnji izvještaj obvezni su sastaviti izdavatelji vrijednosnih papira te ga objaviti javnosti najkasnije u roku od četiri mjeseca od proteka poslovne godine
 • polugodišnji izvještaj za prvih šest mjeseci poslovne godine obvezni su sastaviti izdavatelji dionica i dužničkih vrijednosnih papira te ga objaviti javnosti što je prije moguće, a najkasnije u roku od tri mjeseca od proteka prvoga polugodišta
 • tromjesečni izvještaj obvezni su sastaviti izdavatelji dionica te ga objaviti javnosti što je prije moguće, a najkasnije u roku od jednog mjeseca od proteka odnosnog tromjesečja u slučaju izvještaja za prvo, drugo i treće tromjesečje odnosno najkasnije u roku od dva mjeseca od proteka tromjesečja u slučaju izvještaja za četvrto tromjesečje.

Detaljnije informacije o financijskom izvještavanju dostupne su u dijelu „Financijske informacije“.

U nastavku se navode određene ad hoc informacije koje su izdavatelji obvezni objavljivati.

Kod izračunavanja rokova obavještavanja o tekućim (ad hoc) informacijama u obzir se uzimaju dani trgovanja uređenog tržišta matične države članice izdavatelja. Kalendar trgovinskih dana Zagrebačke burze kao uređenog tržišta u Republici Hrvatskoj dostupan je na sljedećoj poveznici (Kalendar trgovinskih dana).

Promjene u glasačkim pravima

Zakonom o tržištu kapitala propisani su obveznici sastavljanja obavijesti o promjenama u glasačkim pravima, sadržaj, rokovi i jezik predmetne obavijesti o promjenama u glasačkim pravima te izuzeća u vezi s obavijesti o promjenama u glasačkim pravima.

Osim Zakona o tržištu kapitala, kod obavještavanja o promjenama u glasačkim pravima primjenjuju se i odredbe Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/761 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na većinske udjele te se u obzir uzima popis financijskih instrumenata koji predstavljaju temelj obavještavanja o promjenama u glasačkim pravima (Indicative List of Financial Instruments that are subject to notification requirements according to Article 13(1b) of the revised Transparency Directive) Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

Sadržaj obavijesti o promjenama u glasačkim pravima propisan je Zakonom o tržištu kapitala. Za potrebe obavještavanja o promjenama u glasačkim pravima ESMA je usvojila standardni obrazac za većinske udjele. Predmetni obrazac ESMA-e može se koristi kod izvršavanja obveze obavještavanja o promjenama u glasačkim pravima ako sadržaj podataka iz predmetnog obrasca odgovara sadržaju obavijesti koja se ima sastaviti u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala izdavatelj dionica obvezan je javno objaviti podatke sadržane u zaprimljenoj obavijesti o promjenama u glasačkim pravima, i to bez odgode, a najkasnije u roku od dva trgovinska dana od dana zaprimanja takve obavijesti te je dostaviti medijima, Hanfi, u službeni registar propisanih informacija (koji vodi Hanfa) i Zagrebačkoj burzi kao operateru uređenog tržišta u Republici Hrvatskoj.

Informacija o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica

Izdavatelj dionica koji stekne ili otpusti vlastite dionice, bilo neposredno bilo putem osobe koja djeluje u svoje ime, a za račun izdavatelja, obvezan je u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala što je prije moguće, a najkasnije u roku od dva trgovinska dana od dana stjecanja ili otpuštanja vlastitih dionica, objaviti javnosti broj vlastitih dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje drži nakon svakog stjecanja ili otpuštanja vlastitih dionica. Postotak vlastitih dionica koji drži izdavatelj izračunava se u odnosu na sve dionice izdavatelja izdane s pravom glasa.

