Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu glavnog tajnika na radnom mjestu Viši savjetnik u Direkciji za opće i administrativne poslove (m/ž)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

 

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje
u Uredu glavnog tajnika na radnom mjestu

 Viši savjetnik u Direkciji za opće i administrativne poslove (m/ž)

(više izvršitelja)

Opis poslova:

 • sudjeluje i priprema dokumentaciju potrebnu za nabavu i provodi postupke javne i jednostavne nabave
 • organizira i koordinira redovito održavanje poslovnih prostora
 • sudjeluje u izradi prijedloga internih akata i procedura kojima se reguliraju i propisuju standardi rada i postupanja u Direkciji
 • sudjeluje u izradi podzakonskih akata, provedbenih propisa, naloga, smjernica, naputaka i mišljenja iz djelokruga Direkcije
 • sudjeluje u pripremi godišnjeg plana nabave Hanfe u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama
 • sudjeluje u organizaciji i provođenju zaštite na radu
 • izvješćuje voditelja Direkcije o poslovima i svim bitnim pitanjima vezanim uz radno mjesto i djelokrug Direkcije
 • sudjeluje u izradi izvještaja u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama Hanfi
 • prati domaću i inozemnu regulativu i najbolju praksu iz djelokruga Direkcije te usklađuje poslovanje s istima

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera kojim je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje Microsoft Office alata

Prednosti:

 • završen studij prava
 • certifikat u području javne nabave
 • radno iskustvo na poslovima javne nabave
 • rad kod Naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi

Što nudimo:

 • ugovor na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
 • stručno usavršavanje

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 17. svibnja 2021. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/21-02/12
URBROJ: 326-01-30-33-21-1
U Zagrebu, 3. svibnja 2021.