Javna nabava

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22, dalje u tekstu: ZJN 2016). U skladu s tim zakonom sve objave javne nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 26.540,00 eura bez PDV-a te radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 66.360 eura bez PDV-a objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN RH), gdje su dostupne i sve objave javne nabave Hanfe.

EOJN RH potencijalnim ponuditeljima omogućuje registraciju, uvid u dokumentacije o nabavi i njihovo preuzimanje, komunikaciju s naručiteljem (npr. zahtjev za sudjelovanje, zahtjev za pojašnjene), slanje ponude, pristup standardnom obrascu za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (obrazac ESPD) i njegovo učitavanje, podnošenje e-Žalbe, dostavu odluke o odabiru, dostavu odluke o neprihvaćanju ponude i dr.

Na stranici EOJN RH potrebno je odabrati poveznicu „OBJAVE JN“ te s pripadajućeg popisa odabrati „Popis objava“ ili „Jednostavna tražilica“, gdje su dostupne sve aktualne informacije o objavama postupaka javne nabave koji se provode u skladu sa ZJN-om 2016.

Postupci nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od 26.540,00 eura bez PDV-a te radova čija je procijenjena vrijednost manja od 66.360 eura bez PDV-a provode se u skladu s Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave.

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SKLADU SA ZJN-OM 2016.

U skladu s člankom 80. stavkom 2. točkom 1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na temelju Izjava predstavnika Naručitelja o nepostojanju sukoba interesa, kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Opći akt za provedbu jednostavne nabave

  1. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (novo) - primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine

PLAN NABAVE