POZIV kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu Supervizor specijalist u Direkciji za superviziju tržišne infrastrukture i zlouporabe tržišta

Objavljeno: 9. siječnja 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju tržišta kapitala na radnom mjestu 

Supervizor specijalist

u Direkciji za superviziju tržišne infrastrukture i zlouporabe tržišta (m/ž)

(jedan izvršitelj)

 

Opis poslova:

 • samostalno obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Direkcije, a posebno prepoznaje i rješava probleme u radu uz eskaliranje po potrebi
 • predlaže izvanredne i tematske nadzore
 • predlaže indikatore nadzora i okvira i modela za prikupljanje podataka
 • kontrolira dostavu izvještaja i obavijesti i ispunjavanje drugih obveza subjekata nadzora
 • predlaže mjere i načine smanjenja rizika subjekata nadzora
 • provjerava i analizira zakonitost i rizičnost poslovanja subjekata nadzora te predlaže odgovarajuće postupanja
 • samostalno izrađuje zapisnike, analize, prijedloge rješenja i druge dokumente u okviru nadzora
 • analizira utjecaj normativnih promjena na subjekte nadzora
 • sastavlja i kontrolira interne i eksterne izvještaje

 Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij kojim je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u stručnoj spremi i struci, u području financijskih usluga
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje MS Office-a (naročito Excel)
 • položen državni stručni ispit (Napomena: natjecati se mogu i kandidati koji nisu položili državni stručni ispit uz obvezu naknadnog polaganja.)

Prednosti:

 • znanje upravljanja tržišnim rizikom
 • certifikat iz područja upravljanja rizicima
 • znanje programskog jezika R-a
 • 3 ili više godina iskustva na poslovima upravljanja rizicima

 

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 23.1.2020. te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

 

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 KLASA: 112-01/20-02/03

URBROJ: 326-01-30-33-20-1

U Zagrebu, 9. siječnja 2020.