Isto tako, izdavatelj dionica obvezan je najmanje jedanput godišnje, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od proteka poslovne godine, objaviti javnosti informaciju u vezi s vlastitim dionicama koja mora sadržavati sljedeće podatke: 

 1. broj vlastitih dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje izdavatelj drži, bilo neposredno bilo putem osobe koja djeluje u svoje ime, a za račun izdavatelja, na dan objavljivanja javnosti
 2. razlog stjecanja i držanja vlastitih dionica
 3. podatak o tome jesu li vlastite dionice stjecane na temelju ovlasti i pod uvjetima koje je odredila glavna skupština izdavatelja
 4. podatak postoji li u izdavatelju program otkupa vlastitih dionica, uz upućivanje na njega, ako je primjenjivo i
 5. podatak postoji li u izdavatelju program radničkog dioničarstva.

Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava

Izdavatelj dionica obvezan je što je prije moguće, a najkasnije na kraju kalendarskog mjeseca u kojem je došlo do promjene broja dionica s pravom glasa na koje je podijeljen temeljni kapital ili promjene broja glasačkih prava iz izdanih dionica, objaviti javnosti informaciju o nastalim promjenama, novom ukupnom broju dionica s pravom glasa i temeljnom kapitalu izdavatelja.

Informacija o promjeni u vezi s pravima iz izdanih vrijednosnih papira

Izdavatelj dionica obvezan je bez odgode objaviti javnosti svaku promjenu u vezi s pravima iz različitih rodova izdanih dionica, uključujući i promjene u pravima iz izvedenih vrijednosnih papira koje je izdao izdavatelj i koje daju pravo na stjecanje dionica tog izdavatelja.

Izdavatelj vrijednosnih papira koji nisu dionice obvezan je bez odgode objaviti javnosti svaku promjenu u vezi s pravima imatelja tih izdanih vrijednosnih papira, uključujući i promjene uvjeta tih vrijednosnih papira koje mogu posredno utjecati na odnosna prava, a koje su nastale posebice zbog promjene uvjeta zaduženja ili kamatnih stopa.

Povlaštene informacije

Izdavatelj je obvezan objavljivati javnosti povlaštene informacije te ih činiti dostupnima na mjestima i na način kako je propisano za propisane informacije te na mjestima i na način kao je propisano Uredbom o zlouporabi tržišta (Uredba (EU) br. 596/2014).

Detaljnije informacije o povlaštenoj informaciji dostupne su u rubrici Zlouporaba tržišta – Povlaštena informacija.

Transakcije rukovoditelja

Osobe koje pri izdavatelju obavljaju rukovoditeljske dužnosti i s njima usko povezane osobe obvezne su prijaviti Hanfi sva stjecanja ili otpuštanja (uključujući zalaganje ili pozajmljivanje) za vlastiti račun dionica izdavatelja u kojem osoba obavlja rukovoditeljske dužnosti, kao i stjecanja ili otpuštanja izvedenica ili drugih financijskih instrumenata povezanih s njima, odmah, a najkasnije tri radna dana od stjecanja ili otpuštanja.

Detaljnije informacije o transakcijama rukovoditelja dostupne su u rubrici Zlouporaba tržišta – Transakcije rukovoditelja i usko povezanih osoba.

Informacija o matičnoj državi članici

Izdavatelj je obvezan objaviti javnosti informaciju o svojoj matičnoj državi članici te o njoj obavijestiti Hanfu ako je Republika Hrvatska matična država članica, nadležno tijelo države članice u kojoj ima sjedište (u slučaju kada izdavatelj ima sjedište izvan Republike Hrvatske) i nadležna tijela svih država članica domaćina.

U cilju ujednačenog postupanja svih izdavatelja, izdavatelji se upućuju da informaciju o matičnoj državi članici objave koristeći obrazac koji je izradila ESMA. Obrasci su dostupni na svim službenim jezicima EU-a, a za potrebe objave informacije o Republici Hrvatskoj kao matičnoj državi članici izdavatelji se upućuju koristiti obrazac na onom jeziku kako je propisano odredbama Zakona o tržištu kapitala o jeziku propisanih informacija. Predmetni obrasci ESMA-e dostupni su na sljedećoj poveznici (ESMA-ini obrasci za obavještavanje o matičnoj državi članici).

