Uvođenje eura: pitanja i odgovori

OSIGURANJE, LEASING, FAKTORING

 • Hoće li se moj ugovor o osiguranju ukinuti uslijed uvođenja eura?

Ne, vrijedi načelo neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata. Uvođenje eura ne utječe na ugovorne odredbe i uvjete pravnih instrumenata, niti može predstavljati valjani razlog odstupanja ili izuzeća od postupanja po bilo kojem pravnom poslu postojećem na datum uvođenja eura, niti daje pravo bilo kojoj ugovornoj strani da jednostrano izmijeni ili raskine takav pravni posao, osim ako je između ugovornih strana drugačije dogovoreno ili ako je posebnim propisom drugačije uređeno.

 • Hoće li zamjena valuta utjecati na iznose koji se nalaze u mojem ugovoru o osiguranju (npr. iznos mjesečne ili godišnje premije, iznos visine svote osiguranja, itd.), odnosno hoće li ti iznosi biti smanjeni ili povećani?

Ne, iznosi će ostati nepromijenjeni, jedino će biti izraženi u euru. Iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 • Što će se nakon datuma uvođenja eura dogoditi s iznosima otkupnih vrijednosti police životnog osiguranja vezanim uz moj ugovor i treba li mi društvo za osiguranje dostaviti nove tablice otkupnih vrijednosti s vrijednostima u euru?

Ako se radi o ugovoru ugovorenom u kuni, iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i dostavit će se nove tablice. Ako se radi o ugovoru ugovorenom s valutnom klauzulom vezanom uz euro i ako su tablice otkupnih vrijednosti iskazane u euru, a iznosi se neće mijenjati, nove se tablice neće dostaviti.

 • Ako u vrijeme oko zamjene valuta slučajno ne platim dospjelu premiju osiguranja na vrijeme i društvo za osiguranje obračuna zateznu kamatu, kako će društvo izračunati tu zateznu kamatu?

Od datuma uvođenja eura novčane obveze i novčane kazne navedene u kuni preračunavaju se iz kune u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako je propisano Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Iznos kamate, ako je ugovoreno da se obračunava kamata, nakon datuma uvođenja eura obračunat će se i iskazati u euru za cijelo vrijeme neplaćanja odnosno kašnjenja u podmirivanju obveze.

 • Što će se dogoditi s isplatom osigurnine ili nespornog dijela štete u slučaju kad se isplaćuje upravo oko datuma uvođenja eura?

Isplata nakon datuma uvođenja eura bit će u euru. Sve isplate do tog datuma, odnosno zaključno s danom koji prethodi datumu uvođenja eura bit će izvršene u kuni.

 • Što ako sam za isplatu osigurnine društvu za osiguranje dostavio/la podatke o računu u kuni?

Kreditne institucije preračunat će iznose na računima evidentiranim u kuni u iznose u euru bez naknade, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji će biti propisani Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te bez izmjene jedinstvenog broja računa na kojem su evidentirana ta novčana sredstva.

 • Što će se dogoditi u slučaju da mi se nakon nastanka i priznavanja štetnog događaja nesporni dio isplaćuje u kuni prije datuma uvođenja eura, a ostatak utvrđene vrijednosti nakon datuma uvođenja eura?

Iznos koji se isplaćuje nakon datuma uvođenja eura bit će isplaćen u euru neovisno o tome što je nesporni dio isplaćen u kuni prije datuma uvođenja eura.

 • Moja tvrtka ima ugovor o osiguranju koji pokriva moguću štetu u mojem poslovanju s inozemstvom zbog eventualnih znatnih tečajnih razlika između kune i eura. Mogu li nakon datuma uvođenja eura raskinuti ugovor o osiguranju s obzirom na to da mi to pokriće iz ugovora više neće biti potrebno? Što u slučaju da je takav ugovor o osiguranju višegodišnji, a cjelokupnu premiju sam uplatio/la jednokratno?

