Poziv društvima za osiguranje, osnivačima obrta i društava za zastupanje/brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, zastupnicima u osiguranju i brokerima u osiguranju i/ili reosiguranju na dostavu podataka

Vijest objavljena: 6.6.2019.

Implementacijom Direktive (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja u Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15 i 112/2018) uvode se određene promjene na tržištu distribucije osiguranja i reosiganja.

S obzirom na potrebu ažuriranja registara koje u skladu sa svojim ovlastima vodi Hanfa pozivamo društva za osiguranje, osnivače obrta i društava za zastupanje/brokerske poslove  u osiguranju i/ili reosiguranju, zastupnike u osiguranju i brokere u osiguranju i/ili reosiguranju na dostavu podataka o zastupnicima u osiguranju i brokerima u osiguranju i/ili reosiguranju koji obavljaju poslove distribucije osiguranja na temelju drugog ugovornog odnosa, osim s osnova ugovora o radu i to podataka prema predlošku excel tablice koja se nalazi ovdje:

Precizno popunjenu tablicu dostavite na e-mail adresu: distribucija.osiguranja@hanfa.hr u  roku od 15 dana od objave ovog poziva.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima možete se obratiti Uredu za licenciranje na broj telefona: 01/ 6173 200.