Distribucija osiguranja i/ili reosiguranja

Na ovim stranicama možete pronaći informacije potrebne za prijavu i polaganje ispita za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja.

*Literatura za ispit odnosi se na pozitivne propise važeće u trenutku polaganja Ispita 

 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi za polaganje ispita za upis u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju (dalje u tekstu: Prijava) izabrao skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja i označio polje distribucija osiguranja literatura obuhvaća:
 • Zakon o osiguranju- čl. 7.-8., čl. 12., čl. 17.-20., glave XX, XXI i XXIII
 • Zakon o obveznim odnosima- čl. 499-508., čl. 921.-947., čl. 966-989., čl. 1021.-1024., čl. 1045.-1048.
 • Zakon o trgovačkim društvima- čl. 1. – 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.
 • Zakon o tržištu kapitala- financijski instrumenti, prenosivi vrijednosti papiri- čl.3. st. 1. točka 24. i točka 96.
 • Zakon o kreditnim institucijama- čl. 1. i čl. 5.-17.
 • Zakon o zaštiti potrošača- odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača- čl. 30.-38. a, čl. 49.-50., 80.-94.
 • Opći porezni zakon – čl. 5.
 • Zakon o porezu na dohodak – čl. 8., čl. 21. i 22.
 • Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima – čl. 120.-124.
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – čl. 1.-3.
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – čl.1.-10.a
 • Zakon o radu – čl. 10. 

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi izabrao skupinu osiguranja neživotna osiguranja i označio/la distribuciju osiguranja literatura obuhvaća:
 • Zakon o osiguranju- čl. 7.-8., čl. 12., čl. 17.-20, glave XX, XXI i XXIII
 • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu- članci 2.-5., 8.- 12., 14., 17.-38., 40a-40 e, 41-44,47- 50
 • Odluka Vlade Republike Hrvatske povećanju najniže osiguranje svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti – točka III
 • Zakon o obveznim odnosima- čl. 921.-965., čl. 1045.-1048.
 • Zakon o trgovačkim društvima- čl. 1. – 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.
 • Zakon o zaštiti potrošača- odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača-- čl. 30.-38. a, čl. 49.-50., 80.-94.
 • Opći porezni zakon – čl. 5.
 • Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
 • Zakon o porezu na dohodak – čl. 8., čl. 21. i 22.
 • Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima – odredbe o ponudi mirovinskih programa čl. 120.-124.
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – čl. 1.-3.
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – čl.1.-10.a
 • Zakon o radu – čl. 10

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit 

 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi izabrao životna/investicijska i neživotna osiguranja i označio/la distribuciju osiguranja literatura za ispit obuhvaćena je točkama 1. i 2.

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

 1. Za posrednika u reosiguranju koji je na Prijavi označio distribuciju reosiguranja literatura obuhvaća:
 • Zakon o osiguranju- osnove reosiguranja- čl. 9.-10., 17., 19., 20., glava XXIII.

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi označio polje distribucija osiguranja i izabrao skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja i/ili neživotna osiguranja i polje distribucija reosiguranja literatura obuhvaća literaturu navedenu pod točkama 1. i/ili 2. i literaturu navedenu pod točkom 4.

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit:

 1. Za sporednog posrednika u osiguranju literatura za ispit obuhvaća:
 • Zakon o osiguranju- glava XX, XXI i XXIII.
 • Zakon o obveznim odnosima- čl. 921-947., čl. 1045.-1048.
 • Zakon o zaštiti potrošača- odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača-- čl. 30.-38. a, čl. 49.-50., 80.-94.
 • Zakon o trgovačkim društvima- čl. 1. – 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi za polaganje ispita za upis u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju (dalje u tekstu: Prijava) izabrao skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja i označio polje distribucija osiguranja.
  Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit
 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi izabrao skupinu osiguranja neživotna osiguranja i označio/la distribuciju osiguranja literatura
  Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit
 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi izabrao životna/investicijska i neživotna osiguranja i označio/la distribuciju osiguranja literatura za ispit obuhvaćena je točkama 1. i 2.
  Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit
 1. Za posrednika u reosiguranju koji je na Prijavi označio distribuciju reosiguranja literatura
  Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit
 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi označio polje distribucija osiguranja i izabrao skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja i/ili neživotna osiguranja i polje distribucija reosiguranja literatura obuhvaća literaturu navedenu pod točkama 1. i/ili 2. i literaturu navedenu pod točkom 4.
  Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit:
 1. Za sporednog posrednika u osiguranju literatura za ispit
  Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

