Licenciranje

U želji da rad i usluge Hanfe učinimo što dostupnijima i jednostavnijima za korištenje kreirali smo ovu rubriku kako bi sve informacije o postupcima licenciranja bile dostupne na jednom, središnjem mjestu.

Hanfa podneske potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom u postupcima licenciranja zaprima na adresu elektroničke pošte pisarnica@hanfa.hr.

Podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom smatraju se vlastoručno potpisanim.

Kvalificirani elektronički potpis definiran je Uredbom (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257/73 28. 8. 2014). Nadležno tijelo za provedbu eIDAS Uredbe te Zakona o provedbi te Uredbe u pogledu odredaba kojima se uređuju usluge povjerenja je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na čijim mrežnim stranicama možete pronaći više informacija o ovoj temi.

Ako se pismeno primljeno u elektroničkom obliku ne može pročitati, pošiljatelja će se bez odgode o tome obavijestiti i zatražiti da isto ponovno dostavi u čitljivom obliku u određenom roku. Ako to pošiljatelj ne učini, smatrat će se da pismeno nije zaprimljeno.

Ako se pismeno sastoji od više listova, svi listovi trebaju biti sadržani u jednoj datoteci, bez praznih listova. Svako pismeno i prilog treba činiti zasebnu cjelinu, a ako su zbog količine podataka podneseni u više datoteka potrebno je u nazivu datoteke naznačiti da čine istu cjelinu.

Ukoliko nije propisana obveza dostave podneska u elektroničkom obliku, takav podnesak može se dostaviti putem pružatelja poštanskih usluga ili osobnom dostavom.

Obavijest obveznicima plaćanja naknada
Obveznici plaćanja naknada prema Pravilniku o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 26/19) do donošenja novog pravilnika propisane iznose u kunama za potrebe plaćanja preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije te po općim pravilima preračunavanja kako je propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, br. 57/22 i 88/22).
Račun za uplatu i poziv na broj ostaju nepromijenjeni.