Godišnji izvještaj izdavatelja uvijek obvezno sadrži:

 • revidirane godišnje financijske izvještaje (izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
 • izvještaj rukovodstva za promatrano razdoblje (godišnje izvješće)
 • izjavu o odgovornosti za sastavljanje godišnjeg izvještaja
 • revizorsko izviješće
 • odluku nadležnog organa izdavatelja o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja i
 • prijedlog odluke o upotrebi dobiti ili pokriću gubitka.

Polugodišnji i tromjesečni izvještaj izdavatelja uvijek obvezno sadrži:

 • financijske izvještaje (izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
 • izvještaj rukovodstva za promatrano razdoblje i
 • izjavu o odgovornosti za sastavljanje izvještaja za promatrano razdoblje.

Polugodišnji izvještaj sadrži i revizorsko izvješće odnosno izvješće o revizijskom uvidu ako su polugodišnji financijski izvještaji revidirani ili je obavljen revizijski uvid, ili izjavu da polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani ili nije obavljen revizijski uvid.

Izdavatelji koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj financijske izvještaje (godišnje, polugodišnje i tromjesečne) i izvještaje rukovodstva sastavljaju u skladu s propisima Republike Hrvatske koji uređuju osnivanje i ustroj trgovačkih društava te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja (Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja).

Hanfa je za izdavatelje vrijednosnih papira sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pravilnicima propisala sadržaj i strukturu godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih izvještaja izdavatelja te oblik i način njihova dostavljanja Hanfi.

S obzirom na obvezu izdavatelja u pogledu izrade godišnjeg izvještaja u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvještavanje propisanom Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/815 оd 17. prosinca 2018. o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (RTS ESEF) Hanfa je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga propisala način i oblik dostavljanja godišnjeg izvještaja Hanfi za godišnje izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2020. godine.

Na dostavljanje tih izvještaja Hanfi i u službeni registar propisanih informacija (SRPI) primjenjuje se i pravilnik Hanfe kojim se uređuje sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija Hanfi i u SRPI te pripadajuća tehnička uputa Hanfe za obveznike dostave propisanih informacija u SRPI i Hanfi.

Isto tako, Zakonom o tržištu kapitala propisano je obvezno sastavljanje i objavljivanje izvještaja o plaćanjima javnom sektoru za one izdavatelje koji obavljaju djelatnost rudarstva i vađenja ili djelatnost sječe primarnih šuma. Ti izdavatelji obvezni su izvještaj o plaćanjima javnom sektoru sastaviti na konsolidiranoj osnovi svake godine i objaviti ga javnosti najkasnije u roku od šest mjeseci od proteka poslovne godine. Izdavatelji koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj obvezni su izvještaj o plaćanjima javnom sektoru sastavljati u skladu s propisima Republike Hrvatske koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja (Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja).

Izvještaji izdavatelja javno se objavljuju i dostavljaju u cijelom njihovom propisanom sadržaju:

 • medijima (pri čemu se smatra da je izdavatelj dostavio svoje izvještaje medijima u cijelom njihovom propisanom sadržaju ako medijima dostavi priopćenje u kojem navodi internetske stranice i službene registre propisanih informacija u kojima su njegovi izvještaji dostupni javnosti u cijelosti)
 • burzi
 • službenom registru propisanih informacija (SRPI)
 • Hanfi.