 1. Društvo za zastupanje u osiguranju mora imati temeljni kapital u iznosu od najmanje 100.000,00 kn:
  1. točno
  2. netočno
 2. Ratne štete, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima:
  1. mogu biti pokrivene ugovorom o osiguranju
  2. ne mogu biti pokrivene ugovorom o osiguranju
  3. pokrivene su ugovorom o osiguranju, po samom Zakonu
 3. Poslove distribucije osiguranja na području Republike Hrvatske mogu obavljati:
  1. posrednik u osiguranju, sporedni posrednik u osiguranju i društvo za osiguranje
  2. društvo za reosiguranje i društvo za osiguranje koje ima dozvolu za obavljanje poslova reosiguranja
  3. posrednik i sporedni posrednik u osiguranju
 4. Društvo s ograničenom odgovornošću je:
  1. društvo osoba;
  2. društvo kapitala;
  3. samo ono društvo za čije obveze odgovara barem jedan vlasnik cjelokupnom osobnom imovinom.
 5. Trgovačko društvo stječe pravnu osobnost (svojstvo pravne osobe):
  1. usvajanjem i potpisivanjem statuta dioničkog društva, odnosno sklapanjem društvenog ugovora;
  2. dostavljanjem sudskom registru prijave za upis u sudski registar osnivanja društva;
  3. upisom u sudski registar.
 6. U slučaju kada netko sklopi ugovor o osiguranju imovine u ime drugoga bez njegova ovlaštenja, a taj ga ne odobri, koji dio premije je ugovaratelj osiguranja dužan platiti osiguratelju?
  1. premiju za cijelo vrijeme na koji je ugovor o osiguranju sklopljen;
  2. razmjerni dio premije za razdoblje do dana obavijesti o odbijanju odobrenja;
  3. razmjerni dio premije za razdoblje do dana raskida ugovora.
 7. Šteta se prema Zakonu o obveznim odnosima dijeli na:
  1. imovinska i neimovinska šteta;
  2. obična šteta i posebna šteta;
  3. obična šteta, izmakla dobit i neimovinska šteta.
 8. Knjigu poslovnih udjela trgovačkog društva:
  1. dužan je voditi trgovački sud kod kojeg je u sudski registar upisano društvo;
  2. dužna je voditi uprava društva;
  3. dužna je voditi Središnja depozitarna agencija;
  4. dužno je voditi Ministarstvo pravosuđa.
 9. Kod kojih vrsta osiguranja se ne primjenjuju zajedničke odredbe Zakona o obveznim odnosima za imovinska osiguranja i osiguranja osoba?
  1. osiguranje automobilske odgovornosti, osiguranje auto-kasko, brodica i zrakoplova;
  2. osiguranje života;
  3. plovidbeno osiguranje, reosiguranje i osiguranje potraživanja.
 10. Posrednik koji je pravna osoba i obrtnik zastupnik u reosiguranju može kada je za to pisano ovlašten od osiguratelja ili od stranke zaprimiti novčani iznos na svoj račun ako ispunjava uvjete navedene u Zakonu o osiguranju.
  1. da
  2. ne
 11. Za obavljanje poslova kreditnog posredovanja društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i društvo za brokerske poslove u reosiguranju mora ishoditi odobrenje Hanfe.
  1. da
  2. ne
 12. Zaokružite točnu tvrdnju:
  1. društvo za reosiguranje mora ograničiti svoje ciljeve na poslove osiguranja i reosiguranja i povezane poslove i poslove koji izravno proizlaze iz reosiguranja, pri čemu su isključene sve druge poslovne djelatnosti osim funkcije holdinga i djelatnosti u vezi s djelatnostima financijskog sektora u skladu sa zakonom kojim se uređuje dodatna supervizija financijskih konglomerata
  2. društvo za reosiguranje mora ograničiti svoje ciljeve na poslove reosiguranja i povezane poslove i poslove koji izravno proizlaze iz reosiguranja, pri čemu su isključene sve druge poslovne djelatnosti osim funkcije holdinga i djelatnosti u vezi s djelatnostima financijskog sektora u skladu sa zakonom kojim se uređuje dodatna supervizija financijskih konglomerata.
  3. društvo za reosiguranje mora ograničiti svoje ciljeve na poslove osiguranja, reosiguranja, distribuciju, povezane poslove i poslove koji izravno proizlaze iz distribucije osiguranja i reosiguranja
 13. Koji se oblici društva za reosiguranje mogu osnovati prema odredbama Zakona o osiguranju?
  1. dioničko društvo, europsko društvo (Societas Europea- SE), društvo za uzajamno reosiguranje
  2. dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, europsko društvo (Societas Europea- SE)