Tematika raskida ugovora o osiguranju definirana je Zakonom o obveznim odnosima, a u pravilu se odredbe o raskidu ugovora nalaze i u ugovorima o osiguranju.

 • Imam višegodišnji ugovor o osiguranju, a nisam u potpunosti zadovoljan/na ni pokrićem iz ugovora ni ugovorenom dinamikom plaćanja premije. Može li uvođenje eura biti povod da se obratim društvu za osiguranje kako bi se izmijenio postojeći ugovor o osiguranju na način koji bi mi u potpunosti odgovarao/la?

Datumom uvođenja eura ne mijenjaju se prava i obaveze iz postojećih ugovora i zbog tog događaja ne sklapa se novi ugovor o osiguranju. Međutim, nema prepreke da kontaktirate društvo za osiguranje s upitom oko moguće izmjene ugovora zbog njegovih pojedinih elemenata odnosno odredbi, no uvođenje eura samo po sebi nije povod i ne predstavlja uvjet za sklapanje novog ugovora.

 • Utječe li datum uvođenja eura na određene rokove iz ugovora, npr. zastaru potraživanja, datum plaćanja premije, obvezu obavješćivanja o nastanku osiguranog slučaja i sl.?

Ne, datum uvođenja eura ne utječe na ugovorna prava i obaveze, pa time ni na ugovorom utvrđene rokove.

 • Hoću li od društava za osiguranje, kao njihov klijent, zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, svi će klijenti biti obaviješteni putem dvije obavijesti.  Prva, općenita obavijest (najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura) sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja koja je značajna za pojedinu kategoriju članova ili klijenata, te će biti dostupna putem internetske stranice društva i objavljena u javnim glasilima. Putem druge, individualne obavijesti (najkasnije 30 dana nakon uvođenja eura) klijent će osobno zaprimiti informacije o stanju po individualnim ugovorima. 

 • Hoće li biti potrebno sklopiti dodatke ugovoru o leasingu nakon datuma uvođenja eura?

Neće biti potrebno sklapati dodatke ugovoru o leasingu jer sve odredbe ostaju na snazi, jedino će se iznosi u kuni preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji će biti propisani Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 • Što će se dogoditi s mjesečnim ratama/obrocima i ostalim troškovima vezanim uz moj ugovor o leasingu?

Sve će ostati isto, osim što će se promijeniti valuta. Iznosi u kuni preračunat će se u iznose u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje koji su propisani Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 • Hoću li od leasing društva, kao njihov klijent, zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, leasing društva će primatelje leasinga o predstojećem preračunavanju informirati najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura, i to općenitom obavijesti koja će biti dostupna u javnim glasilima i na internetskim stranicama društva, dok će individualne i detaljnije obavijesti o preračunavanju primateljima leasinga poslati najkasnije 30 dana nakon uvođenja eura.

 • Uzrokuje li zamjena valuta promjene u samom ugovoru o leasingu što se tiče prava i obaveza primatelja leasinga (npr. tko snosi troškove amortizacije objekta leasinga)?

Ne, zamjenom valuta ne dolazi do promjena u pogledu ugovornih prava i obaveza niti obilježja same usluge.

 • Koja će se kamatna stopa koristiti za izračune u ugovorima o leasingu sklopljenim s potrošačima nakon preračunavanja u euro i što će se dogoditi s izračunima u postojećim ugovorima?

Kamatna stopa koja će se koristiti za izračune osigurat će da primatelji leasinga ostanu u najmanje jednako povoljnom financijskom položaju kao što bi bili da nije došlo do uvođenja eura kao službene valute.

 • Treba li društvo za osiguranje dvojno iskazivati iznos premije osiguranja odnosno rate premije osiguranja na računu za plaćanje premije osiguranja?