Izdavatelj je također obvezan osigurati da njegov godišnji, polugodišnji i izvještaj o plaćanjima javnom sektoru bude dostupan javnosti najmanje deset godina od dana njegova objavljivanja te da njegov tromjesečni izvještaj bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana njegova objavljivanja. Dostupnost tih izvještaja u službenom registru propisanih informacija, na burzi ili sličnom mjestu ne smatra se izvršenjem te obveze s obzirom na to da dostupnost izvještaja u takvim slučajevima ne bi bila pod kontrolom izdavatelja. Jedan od mogućih načina izvršenja te obveze jest činiti dostupnim javnosti navedene izvještaje na internetskim stranicama izdavatelja ili na drugi odgovarajući način pri kojem će izdavatelj imati kontrolu da izvještaji budu dostupni javnosti deset odnosno pet godina od dana njihove objave javnosti.

Jedinstveni elektronički format za izvješćivanje (ESEF)

Zakonom o tržištu kapitala propisana je za izdavatelje čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, između ostalog, obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja, rok i sadržaj godišnjeg izvještaja te način na koji se godišnji izvještaj objavljuje javnosti. Dodatno je propisano da će se godišnji izvještaji izdavatelja koji se odnose na poslovne godine koje započinju 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma, s prvom predajom u 2021. godini, izrađivati u jedinstvenom elektroničkom formatu za izvješćivanje (ESEF) propisanom regulatornim tehničkim standardima koje izrađuje Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), a usvaja Europska komisija.

Regulatorni tehnički standardi propisani su Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2019/815 o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (dalje u tekstu: RTS ESEF). Tako je RTS ESEF-om propisano da je jedinstveni elektronički format za izvješćivanje xHTML format (engl. eXtensible Business Reporting Language). Objavljene su izmjene RTS ESEF-a za 2020. godinu. Svake se godine RTS ESEF odredbe ažuriraju na temelju ažurirane taksonomije Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koje objavljuje Odbor za međunarodne računovodstvene standarde. Odbor također objavljuje dokument o verzijama koji objašnjava promjene u usporedbi s prethodnom taksonomijom. Na internetskoj stranici Hanfe Tržište kapitala – regulativa nalaze se linkovi delegiranih uredbi koje ažuriraju RTS ESEF.

RTS ESEF-om nadalje je definirano na koji način izdavatelji primjenjuju ESEF kod sastavljanja godišnjeg izvještaja. Tako je propisano da su izdavatelji obvezni elemente godišnjih financijskih izvještaja (izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima i izvještaj o promjenama kapitala) navedene u Prilogu II. RTS ESEF-a opisno označiti XBRL oznakama koristeći Inline XBRL tehnologiju. Opisno označavanje XBRL oznakama predstavlja povezivanje svakog pojedinog elementa godišnjih financijskih izvještaja s točno određenom stavkom iz ESEF taksonomije koja mu najviše odgovara u računovodstvenom smislu za taj element godišnjih financijskih izvještaja, a koja je detaljno prikazana u Prilogu VI. RTS ESEF-a. Za elemente godišnjih financijskih izvještaja za koje izdavatelj ne pronalazi odgovarajuću stavku u ESEF taksonomiji izdavatelj je obvezan kreirati vlastitu oznaku (engl. extension) i povezati je sa stavkom taksonomije najbližeg značenja (engl. anchoring).

Taksonomija predstavlja opisne oznake informacija čija je svrha olakšati uspoređivanje i analizu opisnih oznaka iz financijskih izvještaja na globalnoj razini. Za izdavatelje koji su obvezni sastavljati financijske izvještaje sukladno MSFI-jevima utvrđena je MSFI taksonomija na globalnoj razini, u kojoj su agregirane sve stavke definirane standardima, a koje se koriste u financijskom izvještavanju. MSFI taksonomija predstavlja temelj ESEF taksonomije te se sa svakom promjenom MSFI taksonomije (koja se provodi na godišnjoj razini uslijed promjene standarda) provodi i izmjena ESEF taksonomije kako bi se usvojile izmjene MSFI taksonomije. ESMA je na svojim internetskim stranicama objavila ESEF taksonomiju za 2022. godinu.