  3. dioničko društvo, europsko društvo (Societas Europea- SE)
  4. dioničko društvo,  pool za reosiguranje
 14. Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dužna su ustrojiti funkciju za praćenje i kontrolu distribucije osiguranja i reosiguranja osigurati koja će osigurati pravilno provođenje odobrenih politika i postupaka, imenovati nositelja te funkcije te o tome obavijestiti Hanfu.
  1. točno
  2. netočno
 15. Kategorije posrednika u reosiguranju prema odredbama Zakona o osiguranju su
  1. društvo za reosiguranje, obrtnik broker u reosiguranju, društvo za brokerske poslove u reosiguranju
  2. broker u reosiguranju, obrtnik broker u reosiguranju, društvo za brokerske poslove u reosiguranju i sporedni posrednik u reosiguranju
  3. broker u reosiguranju, obrtnik broker u reosiguranju, društvo za brokerske poslove u reosiguranju
 16. Što osiguratelj duguje osiguraniku u slučaju kada ne isplati osigurninu u zakonskom roku?
  1. zateznu kamatu od dana kada je istekao zakonski rok za isplatu osigurnine, te troškove koji su mu uslijed toga nastali;
  2. zateznu kamatu od dana primitka obavijesti o osiguranom slučaju, te naknadu štete koja mu je uslijed toga nastala;
  3. troškove sudskog postupka.
 17. Društvo za zastupanje u osiguranju ili obrtnik zastupnik u osiguranju na stanici za tehnički pregled vozila može obavljati poslove distribucije osiguranja za životna osiguranja.
  1. da
  2. ne
 18. Iznos naknade štete prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, osiguratelj je dužan isplatiti u roku od:
  1. četrnaest dana od dana primljene obavijesti o nastanku osiguranog slučaja;
  2. trideset dana od dana primljene obavijesti o nastanku osiguranog slučaja;
  3. šezdeset dana od dana primljene obavijesti o nastanku osiguranog slučaja.
 19. Društvo za zastupanje u osiguranju ili obrtnik zastupnik u osiguranju na stanici za tehnički pregled vozila može obavljati samo poslove distribucije osiguranja i to:
  1. osiguranje od nezgode i osiguranje od cestovnih vozila
  2. sve vrste neživotnih osiguranja
  3. osiguranje kredita, zdravstveno osiguranje i putno osiguranje
 20. Na koji način, u slučaju kada rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, jedna od strana može raskinuti ugovor o osiguranju?
  1. danom dospjelosti premije, obavještavajući pisanim putem drugu stranu najkasnije 3 mjeseca prije dospjelosti premije;
  2. danom dospjelosti premije, obavještavajući drugu stranu najkasnije 6 mjeseci prije dospjelosti premije;
  3. pisanom izjavom drugoj strani, uz otkazni rok od 3 mjeseca;
  4. pisanom izjavom drugoj strani, uz otkazni rok od 6 mjeseci.
 21. Obvezni član Hrvatskog ureda za osiguranje prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu je:
  1. društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja;
  2. društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu i koje obavlja poslove obveznih osiguranja u prometu;
  3. društvo za osiguranje koje je dobilo dozvolu i koje obavlja poslove iz skupine neživotnih osiguranja.
 22. Ako se premija osiguranja treba platiti odjednom, premija se u pravilu plaća:
  1. prilikom sastavljanja ponude osiguranja;
  2. prilikom sklapanja ugovora o osiguranju.;
  3. u roku tri dana od sklapanja ugovora o osiguranju
  4. u roku sedam dana od sklapanja ugovora o osiguranju;
 23. Primicima od nesamostalnog rada ne smatraju se:
  1. obrazovanje i izobrazba koje su u svezi s djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka, odnosno, plaće
  2. poduzetnička plaća koja ulazi u rashod pri utvrđivanju poreza na dobit
  3. mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu
 24. Stopa poreza od ugovorene premije osiguranja od automobilske odgovornosti
  1. 15 %
  2. 10 %
  3. 5 %.
 25. Na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u svezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a koje nije uređeno Zakonom o radu, primjenjuju se u skladu s naravi toga ugovora opći propisi obveznoga prava.
