Usporedba naknada leasing društava za potrošače

Objavljeno: 17 veljače 2023.

Kako bi doprinijela povećanju transparentnosti na leasing tržištu i dodatnoj zaštiti primatelja leasinga koji imaju status potrošača Hanfa je izradila usporedni prikaz naknada svih leasing društava na jednom mjestu, za ugovore o financijskom leasingu sklopljene s potrošačima. Time je omogućen jasniji uvid u vrste i visinu naknada koje društva zaračunavaju te potrošačima može olakšati odluku prilikom odabira leasing društva.

Usporedni prikaz naknada napravljen je s obzirom na ranije aktivnosti Hanfe koja e u 2022. kod svih aktivnih leasing društava provela nadzor obračuna naknada koje se zaračunavaju primateljima leasinga tijekom trajanja ugovora o leasingu.

Tom prilikom su kod 13 leasing društava utvrđene nepravilnosti koje su se odnosile na nedovoljnu jasnoću ugovornih odredbi kao i na neusklađenost sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju. Leasing društvima naložena je izmjena cjenika naknada i općih uvjeta ugovora tako da oni budu jasni i transparentni te da navode sve vrste naknada koje primatelji leasinga potencijalno mogu platiti tijekom trajanja ugovora, njihova visina i način obračuna.

U skladu sa zahtjevima Hanfe i Zakonom o potrošačkom kreditiranju cjenici su adekvatno izmijenjeni te objavljeni na internetskim stranicama leasing društava, čime je komunikacija i transparentnost prema potrošačima dodatno povećana.

U ovom usporednom prikazu naknade su grupirane prema vrsti, a neki su nazivi ujednačeni, radi lakše usporedivosti i pregleda tržišta. Prikazane su naknade za 12 leasing društva koja sklapaju ugovore o financijskom leasingu s potrošačima (ti se uvjeti ne odnose na pravne ni na fizičke osobe primatelje leasinga po ugovorima o operativnom leasingu). Također, prikazane su samo naknade koje se u fiksnom iznosu ili postotku zaračunavaju primateljima leasinga za pojedinu uslugu. Nisu prikazani predviđeni stvarni troškovi koji mogu nastati pri izvršenju usluga. Uz navedeno, naknade su iskazane bez pripadajućeg PDV-a osim ako nije navedeno da iste uključuju PDV.

Usporedbom je utvrđeno da se društva međusobno razlikuju prema broju, vrsti i visini naknada koje obračunavaju potrošačima. Tako se broj naknada, ovisno o leasing društvu, kreće od četiri do čak 14 naknada. Pritom je važno istaknuti i da samo neka društva, točnije njih četiri, obračunavaju naknadu za sklapanje ugovora ili, primjerice, naknadu za prijevremenu otplatu.

Napominjemo da je Hanfa navedeni prikaz naknada primateljima leasinga potrošačima po financijskom leasingu prikazala u informativne svrhe, a da se svaki potrošač pritom prije sklapanja ugovora o financijskom leasingu treba o vrsti i visini pojedine naknade informirati direktno kod leasing društva. Naknade prikazane u tablici mogu se mijenjati u kojem slučaju će Hanfa ažurirati tablicu.

Usporedni prikaz naknada leasing društava za potrošače po ugovorima o financijskom leasingu