Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Oslobođenje od naknade u 2022. za investicijske fondove u vezi s objavama prospekta o održivosti

Objavljeno: 29. travnja 2022.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na jučerašnjoj je sjednici donijelo odluku o oslobođenju plaćanja naknada u 2022. godini za bitne promjena prospekata otvorenih investicijskih fondova (UCITS) i alternativnih investicijskih fondova (AIF) s javnom ponudom urađenih isključivo u svrhu usklađivanja s Uredbom EU 2019/2088 (SFDR Uredba).

U slučaju bitnih promjena prospekata koje su urađene isključivo u cilju usklađivanja sa SFDR Uredbom s ciljem promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja to jest zbog održivih ulaganja oslobođenje se odnosi na 100 posto iznosa naknade, dok u slučaju izdavanja odobrenja za bitne promjene prospekta koje uz to uključuju i druga usklađivanja, oslobođenje će iznositi 50 posto propisanog iznosa naknade.

Ova odluka donesena je u cilju poticanja domaće financijske industrije na aktivnosti i usklađivanja poslovanja koje će slijediti European green deal investment plan koji je Europska komisija predstavila sa svrhom mobilizacije održivih investicija kroz privatna i javna ulaganja, u cilju prelaska na klimatski neutralnu, zelenu i međunarodno konkurentu ekonomiju u EU. Opseg potrebnih ulaganja premašuje kapacitete javnog sektora pa stoga financijski sektor ima ključnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva.

U razdoblju od 2018. do 2020. u EU je donesen set zakonodavnih propisa u tom segmentu, između ostalog i SFDR Uredba, prema kojoj se trenutačno usklađuju prvi domaći UCITS fondovi s ciljem promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja.

Osim toga, na današnjoj je sjednici izdano rješenje kojim se sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava odobrava iznimka od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, a radi sanacije društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. iz Slavonskog Broda.

Podnositelji zahtjeva, Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i društvo DD ACQUISITION  a.s. iz Češke Republike, temeljem odluke Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske Komisije od 22. prosinca 2021. kojom je odobren plan restrukturiranja, podnijeli su zahtjev za odobrenjem iznimke te im je ista, u skladu sa zakonom i uz ispunjenje točno propisanih uvjeta i rokova, odobrena od strane Hanfe.

Ukoliko spomenuti stjecatelji dionica društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. ne ispune mjere u rokovima zadanima rješenjem Hanfa će temeljem ovlaštenja iz Zakona o preuzimanju dioničkih društava ukinuti ovo rješenje.

Osim toga, temeljem izvršenog neposrednog nadzora u društvu ADRIATIC OSIGURANJE d.d. iz Zagreba, uslijed predstavke klijenta društva, na današnjoj je sjednici doneseno rješenje kojim se tom društvu za osiguranje izriče opomena s nalogom za ispravljanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u vezi s obradama odštetnih zahtjeva s predmetom osiguranja usjeva i nasada.

Naime, društvo ADRIATIC OSIGURANJE d.d. prilikom obrade odštetnih zahtjeva postupilo je protivno odredbama Zakona o osiguranju, u smislu da prilikom njihove obrade nije odgovorilo podnositelju odštetnog zahtjeva na pritužbe pisanim putem u roku od 15 dana te da nije u zakonskom roku niti isplatilo osigurninu, odnosno njezin nesporni dio, niti obavijestilo podnositelja zahtjeva o neosnovanosti zahtjeva. Društvo time ujedno nije postupilo niti u skladu sa svojim internim aktima kao i pravilima (osiguravateljne) struke.

Društvo je obavezno poduzeti korake koji će prevenirati ponavljanje takvih propusta, pri čemu posebnu pažnju navedenom trebaju pridati uprava društva i nositelji ključnih funkcija upravljanja rizicima, praćenja usklađenosti i unutarnje revizije u društvu. 

Posljednje četiri godine na hrvatskom tržištu osiguranja značajno raste udio osiguranja usjeva i nasada u skupini ostalih osiguranja imovine, uslijed potpora Vlade kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Cilj ovog programa je poticanje na ugovaranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima te je stoga važno njegovo učinkovito provođenje u svim segmentima. Samo u 2021. godini iznos raspoloživih sredstava javne potpore za tu mjeru bio je 140 milijuna kuna, što najbolje govori o važnosti te vrste osiguranja za domaće poljoprivrednike.

Više o rješenjima donesenima na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hanfe možete pročitati ovdje.