Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za superviziju osiguranja, Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu Supervizor specijalist u Odjelu za praćenje usklađenosti osiguranja (m/ž)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

 

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za superviziju osiguranja, Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu

Supervizor specijalist u Odjelu za praćenje usklađenosti osiguranja (m/ž)

(više izvršitelja/ica)

 

Opis poslova:

 • predlaže i po potrebi sudjeluje u postupku donošenja i izmjene zakona i podzakonskih akata
 • predlaže i sudjeluje u postupku provjere, korekcije, prijedloga i izrade zapisnika, odluka, rješenja, mjera, mišljenja i drugih dokumenata koji se dostavljaju na kolegij Upravnog vijeća, subjektima nadzora, odborima, institucijama i drugima
 • sudjeluje u izradi internih akata i procedura kojima se reguliraju i propisuju standardi rada i postupanja u odjelu, direkciji i sektoru
 • sudjeluje u izradi analiza utjecaja normativnih promjena na subjekte nadzora
 • sudjeluje u praćenje objava i vijesti EIOPA-e i drugih institucija
 • analizira, predlaže i kontinuirano sudjeluje u unaprjeđenju komunikacijskih aktivnosti i sustava odjela, direkcije, sektora i Hanfe
 • izrađuje indikatore pokretanja nadzora
 • sudjeluje u projektima i održava predavanja
 • predlaže izvanredne i tematske nadzore i vodi nadzorni tim; sudjeluje u provođenju postupka nadzora i kontroli izvršenja izdanih mjera i ishoda nadzora
 • pomaže u kreiranju nadzornih aktivnosti, ujednačava i unaprjeđuje njihovo provođenje te razvija alate za nadzor; procjenjuje učinke provedenih postupaka nadzora na pojedinačnoj i skupnoj osnovi te predlaže odgovarajuće postupanje
 • kontrolira i sastavlja interne i eksterne izvještaje
 • izrađuje analize te kontrolira rezultate provedenih analiza, ocjene rizičnosti subjekata nadzora, te obavještava rukovoditelja o rezultatima istih i predlaže daljnje postupanje
 • analizira poslovanje i poslovni model subjekata nadzora, uključujući i planove i ostvarenje planova subjekata nadzora; analizira, identificira i ocjenjuje rizike u okviru djelokruga sektora koji proizlaze iz poslovnog modela i poslovanja subjekata nadzora
 • izrađuje okvir i model za prikupljanje podataka
 • surađuje s ostalim sektorima Hanfe u nadzornim aktivnostima
 • po potrebi sudjeluje u postupcima licenciranja unutar djelokruga sektora
 • sudjeluje u izradi i kontroli planova i izvještaja
 • mentorira niže razine radnih mjesta

Uvjeti:

 • završen sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni prijediplomski i diplomski studij kojim je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • najmanje 4 godine odgovarajućeg radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje MS Office paketa
 • položen državni ispit.

Napomena: Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu naknadnog polaganja. Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit nemaju obvezu polaganja državnog ispita.

Prednosti:

 • završen studij prava
 • položen pravosudni ispit
 • završen poslijediplomski studij iz područja prava
 • poznavanje osigurateljne prakse i tržišta
 • radno iskustvo u području financijskih usluga ili drugih poslova u financijskim institucijama (društva za osiguranje, kreditne institucije i sl.)
 • iskustvo suradnje s međunarodnim institucijama i drugim regulatorima na području Republike Hrvatske i Europske unije
 • poznavanje još jednog svjetskog jezika.

Što nudimo:

 • ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
 • iskustvo suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama
 • stručno usavršavanje.

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 27.11.2022. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju na hrvatskom jeziku:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu.

S razlozima i načinima prikupljanja Vaših osobnih podataka, kao i s načinom na koji se oni koriste možete se upoznati putem linka Pravila privatnosti na našim internetskim stranicama.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052.

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će u selekcijski postupak biti uključeni samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/22-02/28

URBROJ: 326-01-30-33-22-1

​U Zagrebu, 17. studenoga 2022.