Priopćenje za javnost u vezi užitnica

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) ovim putem obavještava javnost o nekim karakteristikama isprava koje se investicijskoj javnosti nude kao alternativa ulaganju u klasične financijske instrumente i poziva na oprez prilikom razmatranja prihvata takvih ponuda.

U posljednje se vrijeme često na različitim internetskim stranicama i putem drugih distribucijskih kanala ulagateljima u Republici Hrvatskoj nude različite tzv. investicijske strategije, koje se naizgled sastoje od ulaganja u prosperitetne, uglavnom strane, kompanije na način da se kupnjom određenih isprava (koje nisu obveznice ili dionice u klasičnom smislu riječi) različitih naziva – certifikat, potvrda, kupon ili slično, stječe pravo na sudjelovanje u dobiti neke kompanije, ili se istima kompanija obvezuje na isplatu određenog prinosa i/ili kamate na uložena sredstva, obično u definiranim rokovima isplate koji mogu varirati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

Hanfa kao regulator tržišta kapitala smatra da je, radi informiranja i educiranja investicijske javnosti, zaštite ulagatelja te kvalitetnog razvoja i zaštite tržišta kapitala u cjelini, potrebno skrenuti pozornost na određene okolnosti vezane uz ulaganje u takve isprave i upozoriti na moguće posljedice takvih ulaganja.

O kakvim se ispravama radi? Jesu li to financijski instrumenti?

Isprave koje imateljima daju pravo na sudjelovanje u dobiti nekog trgovačkog društva  nazivaju se užitnice (eng. participatory notes, njem. Genussschein). Užitnice imatelju daju pravo na sudjelovanje u dobiti, a ukoliko se dobit ne ostvari, imatelj sudjeluje u pokrivanju gubitka društva do visine uloga.

Osim užitnica, na tržištu se također nude isprave (potvrde, certifikati i sl., eng. promissory notes) kojima se kompanije obvezuju imatelju isplatiti određeni prinos i/ili kamatu kao povrat na ulaganje, u određenim postocima i vremenskim razmacima.

Zajednička obilježja ovakvih isprava su sljedeća:

 • navedena prava ne predstavljaju vrijednosni papir i o njima se uglavnom ne vode evidencije u javnim registrima, već samo u poslovnoj dokumentaciji kompanije koja ih izdaje;
 • imatelju ne daju prava na sudjelovanje u odlučivanju ili druga prava koja pripadaju vlasnicima dionica;
 • imatelj ne može takve isprave slobodno prodati na tržištu kapitala drugoj osobi.

Iz svega navedenog jasno je da se takve isprave ne mogu smatrati prenosivim vrijednosnim papirima te posljedično niti financijskim instrumentom kako su isti definirani i uređeni Zakonom o tržištu kapitala, pa ne ulaze u nadležnost Hanfe.

Zašto to može biti problem?

Opisane isprave na prvi pogled mogu zvučati kao jednostavno i sigurno ulaganje te kao dobra alternativa ulaganju u dionice i obveznice, s atraktivnijim prinosima i manje papirologije. Međutim, iako ne postoje zakonske prepreke za izdavanje takvih isprava i ulaganje u iste, ulaganje takve vrste je izuzetno rizično iz sljedećih razloga:

 • s obzirom da se ne radi o financijskim instrumentima, zakonodavni okvir kojim je u Republici Hrvatskoj propisana zaštita ulagatelja i korisnika financijskih usluga ne odnosi se na ova ulaganja;
 • takve isprave ne možete prodati na način uobičajen za financijske instrumente, na burzi, niti možete provjeriti njihovu stvarnu tržišnu vrijednost;
 • s obzirom da se radi uglavnom o stranim kompanijama čije dionice nisu uvrštene za trgovanje na svjetskim burzama, najčešće ne postoji dovoljno javno dostupnih informacija o poslovanju i općem financijskom stanju takvih kompanija i  njihovih odgovornih osoba;
 • osobe koje investicijskoj javnosti nude ili prodaju ovakve proizvode u svojstvu „financijskih savjetnika“ i prodajnih zastupnika ne podliježu nikakvim zakonskim odredbama vezano uz prikaz informacija na jasan i istinit način i obveze procjene primjerenosti/prikladnosti ulaganja za klijenta;
 • zaštitu svojih prava, ako nešto pođe u neželjenom smjeru, imatelj može tražiti isključivo na sudu u građanskopravnom postupku, što može predstavljati problem s obzirom da se radi uglavnom o stranim kompanijama, za koje su nadležni inozemni sudovi, što znatno komplicira i poskupljuje postupak.

 Što ako vam netko ponudi ovakav tip ulaganja?

Ako vam netko ponudi ovakav tip ulaganja, Hanfa vam preporučuje izniman oprez.

Za vaše razumijevanje, svakako nastojte pribaviti i upoznati se sa svom dostupnom dokumentacijom koja sadrži podatke o savjetniku odnosno prodajnom zastupniku koji vam nudi takvo ulaganje, poslovanju kompanije izdavatelja, karakteristikama ponuđenih prava, uvjetima ponude, i povezanim rizicima.

Posebno, savjetujemo da prije donošenja odluke razmotrite sve sljedeće okolnosti:

 • zapitajte se zašto se konkretno ulaganje, ako se radi o inozemnim kompanijama, nudi baš u Republici Hrvatskoj, iako je u matičnim zemljama  potencijalnih ulagača često daleko više nego u Hrvatskoj;  
 • zašto je savjetnik odnosno zastupnik uvjeren da je takvo ulaganje pogodno za vas, s obzirom da su u pravilu takva ulaganja zanimljiva velikim ulagačima, koji sami mogu doći do potrebnih informacija o kompaniji, kako bi mogli donijeti informiranu odluku; sama činjenica da se takvo što nudi i malim ulagateljima upućuje na to da je potreban pojačan oprez;
 • ako vas ponuditelj ili savjetnik nagovara da odluku donesete odmah, zapitajte se zašto vam ne ostavlja dovoljno vremena da procijenite sve okolnosti i uvjete ponude i da postavite dodatna pitanja;
 • provjerite sve moguće raspoložive podatke, dostupne registre, provjerite sve podatke koji vam se prezentiraju – reference, registarske brojeve, kontakte, eventualna tijela nadležna za nadzor, nadležnost kojeg suda je ugovorena;
 • ako vam netko jamči povrat ulaganja u bilo kojem postotku ili iznosu, imajte na umu da ćete u slučaju da kompanija ne ispuni svoje obveze morati svoja prava ostvarivati isključivo na sudu, uz dokazivanje činjenica;
 • vrlo visoke stope povrata ulaganja upućuju na vrlo visoke rizike ulaganja ili su obmanjujućeg karaktera; raspitajte se iz kakvih se prihoda očekuje isplata tako visokih iznosa;
 • raspitajte se o i poslovanju vašeg savjetnika (primjerice uvidom u sudski registar ako se radi o firmi registriranoj u Hrvatskoj), kao i o naknadama koje vaš savjetnik ili prodavatelj ostvaruje od prodaje – visoke naknade su također indikator visokog rizika.

Na kraju, imajte na umu da ovakva ulaganja nisu za vas ako niste iskusni ulagatelj na tržištu kapitala koji razumije i u mogućnosti je prihvatiti vrlo visoke rizike tih ulaganja.

Posebno izbjegavajte ovakve ponude ako zapažene okolnosti i odgovori na navedena pitanja nisu konzistentni, potpuni, transparentni i potkrijepljeni odgovarajućim dokazima - u tom slučaju moguće je da se radi o prijevari – što bi vas moglo, osim što ćete izgubiti cjelokupnu investiciju, potencijalno uvući u dugotrajne kaznene sudske postupke.