  1. točno
  2. netočno
 26. Obveznim zdravstvenim osiguranjem osiguravaju se svim osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima:
  1. uzajamnosti, solidarnosti i razmjernosti
  2. uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti
  3. zakonitosti, solidarnosti i jednakosti
 27. Može li se nasljeđivati pravo na novčana primanja koja su dospjela za isplatu, a ostala su neisplaćena zbog smrti osiguranika?
  1. da
  2. ne
 28. U postupku oporezivanja ne primjenjuju se propisi koji su bili na snazi u vrijeme nastanka činjenica na kojima se temelji oporezivanje.
  1. da
  2. ne
 29. Obvezna osiguranja po odredbama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu:
  1. putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja; vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama;vlasnika odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama; vlasnika odnosno korisnika brodica za štete počinjene trećim osobama, mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;
  2. putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja; vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama; vlasnika odnosno korisnika zrakoplova od odgovornosti za štete počinjene trećim osobama i vlasnika, odnosno korisnika brodica za štete počinjene trećim osobama; mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, te osiguranje posrednika od odgovornosti iz djelatnosti;
  3. putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja; vlasnika odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama; zračnog prijevoznika odnosno operatera zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima;  vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama.
 30. Kod osiguranja usjeva i plodova i ostalih proizvoda zemlje iznos štete utvrđuje se s obzirom na:
  1. vrijednost koju su ti proizvodi imali u trenutku njihove sadnje, ako nije drugačije ugovoreno;
  2. vrijednost koju bi ti proizvodi imali u trenutku ubiranja, ako nije drugačije ugovoreno;
  3. sporazumno utvrđenu vrijednost osiguranih proizvoda, ako nije drugačije ugovoreno.
 31. U kojem roku pisana ponuda učinjena ugovaratelju za sklapanje ugovora o osiguranju veže ponuditelja, ako on nije odredio kraći rok?
  1. u roku 8 dana od dana kada je ponuda prispjela osiguratelju u slučaju osiguranja imovine, odnosno u roku 30 dana od dana kad je ponuda prispjela osiguratelju u slučaju životnih osiguranja;
  2. u roku od 8 dana od kada je ponuda prispjela osiguratelju, odnosno u roku 30 dana ako je potreban liječnički pregled;
  3. u roku 8 dana od dana kada je ponuda potpisana u slučaju osiguranja imovine, odnosno u roku 30  dana od dana kada je ponuda potpisana u slučaju životnih osiguranja.
 32. Ako se premija osiguranja treba platiti odjednom, premija se u pravilu plaća:
  1. prilikom sastavljanja ponude osiguranja
  2. prilikom sklapanja ugovora o osiguranju
  3. u roku tri dana od sklapanja ugovora o osiguranju
  4. u roku sedam dana od sklapanja ugovora o osiguranju
 33. Kada se osiguratelj ne može pozvati na ništetnost ugovora o osiguranju zbog pogrešnih i netočnih navoda ugovaratelja osiguranja?
  1. kad su mu okolnosti u času sklapanja ugovora o osiguranju bile poznate ili su mu morale biti poznate;
  2. kad su okolnosti za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju izmijenjene;
  3. kad su mu okolnosti u času sklapanja ugovora o osiguranju različite u odnosu na okolnosti u trenutku nastanka štetnog događaja.
 34. Štete nastale s namjerom ili prijevarom ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja:
  1. dužan je nadoknaditi osiguratelj
  2. nije dužan nadoknaditi osiguratelj;
 35. Polica osiguranja života ne može glasiti:
  1. po naredbi;
  2. na donositelja
  3. na određenu osobu
 36. Ako je smrt osiguranika prouzročena ratnim operacijama, osiguratelj:
  1. nije dužan isplatiti korisniku osigurani iznos;
  2. nije dužan isplatiti korisniku osigurani iznos, ali je dužan isplatiti mu matematičku pričuvu iz ugovora;