Obveza označavanja bilješki uz financijske izvještaje XBRL oznakama započinje s razdobljima koja počinju 1. siječnja 2022. godine ili nakon tog datuma. Do navedenog razdoblja izdavatelji prikazuju bilješke uz financijske izvještaje u xHTML formatu kao sastavni dio godišnjeg izvještaja, no ne označavaju ih XBRL oznakama.

Na internetskoj stranici ESMA-e dostupan je priručnik ESEF Reporting Manual, u kojem su dana pojašnjenja i upute na koji način izdavatelji trebaju pripremiti financijske izvještaje u XBRL formatu te prijedlozi što bi razvijatelji softvera trebali uključiti u svoje alate kako bi XBRL izvještaji bili u skladu sa zahtjevima RTS ESEF-a. ESMA redovito ažurira ESEF Reporting Manual uslijed relevantnih događaja na tržištu povezanih s ESEF-om te zbog uočenih nedoumica zainteresiranih strana u pogledu implementacije RTS ESEF-a.

Prije nego što započnu s pripremama za implementaciju RTS ESEF-a, izdavatelji trebaju razmotriti kojoj su od sljedećih mogućnosti skloniji:

 • interno kreiranje XBRL softvera
 • nabava XBRL softvera od strane razvijatelja softvera.

Neovisno o softveru koji će koristiti, izdavatelji imaju mogućnost koristiti ESEF Conformance Suite dostupan na internetskoj stranici ESMA-e. ESEF Conformance Suite je paket usklađenosti koji sadrži testne scenarije za provjeru kompatibilnosti XBRL softvera s RTS ESEF-om. To znači da izdavatelji, nakon što su pripremili godišnje financijske izvještaje u xHTML-u, mogu, ako žele, upotrijebiti ESEF Conformance Suite radi provjere hoće li sa softverom koji koriste za kreiranje xHTML izvještaja dobiti izvještaj koji ispunjava tehničke aspekte RTS ESEF-a (naglašava se da ESEF Conformance Suite ne sadrži mogućnost provjere ispravnosti računovodstvenih aspekata, primjerice provjere jesu li stavke financijskih izvještaja označene odgovarajućim elementima ESEF taksonomije, već isključivo osigurava provjeru usklađenosti s tehničkim aspektima RTS ESEF-a). ESMA je na svojim internetskim stranicama objavila ažuriranu verziju ESEF Conformance Suitea za 2022. godinu

Slijedom navedenog, jedini format godišnjih izvještaja koji će podrazumijevati da su izdavatelji ispunili svoju obvezu sastavljanja i objavljivanja godišnjih izvještaja za razdoblja od 1. siječnja 2021. nadalje jest jedinstveni elektronički format za izvješćivanje (ESEF) propisan RTS ESEF-om, odnosno xHTML format.

Za izdavatelje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj navedena obveza sastavljanja godišnjih izvještaja u ESEF-u odnosi se na pojedinačne i konsolidirane izvještaje godišnje izvještaje izdavatelja. 

Način objave i pristup propisanim informacijama propisan je odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Izdavatelj je obvezan propisane informacije u propisanim rokovima i propisanom sadržaju objaviti javnosti na način koji javnosti osigurava brz pristup do propisanih informacija na ravnopravnoj osnovi te ih dostavljati istodobno i u jednakom sadržaju na sljedeća mjesta:

Mediji

Za distribuiranje propisanih informacija javnosti izdavatelj je obvezan koristiti medije na koje se opravdano može osloniti da će propisane informacije, koliko god je to moguće, istodobno učinkovito distribuirati najširoj javnosti u Republici Hrvatskoj i u drugim državama članicama.

Dostava propisanih informacija burzi i SRPI-ju, objava u dnevnim ili drugim novinama ili objava na internetskim stranicama izdavatelja ne smatra se objavom putem medija zato što izabrani medij mora, koliko god je to moguće, istodobno učinkovito distribuirati informaciju izdavatelja najširoj javnosti u Republici Hrvatskoj i u drugim državama članicama.

