POZIV kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu Specijalist supervizije i analize – koordinator tima u Direkciji za superviziju osiguranja (m/ž), (1 izvršitelj/ica)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

 

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa

na radnom mjestu

Specijalist supervizije i analize – koordinator tima

u Direkciji za superviziju osiguranja (m/ž),

(1 izvršitelj/ica)

 

Opis poslova:

 • koordiniranje tima aktuara i organizacija nadzora aktuarskih poslova u okviru nadležnosti Hanfe vezanih uz tržište osiguranja
 • organizacija i provođenje aktuarske analize ključnih faktora rizika i procjena rizičnosti pojedinih subjekata nadzora
 • koordiniranje nadzora izračuna tehničkih pričuva, potrebnog solventnog kapitala, metodologije, modela i pretpostavki za izračun tehničkih pričuva, nadzor izračuna najboljih procjena
 • predlaganje, sudjelovanje u pripremi i izradi te praćenje donošenja i provedbe regulatornih, podzakonskih i provedbenih akata i najbolje prakse
 • sudjelovanje u izradi internih i eksternih akata, analiza i izvještaja
 • suradnja s međunarodnim institucijama i drugim regulatorima na području Republike Hrvatske i Europske unije/Europskog gospodarskog prostora
 • koordinacija analize, nadzora i kontrole izvještaja u dijelu aktuarskih izračuna tehničkih pričuva i obavijesti subjekata nadzora
 • koordinacija analize poslovanja i poslovnog modela subjekata nadzora, uključujući i analiziranje planova i ostvarenja planova subjekata nadzora
 • koordinacija provođenja nadzora u smislu provjere i analize zakonitosti te ocjene rizičnosti poslovanja subjekata nadzora
 • ujednačavanje i unaprjeđenje provođenja nadzornih aktivnosti
 • provođenje mjera i načina smanjenja rizika koji proizlaze iz poslovnog modela i poslovanja subjekata nadzora.

   

Uvjeti:

 

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova ili sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu ili stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu matematičkog smjera
 • ovlaštenje Hanfe za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
 • poznavanje analize izvještaja društava za osiguranje i/ili drugih financijskih institucija
 • poznavanje procesa i alata potrebnih za provođenje analize aktuarskih izvještaja
 • visoka razina znanja engleskog jezika
 • visoka razina informatičkog znanja (MS Office – Word, Excel, Outlook)
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u području financijskih usluga
 • radno iskustvo u području aktuarskih poslova u društvu za osiguranje
 • prezentacijske vještine.

 

 Prednosti:

 • poslijediplomski stručni studij iz područja aktuarske matematike

 

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 5. rujna 2019. te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

Hanfa pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

KLASA: 112-01/19-02/14
URBROJ: 326-01-30-33-19-1
U Zagrebu, 29. kolovoza 2019.