Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se donose temeljem Zakona o osiguranju

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje/reosiguranje, u vezi s nacrtom Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave, člana nadzornog odbora, prokurista i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te u vezi s nacrtom Pravilnika o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 28. svibnja do 12. lipnja 2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.