Kod dostave propisanih informacija medijima izdavatelj je obvezan jasno naznačiti da se radi o propisanoj informaciji, kao i podatak na kojeg se izdavatelja odnosi propisana informacija, predmet propisane informacije te datum i vrijeme dostavljanja propisane informacije medijima.

Burza

Izdavatelj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezan je propisane informacije, osim Hanfi i SRPI-ju, istodobno dostaviti i uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj na koje su uvršteni njegovi vrijednosni papiri.

Izdavatelji su obvezni burzi dostavljati propisane informacije na način koji burza propiše svojim Pravilima.

Službeni registar propisanih informacija (SRPI)

Kada izdavatelj propisane informacije objavljuje javnosti, obvezan je istodobno ih dostaviti u cijelom njihovom propisanom sadržaju Hanfi i u SRPI.

SRPI je sustav za prikupljanje, pohranjivanje, obradu, objavljivanje i dostupnost propisanih informacija, koji u Republici Hrvatskoj vodi Hanfa.

Sve informacije o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija u SRPI dostupne su u rubrici Transparentnost izdavatelja – Službeni registar propisanih informacija.

Sve informacije dostavljene u SRPI nakon njegova uspostavljanja (7. lipnja 2010.) javno su dostupne na internetskim stranicama Hanfe, a možete mu pristupiti ovdje.

Hanfa kao obvezno mjesto dostave propisanih informacija

Kada izdavatelj propisane informacije objavljuje javnosti, obvezan je istodobno ih dostaviti u cijelom njihovom propisanom sadržaju Hanfi i u SRPI. Budući da SRPI vodi Hanfa, dostavom u SRPI propisanih informacija kao elektroničkih isprava potpisanih naprednim elektroničkim potpisom u sadržaju, obliku i na način propisan Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija izdavatelj ujedno izvršava svoju obvezu dostavljanja navedenih propisanih informacija Hanfi.

Dodatna mjesta objave propisanih informacija

Izdavatelj je obvezan osigurati da njegov godišnji, polugodišnji i izvještaj o plaćanjima javnom sektoru bude dostupan javnosti najmanje deset godina od dana njegova objavljivanja te da njegov tromjesečni izvještaj bude dostupan javnosti najmanje pet godina od dana njegova objavljivanja. Dostupnost tih izvještaja u službenom registru propisanih informacija, na burzi ili sličnom mjestu ne smatra se izvršenjem te obveze s obzirom na to da dostupnost izvještaja u takvim slučajevima ne bi bila pod kontrolom izdavatelja. Jedan od mogućih načina izvršenja te obveze jest činiti dostupnim javnosti navedene izvještaje na internetskim stranicama izdavatelja ili na drugi odgovarajući način pri kojem će izdavatelj imati kontrolu da izvještaji budu dostupni javnosti deset odnosno pet godina od dana njihove objave javnosti.

Jezik na kojem se objavljuju propisane informacije ovisi o:

 • jeziku države članice koja je matična država članica izdavatelja i
 • jeziku države članice na čijem su uređenom tržištu uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja.

Ako je Republika Hrvatska matična država članica izdavatelja, a vrijednosni papiri izdavatelja uvršteni su samo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, propisane informacije moraju biti objavljene javnosti na hrvatskom jeziku.

Ako je Republika Hrvatska matična država članica izdavatelja, a vrijednosni papiri izdavatelja uvršteni su na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj i u jednoj ili više država članica domaćina, propisane informacije moraju biti objavljene javnosti:

 • na hrvatskom jeziku i
 • prema izboru izdavatelja, ili na jeziku koji je kao jezik objavljivanja javnosti određen u tim državama članicama domaćinima ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija.

