Poziv na zajedničku javnu tehničku raspravu Europskih nadzornih tijela u vezi s Uredbom DORA, 6. veljače 2023.

Objavljeno: 16. siječnja 2023.

Dana 27. prosinca 2022. u Službenom listu EU-a objavljena je Uredba o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 909/2014 i (EU) 2016/1011 (Uredba DORA) (link) i Direktiva o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i (EU) 2016/2341 u pogledu digitalne operativne otpornosti za financijski sektor (link). Uredba će stupiti na snagu dvadesetog dana od dana objave i primjenjuje se od 17. siječnja 2025. Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu EU-a.

Europska nadzorna tijela (ESAs Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)) održat će 6. veljače 2023. u vremenu od 9:30 do 15:00 zajedničku javnu tehničku raspravu o predstojećem Zakonu o digitalnoj operativnoj otpornosti (engl. Digital Operational Resilience ActDORA). Europska nadzorna tijela pozivaju sve uključene sudionike u industriji da izraze svoja stajališta i potencijalne zabrinutosti u vezi s mandatima koje Europska nadzorna tijela trebaju izvršiti 12/18 mjeseci po stupanju na snage Uredbe DORA.

Događaj je namijenjen svim financijskim subjektima EU-a koji su obuhvaćeni područjem primjene Uredbe DORA (prema članku 2. Uredbe DORA: kreditne institucije; institucije za platni promet, uključujući institucije za platni promet izuzete na temelju Direktive (EU) 2015/2366; pružatelji usluga pružanja informacija o računu; institucije za elektronički novac, uključujući institucije za elektronički novac izuzete na temelju Direktive 2009/110/EZ; investicijska društva; pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom koji imaju odobrenje za rad na temelju uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima kriptoimovine i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010 te direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/1937 i izdavatelji tokena vezanih uz imovinu; središnji depozitoriji vrijednosnih papira; središnje druge ugovorne strane; mjesta trgovanja; trgovinski repozitoriji; upravitelji alternativnih investicijskih fondova; društva za upravljanje; pružatelji usluga dostave podataka; društva za osiguranje i društva za reosiguranje; posrednici u osiguranju, posrednici u reosiguranju i sporedni posrednici u osiguranju; institucije za strukovno mirovinsko osiguranje; agencije za kreditni rejting; administratori ključnih referentnih vrijednosti; pružatelji usluga skupnog financiranja; sekuritizacijski repozitoriji te treće strane pružatelji IKT usluga.

U točki 3. članka 2. Uredbe DORA navedeno je na koje se subjekte ta uredba ne primjenjuje.

Program događanja: link

Prijavu je moguće izvršiti do 31. siječnja 2023. putem poveznice:

EUSurvey - Survey (europa.eu)