Obavijest subjektima nadzora o primjeni Izmjena Smjernica ESMA-e o provedbi odredaba koje se odnose na financijske informacije (GLEFI smjernice ESMA 32-50-218 HR)

Objavljeno: 2. studenog 2021.

Na temelju članka  2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020),   HANFA se dana 29. listopada  2021. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Izmjena Smjernica ESMA-e o provedbi odredaba koje se odnose na financijske informacije (GLEFI smjernice ESMA 32-50-218 HR) koje se primjenjuju od 01.01.2022.

 

Obavijest o primjeni ESMA smjernica 32-50-218 HR

Smjernice 

Opis 

Naziv smjernica 

Izmjene Smjernica ESMA-e o provedbi odredaba koje se odnose na financijske informacije (GLEFI smjernice ESMA 32-50-218 HR) 

Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi

Ove se smjernice primjenjuju na: 

·         nacionalna nadležna tijela

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti.

Datum početka primjene smjernice 

01.01.2022. 

Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

Izmjene Smjernica ESMA-e o provedbi odredaba koje se odnose na financijske informacije (GLEFI smjernice  ESMA 32-50-218 HR)