  3. dužan je isplatiti korisniku osigurani iznos.
 37. Ugovor o osiguranju za slučaj smrti treće osobe mlađe od četrnaest godina je:
  1. pravovaljan
  2. ništetan
  3. pobojan
 38. Kod osiguranja osoba, pravo na naknadu od treće osobe odgovorne za nastupanje osiguranog slučaja ima:
  1. osiguranik odnosno korisnik osiguranja;
  2. odgovorni osiguratelj koji je isplatio osiguraniku naknadu štete;
  3. osiguranik odnosno korisnik osiguranja ako mu odgovorni osiguratelj nije isplatio naknadu štete;
  4. osiguranik odnosno osoba koja ima interes da se osigurani slučaj ne dogodi.
 39. Osiguranje od profesionalne odgovornosti koje vrijedi na području Republike Hrvatske i drugih država članica ili odgovarajuće jamstvo moraju imati:
  1. posrednici koji su pravne osobe, obrtnici za zastupanje u osiguranju, obrtnici brokeri u osiguranju ili reosiguranju i sporedni posrednici u osiguranju koji su turističke agencije, autokuće i ostala poduzeća za iznajmljivanje vozila
  2. posrednici koji su pravne osobe, obrtnici za zastupanje u osiguranju i obrtnici brokeri u osiguranju ili reosiguranju, samo ako zastupaju više društava za osiguranje odnosno ako posreduju za više stranaka
 40. Koje od navedenog NIJE vrsta životnog osiguranja:
  1. rentno osiguranje
  2. osiguranje za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja
  3. zdravstveno osiguranje
  4. životna osiguranja
 41. U kojim vrstama osiguranja se u slučaju neplaćanja premije osiguranja o dospjelosti premija osiguranja ne može sudski naplatiti?
  1. samo kod životnih osiguranja;
  2. samo kod imovinskih osiguranja;
  3. po svim vrstama osiguranja ako je ugovor o osiguranju  istekao;
  4. samo kod životnih osiguranja i osiguranja od nesretnog slučaja.
 42. Kada je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguratelja od istog rizika, za isti interes i za isto vrijeme i za istog osiguranika,  tako da zbroj osiguranih iznosa prelazi vrijednost te stvari, naziva se:
  1. dvostruko osiguranje;
  2. nadosiguranje;
  3. višestruko osiguranje;
  4. podosiguranje.
 43. Koje su vrste životnih osiguranja?
  1. osiguranje života, rentno osiguranje, mješovito osiguranje;
  2. doživotno osiguranje i osiguranje sa određenim vremenom trajanja;
  3. životno osiguranje, rentno osiguranje, dodatna osiguranja životnog osiguranja, ostala životna osiguranja te životna i rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja;
  4. osiguranje života i životno osiguranje.
 44. Da li kod osiguranja života, osiguratelj ima pravo na regres isplaćenog iznosa od osobe odgovorne za nastupanje osiguranog slučaja?
  1. nema pravo;
  2. nema pravo, osim ako je drugačije ugovoreno;
  3. ima pravo, ali teret dokazivanja odgovornosti je na osiguratelju;
  4. ima pravo, uvijek.
 45. Kada zalaganje police životnog osiguranja ima pravni učinak prema osiguratelju:
  1. ako je osiguratelj dao pisanu suglasnost o zalaganju police;
  2. ako je osiguratelj pisanim putem obaviješten o zalaganju police;
  3. ako je osoba u čije ime je založena polica zahtijevala isplatu osigurnine;
  4. ako je nastupio osigurani slučaj.
 46. Kod životnih osiguranja osiguratelj:
  1. može dospjelu a neplaćenu premiju naplatiti putem suda
  2. ne može naplatiti dospjelu premiju putem suda
  3. ne može naplatiti dospjelu a neplaćenu premiju putem suda, osim iznimno
 47. Pomoćnik zastupnika u osiguranju može poslove dovođenja u vezu distributera osiguranja s potencijalnim ugovarateljem osiguranja obavljati:
  1. Najviše 2 godine
  2. Najviše 5 godina
  3. Ne može bez ovlaštenja Hanfe za distribuciju osiguranja
  4. Bez vremenskog ograničenja
 48. Na koji najkraći rok se ugovara dopunsko zdravstveno osiguranje?
  1. 6 mjeseci
  2. 1 godina
  3. 2 godine
 49. Predmet ugovora o zajmu uvijek je novac:
  1. da
  2. ne
 50. Osobe ovlaštene za ponudu mirovinskih programa primaju naknadu za rad isključivo od:
  1. Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  2. mirovinskog osiguravajućeg društva
  3. osoba kojima se nude mirovinski programi

