Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za superviziju izdavatelja, Sektor za superviziju tržišta kapitala na radnom mjestu Supervizor

Objavljeno: 10. lipnja 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje
u Direkciji za superviziju izdavatelja, Sektor za superviziju tržišta kapitala na radnom mjestu

Supervizor (m/ž)

(1  izvršitelj/ica)

Opis poslova:

 • provjerava i analizira zakonitost i rizičnost poslovanja subjekata nadzora te predlaže odgovarajuće postupanje
 • samostalno izrađuje zapisnike, analize, prijedloge rješenja i druge dokumente u okviru nadzora i licenciranja
 • kontrolira dostavu izvještaja i obavijesti i ispunjavanje drugih obveza subjekata nadzora
 • predlaže mjere i načine smanjenja rizika subjekata nadzora, kontrolira izvršenje izdanih mjera i ishoda nadzora
 • prati regulativu i najbolju praksu te po potrebi predlaže i sudjeluje u donošenju i izmjeni propisa
 • predlaže, koordinira i provjerava izradu dokumenata
 • analizira utjecaj normativnih promjena na subjekte nadzora
 • po potrebi sudjeluje u komisijama za licenciranje u suradnji s Uredom za licenciranje
 • sudjeluje u odborima i radnim skupinama ESMA-e i drugih institucija
 • sastavlja i kontrolira interne i eksterne izvještaje

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij kojim je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • najmanje 3 godine odgovarajućeg radnog iskustva na području financijskih usluga
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • dobro poznavanje MS Office-a
 • položen državni stručni ispit

Napomena:

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu naknadnog polaganja.

Prednosti:

 • završen studij ekonomije, smjer računovodstvo i revizija, financije i računovodstvo ili financijski management
 • poznavanje funkcioniranja tržišta kapitala
 • poznavanje nefinancijskog izvještavanja
 • napredno poznavanje MS Office alata (posebno MS Excel)
 • radno iskustvo na poslovnim procesima vezanim uz reviziju, računovodstvo i primjenu MSFI i HSFI
 • radno iskustvo u revizorskom društvu ili izdavatelju
 • samostalnost u radu, orijentiranost rješavanju problema

Napomena:

Ne očekuje se posjedovanje svih znanja i vještina koje su navedene u Prednostima. Poželjno je poznavanje barem dijela tehnologija s kojima će se osoba susretati u svakodnevnom radu.

Što nudimo:

 • ugovor na određeno vrijeme kao zamjena za zaposlenicu za vrijeme korištenja prava na rodiljni i roditeljski dopust uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
 • kontinuirano stručno usavršavanje

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 22. lipnja 2021. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje/razgovor biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/21-02/17
URBROJ: 326-01-30-33-21-1
U Zagrebu, 8. lipnja 2021.