POZIV kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu glavnog tajnika, Viši savjetnik u Direkciji za opće i administrativne poslove (m/ž)

Objavljeno: 25. studenoga 2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

 Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu glavnog tajnika

 

Viši savjetnik u Direkciji za opće i administrativne poslove (m/ž)

(jedan izvršitelj/ica)

 Opis poslova:

 • sudjeluje i priprema dokumentaciju potrebnu za nabavu i provodi postupke javne i jednostavne nabave
 • organizira i koordinira redovito održavanje poslovnih prostora
 • sudjeluje u izradi prijedloga internih akata i procedura kojima se regulira i propisuju standardi rada i postupanja u Direkciji
 • sudjeluje u organizaciji i provođenju zaštite na radu
 • sudjeluje u izradi podzakonskih akata, provedbenih propisa, naloga, smjernica, naputaka i mišljenja iz djelokruga i nadležnosti Direkcije

 Uvjeti:

 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski i diplomski specijalistički stručni studij pravnog usmjerenja
 • certifikat u području javne nabave
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima javne nabave (samostalna izrada DoN)
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje MS Office paketa

 Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 9.12.2019. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/19-02/20

URBROJ: 326-01-30-33-19-1

U Zagrebu, 25. studenoga 2019.