Znate li kada će biti sljedeći ispitni rok?

Ispiti za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja održavaju online i to kontinuirano te se prijave za polaganje ispita isto tako zaprimaju kontinuirano.

Bitno je naglasiti da kandidat ispit prijavljuje kada je spreman za polaganje ispita budući da će termin dobiti u roku 30 dana od dana zaprimanja uredne prijave što može biti za tjedan dana, a može biti i za četiri tjedna, ovisno o broju ukupno zaprimljenih prijave u nekom periodu, a na isti način i definiramo ispitne rokove.

Hoćete li mi poslati obavijest kada mogu pristupiti ispitu?

Obavijest s popisom kandidata za određeni termin ispita objavljujemo na svojoj internet stranici najkasnije pet dana prije datuma ispita.

Kako mogu prijaviti za ispit?

Ispit za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja prijavljuje se putem online obrasca čiji link se nalazi na internet stranici Hanfe ovdje

Mogu li prijaviti ispit, a uplatu naknade izvršiti naknadno?

Ne. U trenutku podnošenja online prijave uplata mora biti izvršena. Podnošenje online prijave moguće je uz prilaganje svih propisanih priloga. Na pristupanje polaganju ispita u skladu s prijavljenim vrstama, mogu biti pozvani samo kandidati koji su dostavili urednu prijavu. 

Mogu li doći u Hanfu i pisati ispit?

Ne. Ispit se polaže online. 

Mogu li dobiti račun za iznos plaćene naknade?

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga neprofitna organizacija i predmetne naknade naplaćuje temeljem zakonskih i podzakonskih propisa te ne izdaje račune. Trošak naknade temelji se na odredbi podzakonskog propisa, odnosno Pravilnika o vrsti i visini naknada  Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 128/17).

Nisam položio/la ispit/Položio/la sam sam jednu vrstu ispita. Da li prilikom ponovne prijave za pristupanje ispitu plaćam manji iznos naknade?

Prilikom svakog izlaska na ispit plaća se puni iznos naknade propisan Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 26/19) bez obzira koji put kandidat prijavljuje ispit i bez obzira koliko vrsta prijavljuje.

Prijavio/la sam ispit i nalazim se na objavljenom popisu uz obavijest o terminu sljedećeg ispitnog roka, ali ne mogu pristupiti polaganju ispita. Što moram učiniti?

U skladu s člankom 3. stavak 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 26/19), u slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, potrebno je da o tome pisano obavijesti Hanfu najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti.

Položio/la sam ispit. Kada ću dobiti Ovlaštenje?

Hanfa ne izdaje pisana ovlaštenja kandidatima koji su uspješno položili ispit za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja.