Prema članku 51. stavku 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, dalje: Zakon o euru) pružatelj financijskih usluga, uključujući i društvo za osiguranje, u razdoblju dvojnog iskazivanja dužno je dvojno iskazati ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije jedino ako se radi o fiskaliziranom računu. Ako se račun prema poreznim propisima ne fiskalizira, nema obveze dvojnog iskazivanja na računima za plaćanje premije osiguranja u razdoblju iz članka 43. stavka 1. Zakona o euru.

TRŽIŠTE KAPITALA I INVESTICIJSKI FONDOVI

 • Što će se dogoditi s mojim sredstvima koja za potrebe trgovanja vrijednosnim papirima držim na računu kod investicijskog društva?

Iznos u kuni na tom računu preračunat će se u iznos u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

 • Kako će Zagrebačka burza iskazivati cijene uvrštenih financijskih instrumenata u razdoblju dvojnog iskazivanja?

Zagrebačka burza će na kraju svakog trgovinskog dana dvojno (u kuni i u euru) iskazati podatke o ukupnom prometu na burzi i zaključnoj cijeni pojedinog financijskog instrumenta.

 • U kojoj će se valuti iskazivati stanja na skrbničkom računu na mjesečnom izvještaju koji zaprimam?

U razdoblju od trideset dana od dana objave odluke Vijeća EU-a o usvajanju eura do datuma uvođenja eura za klijente fizičke osobe izvještaji o stanjima iskazivat će se u kuni, a dodatno preračunati i iskazati u euru u skladu s fiksnim tečajem konverzije. U razdoblju od datuma uvođenja eura do isteka 12 mjeseci nakon datuma uvođenja eura izvještaji o stanjima iskazivat će se u euru, a dodatno preračunati i iskazati u kuni u skladu s fiksnim tečajem konverzije. Protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura  izvještaji o stanjima bit će iskazani samo u euru.

 • Na kojim dokumentima mogu vidjeti dvojno iskazane cijene i vrijednosti?

Obveza dvojnog iskazivanja cijena/vrijednosti vrijedit će za javno objavljenu tarifu koja se nalazi na internetskoj stranici banaka i investicijskih društava,  ukupnu vrijednost imovine na skrbničkom računu koja se iskazuje na mjesečnom izvještaju stanja na skrbničkom računu, agregirani iznos, ex-ante i ex-post informaciju o troškovima i naknadama klijentima, novčane iskaze vrijednosti odnosno cijena udjela u fondovima čija je vrijednost prije datuma uvođenja eura iskazana u kunama, cijenu udjela za početno i završno stanje, početno i završno stanje udjela u izvatku o stanju i prometima udjelima u fondu te cijenu udjela i stanje nakon transakcije u potvrdi o transakciji udjelima.

 • Hoću li kao ulagatelj u investicijskom fondu zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, svi će ulagatelji biti obaviješteni putem dvije obavijesti. Prva, općenita obavijest sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja, a bit će objavljena na internetskoj stranici društva i putem oglasa u tiskanim javnim glasilima. Drugu, pojedinačnu obavijest ulagatelj će zaprimiti u sklopu godišnjeg izvještaja o stanju imovine, najkasnije 30 dana od datuma uvođenja eura, a sadržavat će informaciju o  stanju na individualnom računu i izmjene u uvjetima poslovanja koje će za ulagatelja nastati kao posljedica provedenog preračunavanja, ako do takvih izmjena dolazi.

 • Hoću li kao klijent investicijskog društva zaprimiti kakvu obavijest o promjenama do kojih će doći uslijed uvođenja eura?

Da, svi će klijenti biti obaviješteni putem dvije obavijesti. Prva, općenita obavijest sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja, a bit će objavljena na internetskoj stranici društva i putem oglasa u tiskanim javnim glasilima najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura. Drugu, pojedinačnu obavijest klijent će zaprimiti osobno najkasnije 30 dana od datuma uvođenja eura, a sadržavat će informaciju o  stanju na individualnom računu i izmjene u uvjetima poslovanja koje će za klijenta nastati kao posljedica provedenog preračunavanja, ako do takvih izmjena dolazi.

