Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača na radnom mjestu Mlađi analitičar – pripravnik u Direkciji za sistemske rizike (m/ž)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

 

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje

u Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača na radnom mjestu

Mlađi analitičar – pripravnik u Direkciji za sistemske rizike (m/ž)

(jedan izvršitelj/ica)

 

Opis poslova:

 • sudjeluje u razvoju i unaprjeđenju metodoloških okvira, kvantitativnih alata i modela te kvalitativnih shema za potrebe identifikacije, analize i praćenja ranjivosti i sistemskih rizika u financijskom sustavu
 • sudjeluje u poslovima analize ranjivosti i sistemskih rizika financijskog sustava
 • sudjeluje u izradi publikacija, prezentacija, analiza i druge odgovarajuće dokumentacije iz djelokruga Direkcije
 • pruža podršku pri ažuriranju i održavanju internih baza podataka i sličnih kvantitativno-statističkih okvira i podloga potrebnih za praćenje i analizu sistemskih rizika
 • pruža podršku u postupku donošenja i izmjene zakonskih i podzakonskih propisa i općih i pojedinačnih akata iz djelokruga Direkcije
 • pruža podršku pri izradi naputaka, mišljenja i očitovanja iz djelokruga Direkcije
 • sudjeluje u izradi znanstveno-istraživačkih radova
 • izrađuje materijale za internetsku stranicu Hanfe u okviru djelokruga Direkcije.

Uvjeti:

 • završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij čijim je završetkom osoba stekla najmanje 180 ECTS bodova
 • bez radnog staža u struci odnosno bez iskustva stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa ili sa stažem u struci odnosno s iskustvom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do 12 mjeseci
 • dobro poznavanje MS Office alata
 • aktivno znanje engleskog jezika.

Prednosti:

 • završen studij ekonomije ili matematike
 • iskustvo izrade pisanih analitičkih materijala vezanih uz ekonomsko-financijske teme (poželjno na području analize sistemskih rizika) te znanstveno istraživačkih radova (objavljeni znanstveno istraživački radovi)
 • poznavanje statističkog alata (Eviews, Stata, Python, R i sl.)
 • poznavanje rada s bazama podataka.

Što nudimo:

 • ugovor na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme nakon isteka pripravničkog staža
 • razvoj analitičkih vještina statističke i ekonometrijske obrade podataka kroz korištenje naprednih statističkih alata
 • razvoj kompetencija na područjima regulatorne, makroekonomske i financijske teorije i prakse
 • sudjelovanje u istraživačkim projektima
 • stručno usavršavanje
 • iskustvo suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama.

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem poveznice za prijavu najkasnije do 03.06.2023. te dostaviti sljedeću dokumentaciju na hrvatskom jeziku:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

S razlozima i načinima prikupljanja osobnih podataka, kao i s načinom na koji se oni koriste kandidati se mogu upoznati putem poveznice Pravila privatnosti na našim internetskim stranicama.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052.

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će u selekcijski postupak biti uključeni samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/23-02/06

URBROJ: 326-01-30-33-23-1

​U Zagrebu, 4. svibnja 2023.