Omogućena provjera broja sati kontinuirane edukacije distributera osiguranja

Objavljeno: 07. srpnja 2021.

S ciljem boljeg informiranja distributera, odnosno lakšeg praćenja stanja odrađenih sati edukacije potrebnih za ispunjavanje uvjeta kontinuirane stručnosti, Hanfa je razvila aplikaciju kroz koju je svakom distributeru omogućeno da unosom svojeg OIB-a ili registarskog broja u bilo kojem trenutku provjeri svoje stanje sati edukacije, a kako bi pravovremeno mogao reagirati prema edukatoru ako taj broj nije točan, ili odraditi nedostajući broj sati te na vrijeme ispuniti potrebne obveze. Zakonski rok u kojem je edukator dužan evidentirati sate edukacije je 15 dana od završetka održane edukacije.

Poveznica na aplikaciju.