MIROVINSKI SUSTAV

 • Hoće li uvođenje eura utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine na mojem osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu?

Uvođenje eura neće utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu. Osobni računi članova obveznih mirovinskih fondova vode se u obračunskim jedinicama. Novčana vrijednost imovine na osobnom računu ovisi o vrijednosti obračunske jedinice koja će biti iskazana u euru.

 • Hoće li uvođenje eura prouzročiti dodatne troškove koji će utjecati na moje stanje na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu?

Uvođenje eura neće prouzročiti dodatne troškove koji će utjecati na stanje na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu.

 • Hoće li se novčana vrijednost imovine na mojem osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu u razdoblju dvojnog iskazivanja prikazivati i u kuni i u euru?

Novčana vrijednost imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu u razdoblju dvojnog iskazivanja na potvrdama i izvješćima prikazivat će se i u kuni i u euru.

 • Što će se dogoditi s prikazom MIREX-a?

U pogledu MIREX-a neće doći do promjena jer je riječ o indeksu kod kojeg je valuta irelevantna.

 • Što će se dogoditi s isplatom moje mirovine koju obavlja mirovinsko osiguravajuće društvo?

Sve će ostati isto, a jedina promjena je u tome što će se iznos mirovine u kuni preračunati u iznos u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Uvođenje eura neće utjecati na stanje novčane vrijednosti imovine na osobnom računu u obveznom mirovinskom fondu.

 • Hoću li kao član mirovinskog fonda imati obavezu dostave nekih dodatnih osobnih ili drugih podataka mirovinskom društvu?

Ne, nećete morati dostavljati nikakve dodatne podatke mirovinskom društvu i nećete imati dodatne troškove.

 • Hoće li društva za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva svoje eventualne troškove prilagodbe prenijeti na mene kao korisnika?

Ne, korisnicima financijskih usluga uvođenjem eura neće nastati novi troškovi.

 • Hoću li zaprimiti informaciju o preračunatoj novčanoj vrijednosti imovine na mojem osobnom računu?

Da, svi će klijenti biti obaviješteni putem dvije obavijesti.  Prva, općenita obavijest sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja, a bit će dostupna na internetskim stranicama mirovinskog društva i u javnim glasilima, najkasnije tri mjeseca prije uvođenja eura Pored toga, Središnji registar osiguranika svakom će članu obveznog mirovinskog fonda učiniti dostupnima individualne podatke o stanju na osobnom računu putem korisničkog pretinca u sustavu e-građani, najkasnije 30 dana od uvođenja eura. Individualnu obavijest član obveznog mirovinskog fonda moći će zatražiti i od mirovinskog društva koje upravlja fondom čiji je član.

 • Koji će se podaci u vezi s mirovinskim fondovima dvojno iskazivati i u kojim dokumentima?

Dvojno će se prikazivati novčani iskaz neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i vrijednost obračunske jedinice u svim slučajevima kada ih mirovinsko društvo javno objavljuje ili ih na drugi način čini dostupnim članu mirovinskog fonda.

Osim toga, prema svakom će se članu dvojno iskazivati ukupna vrijednost imovine na njegovom osobnom računu (ukupni saldo), a kada je primjenjivo i vrijednost početnog i završnog stanja, u svim slučajevima kada se ono dostavlja ili čini dostupnim članu mirovinskog fonda.

Također, prilikom stjecanja uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu, a u vezi s članstvom u obveznom mirovinskom fondu, u informativnom izračunu mirovine koji članu obveznog mirovinskog fonda dostavlja Središnji registar osiguranika dvojno će se iskazivati ukupni iznosi po svim modalitetima isplate mirovine.

Pored toga, u pogledu članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu, kada se steknu uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu, dvojno će se prikazivati svi iznosi u informativnom izračunu mirovine koji mirovinsko društvo dostavlja članu dobrovoljnog mirovinskog fonda.