Ako je Republika Hrvatska matična država članica, a vrijednosni papiri izdavatelja uvršteni su na uređeno tržište u jednoj ili više država članica domaćina, ali ne i u Republici Hrvatskoj, propisane informacije moraju biti objavljene javnosti, prema izboru izdavatelja, ili na jeziku koji je kao jezik objavljivanja javnosti određen u tim državama članicama domaćinima ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija. Ako izdavatelj kao jezik objavljivanja javnosti izabere jezik koji je određen u državi članici domaćinu, propisane informacije dodatno moraju biti objavljene javnosti, prema izboru izdavatelja, ili na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija.

Ako je Republika Hrvatska država članica domaćin, propisane informacije koje se objavljuju javnosti prema propisima matične države članice izdavatelja moraju biti objavljene javnosti na jeziku koji je kao jezik objavljivanja javnosti određen u njegovoj matičnoj državi članici, ako je primjenjivo, i prema izboru izdavatelja, ili na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija.

Fizička osoba ili pravni subjekt koji je obvezan sastaviti obavijest o promjeni u glasačkim pravima, obvezan je predmetnu obavijest dostaviti na hrvatskom jeziku ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija. Izdavatelja koji obavijest zaprimi na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija Hanfa nije ovlaštena tražiti prijevod zaprimljene obavijesti na hrvatski jezik.

Službeni registar propisanih informacija (SRPI) sustav je za prikupljanje, pohranjivanje, obradu, objavljivanje i dostupnost propisanih informacija, koji u Republici Hrvatskoj vodi Hanfa.

SRPI je ujedno dio sustava koji čine međusobno povezani službeni registri propisanih informacija svih država članica i europska elektronička pristupna točka koju razvija i vodi Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).

SRPI je s radom započeo 7. lipnja 2010. godine.

SRPI može voditi i druga pravna osoba koja za to dobije odobrenje Hanfe, pod uvjetom da ispunjava tehničke, sigurnosne, organizacijske i ostale uvjete za vođenje SRPI-ja te da pritom ne dolazi do narušavanja pristupa propisanim informacijama na razini Europske unije. Pravilnikom o vođenju službenog registra propisanih informacija Hanfa je detaljnije propisala tehničke, sigurnosne, organizacijske i ostale uvjete za vođenje SRPI-ja, podatke i isprave kojima pravna osoba dokazuje ispunjavanje uvjeta za vođenje SRPI-ja te sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za vođenje SRPI-ja, zahtjeva za uvođenje promjena u SRPI i zahtjeva za naknadu i izmjenu naknade za dostavljanje pohranjenih informacija krajnjim korisnicima.

Dostava propisanih informacija u SRPI

Obveznici dostave propisanih informacija u SRPI izdavatelji su čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u državi članici i kojima je Republika Hrvatska matična država članica te izdavatelji kojima je Republika Hrvatska država članica domaćin, a čiji su vrijednosni papiri uvršteni samo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj, oblik i način dostavljanja propisanih informacija u SRPI propisan je Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija.

Detaljan opis registracije, prijave i načina rada osoba ovlaštenih za dostavu propisanih informacija u SRPI i u izvještajni sustav Hanfe prikazan je u Tehničkoj uputi za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Svaki izdavatelj obvezan je u sustav SRPI-ja prijaviti najmanje jednu osobu koja će biti ovlaštena za dostavu propisanih informacija tog izdavatelja u SRPI. Za izabranu ovlaštenu osobu izdavatelj ispunjava pristupnicu propisanu Tehničkom uputom za obveznike dostave propisanih informacija u službeni registar propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i dostavlja je Hanfi te pribavlja smart karticu s odgovarajućim certifikatom putem kojeg ovlaštena osoba izdavatelja vrši registraciju na sustav SRPI-ja.

Propisane informacije dostavljene u SRPI krajnji korisnici mogu pretraživati po izdavatelju, vrsti propisane informacije, jeziku dostave propisane informacije i vremenskom razdoblju dostave propisane informacije.

KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.