Regulatorno rasterećenje za subjekte nadzora Hanfe u dijelu izvještavanja trgovinskih repozitorija

Vijest objavljena: 31.7.2019.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je odluku i propisalo obrasce kojima će se omogućiti provedba regulatornog rasterećenja nakon usvajanja tzv. EMIR Refit-a (izmjene Uredbe EU br. 648/2012 o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju).

Da bi se subjektima u Republici Hrvatskoj čije je nadležno tijelo Hanfa omogućilo korištenje izuzetka od obveze izvještavanja trgovinskih repozitorija kod unutargrupnih transakcija (izmijenjeni članak 9. EMIR-a) i smanjili troškovi izvještavanja, Upravno vijeće Hanfe donijelo je odluku o dokumentaciji koju je potrebno priložiti u takvim slučajevima te je propisan pripadajući obrazac. U slučaju ovog izuzeća primjenjuje se tzv. „non-objection“ postupak, pri čemu će se smatrati da je izuzeće dopušteno ukoliko Hanfa unutar propisanih rokova o suprotnome ne obavijesti subjekta koji je dostavio obavijest, osim ako se primjeni izuzetka ne usprotivi nadležno tijelo druge ugovorne strane unutar grupe koja traži izuzeće.

Uz to, usvojeni su novi obrasci kojima Hanfa omogućava provedbu novog članka 4.a EMIR-a za kategoriju „malih financijskih drugih ugovornih strana“ koja je izuzeta od obveze poravnanja dok se ne prijeđu propisani pragovi.

Novi način kategorizacije financijskih ugovornih strana te sužavanje primjene obveze poravnanja na one subjekte sa sistemski značajnim izloženostima donijet će troškovno rasterećenje za manja tržišta i manje subjekte i omogućiti hrvatskim subjektima lakši pristup tržištu izvedenica, uz manje prepreke i niže troškove.

Hanfa je usvojila i izmjene obrazaca kojima se provodi pojednostavljenje izračuna pragova za nefinancijske druge ugovorne strane, što takvim subjektima donosi operativno rasterećenje i smanjenje operativnih troškova. Nefinancijske druge ugovorne strane također dobivaju novo rasterećenje u obliku uže primjene obveze poravnanja nakon prelaska pragova – sada se obveza poravnanja primjenjuje samo na onu klasu izvedenica za koju je subjekt prešao prag, a ne i na sve ostale klase, kao što je to do sada bio slučaj.

Za sve gore navedene, nove i izmijenjene obrasce donesena je i zajednička odluka Hanfe o načinu dostave takvih obavijesti prema Hanfi. Obavijest i dokumentacija dostavljaju se elektronički, na jednu središnju e-mail adresu: EMIR@hanfa.hr.