Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu Viši savjetnik u Uredu za licenciranje (m/ž)

Objavljeno: 17. svibnja 2023.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

 

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu

Viši savjetnik u Uredu za licenciranje (m/ž)

(jedan izvršitelj/ica)

 

Opis poslova:

 • samostalno vodi postupke izdavanja i ukidanja ili oduzimanja odobrenja iz djelokruga Ureda i izrađuje prijedloge rješenja
 • obavlja poslove člana komisije za izdavanje odobrenja ili suglasnosti i provođenje ispita u organizaciji Hanfe
 • samostalno provjerava ispunjavanje uvjeta za članove nadzornog odbora i prokurista kada se ne izdaje odobrenje
 • samostalno provjerava uvjete za stjecanje kvalificiranog udjela kada se ne izdaje odobrenje
 • izvješćuje direktora Ureda o stanju dodijeljenih predmeta i o drugim relevantnim pitanjima vezanima uz radno mjesto i djelokrug Ureda
 • izrađuje pravne analize i stručna mišljenja za potrebe rada Ureda
 • po potrebi prati i ažurira registre subjekata nadzora
 • predlaže i po nalogu nadređenog provodi mjere za unaprjeđenje organizacije i rada Ureda
 • prati regulativu i najbolju praksu iz djelokruga Ureda te po potrebi predlaže postupke donošenja i izmjene propisa i sudjeluje u njima
 • mentorira niže razine radnih mjesta.

Uvjeti:

 • završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni prijediplomski i stručni diplomski studij prava čijim je završetkom osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • najmanje 3 godine odgovarajućeg radnog iskustva
 • dobro poznavanje MS Office paketa
 • osnovno znanje engleskog jezika
 • položen državni ispit.

Napomena: Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu naknadnog polaganja. Kandidati koji su položili pravosudni ispit nisu dužni položiti državni ispit.

Prednosti:

 • poznavanje financijskog sektora
 • radno iskustvo na pravnim poslovima u tijelima državne uprave, nadzornim institucijama ili u subjektima nadzora iz financijskog sektora.

Što nudimo:

 • ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
 • stručno usavršavanje
 • iskustvo suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama.

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 27.05.2023. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju na hrvatskom jeziku:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

S razlozima i načinima prikupljanja osobnih podataka, kao i s načinom na koji se oni koriste kandidati se mogu upoznati putem poveznice Pravila privatnosti na našim internetskim stranicama.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052.

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će u selekcijski postupak biti uključeni samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/23-02/07

URBROJ: 326-01-30-33-23-1

U Zagrebu, 17. svibnja 2023.