Objavljen je Konzultacijski dokument (CP) s prijedlogom nacrta regulatornih tehničkih standarda (RTS) koji sadrže odredbe o standardima objava povezanih s okolišnim, socijalnim i upravljačkim faktorima

Objavljeno: 09. lipnja 2020.

Objavljen je Konzultacijski dokument (CP) s prijedlogom nacrta regulatornih tehničkih standarda (RTS) koji sadrže odredbe o standardima objava povezanih s okolišnim, socijalnim i upravljačkim faktorima (environmental, social and governance, ESG factors) u odnosu na sudionike na financijskim tržištima, financijske savjetnike, te povezane proizvode.

Tri Europska nadzorna tijela (EBA, EIOPA i ESMA - ESAs) su zajednički razradila i objavila ove RTS-ove temeljem ovlasti proizašlih iz odredbi Uredbe EU 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR) s ciljem:

  • zaštite krajnjih ulagatelja,
  • unaprjeđenja kvalitete objava koje ulagateljima pružaju razni tržišni sudionici i savjetnici,
  • unaprjeđenja kvaliteta objava koje se ulagateljima čine dostupnima vezano uz same financijske proizvode.

SFDR daje ESA-ma ovlasti da razviju RTS-ove vezano uz sadržaj, metodologiju i način prezentiranja objava povezanih s ESG faktorima kako na razini subjekata (eng. entity level) tako i na razini financijskog proizvoda (eng. financial product level).

ESA-e su kod izrade ovog CP-a uzele u obzir i odredbe iz nedavno usvojenog nacrta Uredbe o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (Uredba o taksonomiji) vezano uz postupanje u 

odnosu na načelo „nečinjenja bitne štete“ („do not significantly harm“ principle, DNSH), a obzirom da postoji čvrsta veza između DNSH koncepta iz SFDR-a i istog pojma iz Uredbe o taksonomiji koji se primjenjuje na okolišne aktivnosti. Nastavno na navedeno, kao i da je rok za izradu dodatnih RTS-ova za DNSH princip iz Uredbe o taksonomiji 30. prosinca 2020. kao i za RTS-ove u skladu s SFDR-om, ESA-e su prijedlog iz Uredbe o taksonomiji za DNSH odlučile uključiti u ovaj CP.

Obvezne objave o glavnim štetnim učincima na razini subjekata

Subjekti (sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici) će imati obvezu na svojim internetskim stranicama objaviti informacije o glavnim štetnim učincima koje njihove investicijske odluke ili savjeti mogu imati na faktore održivosti, a u nacrtima RTS-ova se predstavljaju pravila na koji način takve objave moraju biti pripremljene.

Povezane informacije trebaju imati format izjave o politikama provođenja dužne pažnje (eng. due diligence policies) u odnosu na moguće štetne učinke investicijskih odluka ili savjeta na faktore održivosti, prikazujuću kako ulaganja mogu štetno utjecati na indikatore povezane s:

  • klimom i okolišem,
  • područjima socijalnih i radnih pitanja, poštivanja ljudskih prava, 
  • anti-korupcijskim pitanjima te onima usmjerenim protiv podmićivanja

U nacrte su uključeni indikatori štetnog učinka pripremljeni u suradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom (JRC), Europskom komisijom te Europskom agencijom za okoliš (EEA).

Obvezne objave povezane s ESG faktorima na nivou financijskog proizvoda

Ciljevi te karakteristike održivosti deklarirane kao sadržane u financijskim proizvodima trebaju obvezno biti predstavljeni u predugovornoj dokumentaciji kao i periodičkim izvještajima te objavljeni na internetskim stanicama subjekata.

Nacrti RTS-ova sadrže pravila na koji način bi takve objave trebale biti pripremljene s ciljem osiguravanja potrebnog nivoa transparentnosti prema ulagateljima, a vezano uz načine kako financijski proizvodi ispunjavaju deklarirane karakteristike i ciljeve o održivosti. Dodatno su sadržani podaci o objavama koje je potrebno sastaviti za financijske proizvode koji koriste indekse kao referentne vrijednosti.

Na razini proizvoda također su razrađene odredbe vezane uz objavu na koji način su proizvodi koji u podlozi imaju održiva ulaganja usklađeni s načelom „nečinjenja bitne štete“.

Sljedeći koraci

Javnost i tržišni sudionici su pozvani dati komentare ESA-ma na objavljene prijedloge nacrta spomenutih RTS-ova zaključno do 1. rujna 2020.

Po završetku konzultacija, nacrti RTS-ova će biti dovršeni i poslani Europskoj komisiji na komentiranje i pokretanje daljnjih proceduralnih postupaka prema usvajanju RTS-ova.

Početak primjene SFDR Uredbe je 10. ožujka 2021.

Pravna podloga i pozadina donošenja ovih RTS-ova

Predmetni RTS-ovi donose se na temelju članka 2a, članka 4(6) i (7), članka 8(3) SFDR-a.