OBAVIJEST: Povodom presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom se poništava rješenje HANFA-e u vezi s obvezama društva Atlantic Grupa d.d. u postupku preuzimanja ciljnog društva Kalničke vode

Objavljeno: 28. srpnja 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) je rješenjem od 14. srpnja 2011. godine (KLASA: UP/I-451-04/10-10/25, URBROJ: 326-321-11-119) naložila društvu ATLANTIC GRUPA d.d. (daje u tekstu: Društvo), kao ponuditelju u postupku preuzimanja ciljnog društva KALNIČKE VODE BIO NATURA d.d. (dalje u tekstu: Ciljno društvo), da manjinskim dioničarima Ciljnog društva isplati iznos od 89,32 kune po dionici. Obvezu isplate navedenog iznosa HANFA je odredila jer je utvrdila da je Društvo, nakon nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva, steklo određeni broj dionica po cijeni višoj od one ponuđene u ponudi za preuzimanje (97,02 kune po dionici u odnosu na ponuđenih 7,7 kuna po dionici). Navedeno postupanje bilo je protivno odredbi članka 40. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine, 109/07 i 36/09).

Na temelju navedenog rješenja HANFA-e Društvo je isplatilo, odnosno trebalo isplatiti manjinskim dioničarima, poimenično navedenima u izreci rješenja, utvrđeni iznos od 89,32 kune po dionici.

Protiv navedenog rješenja HANFA-e Društvo je podnijelo tužbu pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske s prijedlogom poništenja rješenja HANFA-e. Tužba je odbijena presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 13. studenoga 2013. godine (poslovni broj: Us-8653/2011-11). Time je nadležni upravni sud potvrdio zakonitost rješenja HANFA-e.

Protiv presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Društvo je potom podnijelo ustavnu tužbu, ali ona je odbačena zbog prekoračenja roka za njezino podnošenje rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske od 20. veljače 2014. godine (poslovni broj: U-III-353/2014).

Nakon toga, dana 17. ožujka 2014. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je po prijedlogu Društva podnijelo zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 13. studenoga 2013. godine.

Predmetni je Zahtjev Vrhovni sud Republike Hrvatske prihvatio svojom presudom od 9. srpnja 2019. (poslovni broj: U-ZPZ 4/2014-10). Tom je presudom Vrhovni sud Republike Hrvatske preinačio pobijanu presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na način da se uvažava upravna tužba Društva i poništava rješenje HANFA-e.

Slijedom navedenog daljnje djelovanje HANFA-e u vezi s predmetnim preuzimanjem nije moguće, a protiv odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske u ovom slučaju nije dozvoljeno ulagati daljnje pravne lijekove. Stoga je Društvo steklo pravo tražiti povrat iznosa isplaćenih manjinskim dioničarima.

Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 9. srpnja 2019. godine (poslovni broj: U-ZPZ 4/2014-10) objavljuje se ovdje.

Implikacije presude na postupanje Hanfe po okončanju postupaka za preuzimanje trgovačkih društava

Konačno, treba istaknuti kako iz obrazloženja presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske proizlaze implikacije povezane s djelovanjem i ovlastima Hanfe u vezi s postupcima preuzimanja trgovačkih društava po njihovu okončanju. Zaštita prava te uređivanje odnosa dioničara po okončanju postupka preuzimanja trgovačkih društava u isključivoj je nadležnosti suda, a pokretanje spora stvar je odluke samih dioničara.