U skladu s člankom 8. stavkom 7. Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (Narodne novine, br. 16/19, 9/21 i 83/21) Hanfa će kandidata, koji je položio ispit, upisati u registar Hanfe najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana kada je položio ispit, u skladu s kategorijom koju je naveo u prijavi za polaganje ispita. Upisom u registar, koji Hanfa vodi na temelju članka 411. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22), smatra se da je Hanfa kandidatu izdala ovlaštenje za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

Svaki distributer osiguranja i/ili reosiguranja, koji je upisan u navedeni registar, ima mogućnost ispisa izvatka iz tog registra, koji sadrži njegove osobne podatke, datum stjecanja ovlaštenja, registarski broj,  vrste osiguranja za koje ima ovlaštenje Hanfe te kategoriju u kojoj će obavljati poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

Registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika je javan, a podaci objavljeni u njemu su službeni podaci.  

Kako mogu vidjeti svoj ispit i gdje sam pogriješio/la? Možete li mi ispit poslati na email?

Hanfa će najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti neslužbenu listu kandidata koji su položili ispit, s naznakom šifre kandidata iz prijave za ispit te objaviti rok od 8 dana u kojem se može ostvariti uvid u ispit uz prethodni dogovor na adresi distribucija.osiguranja@hanfa.hr

Uvid u ispit može se ostvariti osobnim dolaskom u prostorije Hanfe, Miramarska 24b, a kandidatima koji su udaljeni od Zagreba, uvid se može omogućiti online.

Ispit se ni u kojem slučaju ne dostavlja kandidatu na njegovu email adresu.

Postoje li skripte za pripremu ispita?

Na mrežnoj stranici nalazi se popis literature i skripte za pripremu ispita, a koje su kontinurano dostupne kandidatima radi pripreme za polaganje ispita.

Kad položim ispit za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja, vrijedi li to zauvijek?

Svaki kandidat, koji je položio ispit, upisuje se u Registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika te mora poštovati uvjete stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja kako bi se održala odgovarajuća razina učinkovitosti koja odgovara ulozi koju ima i relevantnom tržištu u trajanju od najmanje 15 sati godišnje, pri čemu se pojedina godina za ispunjavanje uvjeta kontinuirane stručnosti računa za svakog pojedinog posrednika od dana i mjeseca njegova prvog upisa u Registar.

Više o obvezi kontinuirane edukacije možete pronaći ovdje.

Položio sam ispit za zastupnika u osiguranju prije više od 5 godina. Sada bih radio kao posrednik u osiguranju. Moram li polagati novi ispit?

Zakon o izmjenama Zakona o osiguranju (NN 112/18), koji je stupio na snagu 22.12.2018., uveo je, između ostaloga, promjene nazivlja pa dotadašnji posrednici postaju brokeri u osiguranju i/ili brokeri u reosiguranju, zastupanje i posredovanje naziva se distribucija osiguranja i distribucija reosiguranja, a svi subjekti upisani u Registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika nazivaju se distributeri osiguranja i/ili reosiguranja.

Svaki posrednik upisan u Registar, poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja može obavljati u jednoj od kategorija sukladno vrsti ispita koje je položio, odnosno kao zastupnik u osiguranju, broker u osiguranju i/ili reosiguranu, broker u osiguranju ili broker u reosiguranju.

Kategorija posrednika je promjenjiva, a provodi se temeljem zahtjeva dostavljenog Hanfi. Ogledni primjerak obrasca zahtjeva za promjenu kategorije možete pronaći ovdje.

Posrednik koji je prije stupanja na snagu navedenog Zakona položio ispit za zastupnika u osiguranju, može poslove distribucije obavljati u kategoriji zastupnik u osiguranju ili broker u osiguranju. Kako bi mogao obavljati poslove distribucije u kategoriji broker u reosiguranju, morao bi položiti ispit za obavljanje poslova distribucije reosiguranja.

Što mi je potrebno za pisanje ispita?

Za pisanje ispita potrebno je računalo, kamera i mikrofon uz pristup internetu. Također, na zahtjev službene osobe potrebno je pokazati osobnu iskaznicu, tako da i nju treba imati pri ruci.

