Poziv društvima za osiguranje, društvima za zastupanje u osiguranju, društvima za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, investicijskim društvima, HP- Hrvatskoj pošti d.d., Financijskoj agenciji i kreditnim institucijama

Vijest objavljena: 17.1.2019.

Implementacijom Direktive (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja u Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15 i 112/18) uvode se određene promjene na području distribucije osiguranja i reosiguranja.

S obzirom na potrebu ažuriranja registara koje u skladu sa svojim ovlastima vodi HANFA pozivamo društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju (društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju prema Zakonu o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15)), investicijska društva, HP- Hrvatsku poštu d.d., Financijsku agenciju i kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na dostavu podataka prema predlošku Excel tablice koja se nalazi ovdje.

Precizno popunjenu tablicu dostavite na e-mail adresu distribucija.osiguranja@hanfa.hr u  roku od 15 dana od objave ovog poziva.

Napominjemo da je ovaj poziv upućen i pisanim putem na adrese sjedišta društava.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima možete se obratiti HANFA-inom Uredu za licenciranje na broj telefona 01/ 6173 200.