Posljednje, ali ne manje važno, za pristup ispitnom sustavu Hanfe (ispiti.hanfa.hr) potrebno je proći kroz NIAS koji je dio sustava e-Građani. Kako bi i taj korak uspješno prošli, potrebno je imati odgovarajuću  vjerodajnicu.

Za pristup ispitnom sustavu Hanfe dovoljna je vjerodajnica s niskom razinom sigurnost.

Pisao sam ispit, a nisam kliknuo Predaj i završi prije isteka vremena.

Ispitni sustav Hanfe bilježi Vašu aktivnost u stvarnom vremenu te će po isteku vremena spremiti sve Vaše odgovore kao i zapis svih Vaših aktivnosti.

Pisao sam ispit, ali odjednom Više ne mogu pristupiti ispitu, a isključen/a sam i sa video sastanka.

Javite se na adresu: distribucija.osiguranja@hanfa.hr.

Na temelju Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 26/19), za provjeru stručnih znanja za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

Naknada u iznosu od 1.200,00 kn se uplaćuje Hanfi na račun IBAN: HR91 2390 0011 1003 29373, model: 67, poziv na broj OIB-118-035.

 

Povrat uplaćene naknade za polaganje ispita za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja:

U skladu s člankom 3. stavak 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 26/19), u slučaju da kandidat nije   u mogućnosti pristupiti provjeri stručnih znanja za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, potrebno je da o tome pisano obavijesti Hanfu (na adresu Franje Račkog 6,  Zagreb), najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti uplatitelju.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Online prijava za ispit

Obrazac prijave za ispit

Prijava za ispit može se podnijeti poštom ili osobnom dostavom samo iznimno, i to u slučaju kada kandidat uz prijavu obavijesti Hanfu da iz opravdanih razloga nije u mogućnosti podnijeti online prijavu za ispit

Kandidat u Prijavi za polaganje ispita za upis u registar iz članka 411. Zakona o osiguranju izabire skupinu osiguranja i djelatnost distribucije osiguranja i/ili reosiguranja koja određuje sadržaj ispita te kategoriju na temelju koje se kandidat po položenom ispitu upisuje u odgovarajući registar Hanfe.

Prijave za polaganje ispita za upis u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju podnose se na poveznici Obrazac prijave za ispit (hanfa.hr).

Ispitu je potrebno pristupiti najkasnije u roku od mjesec dana od trenutka zaprimljene uredne prijave.

Hanfa će po zaprimanju određenog broja urednih prijava, odrediti termine za pristup ispitu o čemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni javnom objavom popisa kandidata (šifre) koji imaju pravo pristupiti ispitu, te najkasnije dan prije održavanja ispita svakom kandidatu uputiti poziv linkom na Webex na adresu elektroničke pošte naznačenu u prijavi za ispit zajedno s Uputom za pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja pristupanje ispitu u svrhu pripreme za ispit.

Za polaganje ispita nije potrebna posebna tehnička oprema, osim standardnog računala s web-kamerom, mikrofonom i zvučnikom te jednim od uobičajenih internetskih preglednika (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari ili Mozilla Firefox). Za pristupanje ispitu koristit će se Webex aplikacija, a za rješavanje samog ispita CARNET-ov sustav za online učenje Loomen baziran na alatu Moodle za provođenje učenja i ispita.

Tijekom rješavanja online ispita kandidat označava odgovor(e) koje smatra točnim klikom na polje ispred točnog odgovora te ima mogućnost vraćanja na prethodna pitanja.

Samo polaganje ispita bit će vremenski ograničeno te cijelo vrijeme nadgledano putem video linka/Webexa od strane ovlaštenih osoba Hanfe, kako bi provjera znanja bila vjerodostojna i kvalitetna.

Na ispit se pristupa najmanje 15 minuta ranije radi identifikacije i pripreme kandidata. 
Rezultati će sukladno Pravilniku biti objavljeni na Hanfinim mrežnim stranicama u roku od 8 dana od dana održavanja ispita, a u objavi će biti navedene šifre kandidata koji su položili ispit.

Uputa za pristupanje ispitu na daljinu

Naknade
Naknade
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.