Obavijest o proširenju skupa podataka mirovinskih osiguravajućih društava koji se objavljuju u sklopu Mjesečnog izvješća

Vijest objavljena: 19. lipnja 2020.

Isplate mirovina iz drugog i trećeg stupa mirovinskog sustava kontinuirano dobivaju na važnosti. Stoga i mirovinska osiguravajuća društva (dalje u tekstu: MOD-ovi), putem kojih se najveći dio tih sredstava isplaćuje, postaju sve prominentniji agenti u okviru sektora financijskih usluga (više o mogućnostima i troškovima isplate mirovine može se pronaći na internetskim stranicama Hanfe). S namjerom podizanja transparentnosti i razine kvalitete izvješćivanja zainteresiranih dionika i opće javnosti, Hanfa je odlučila proširiti izvještajni skup podataka mirovinskih osiguravajućih društava u vidu dodatnih tablica koje će se redovito objavljivati u okviru publikacije Mjesečno izvješće. Proširenjem statističkog izvještavanja u dijelu MOD-a moći će se pratiti kretanje imovine MOD-a, posebno onog dijela koji je uložen u različite financijske instrumente s ciljem pokrivanja procijenjenih budućih obveza isplate mirovina na temelju sklopljenih ugovora. Osim toga, solventnost i financijski rezultat poslovanja, odnosno profitabilnost dat će uvid u kapitalnu poziciju i stabilnost MOD-a. S obzirom na više mirovinskih programa koji se nude osiguranicima prilikom odlaska u mirovinu, strukturu odobrenih programa, odnosno njihovu komparativnu atraktivnost moći će se pratiti kroz iznos sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih obaveza isplate mirovina po sklopljenim ugovorima formiranima za pojedini mirovinski program. 

Stoga će počevši u svibnju 2020. dio publikacije koji se odnosi na MOD, povrh postojećih podataka o broju korisnika i ugovora obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, a koji se nalaze u tablicama 2.1. do 2.4., sadržavati i sljedeće tablice:

  • Tablica 2.5. Skraćeni izvještaj o agregiranom financijskom položaju mirovinskih osiguravajućih društava (MOD-ova)
  • Tablica 2.6. Skraćeni izvještaj o agregiranoj sveobuhvatnoj dobiti mirovinskih osiguravajućih društava (MOD-ova)
  • Tablica 2.7. Pregled ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskih osiguravajućih društava
  • Tablica 2.8. Adekvatnost kapitala mirovinskih osiguravajućih društava; i
  • Tablica 2.9. Stanje tehničkih pričuva mirovinskih osiguravajućih društava prema vrsti mirovinskog programa.

S obzirom na činjenicu da se izvještaji na temelju kojih se kreiraju spomenute tablice zaprimaju tromjesečnom dinamikom, tablice 2.5. do 2.9. ažurirat će se tromjesečno.

Podaci s kraja ožujka 2020. pokazuju snažan rast ukupne imovine i dobiti MOD-a (tablice 2.5 i 2.6.). Rezultat je to demografskih kretanja, odnosno kontinuiranog prirasta novih osiguranika, naročito iz drugog stupa čemu su pogodovale i zakonske izmjene kojima se dodatak na mirovinu ostvaruje i u slučaju realizacije kombinirane ispate mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja. Glavnina imovine MOD-a uložena je u državne obveznice koje su na kraju ožujka 2020. činile čak 86 % ukupnih ulaganja (tablica 2.7.). Ovakva struktura ulaganja reflektira zakonske odredbe, odnosno potrebu da se sredstva ulažu u skladu s vrstom i trajanjem očekivanih budućih mirovina osiguranika, uzimajući u obzir ponajprije načelo sigurnosti, ali i načela kvalitete, likvidnosti i profitabilnosti. Istodobno je solventnost MOD-a bila zadovoljavajuća obzirom na to da je adekvatnost kapitala  koja je propisana Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 115/2018) na kraju ožujka 2020. bila iznad sva tri zakonski propisana praga (tablica 2.8.). Strukturom mirovina, odnosno mirovinskih programa koji se isplaćuju putem MOD-a na temelju sklopljenih ugovora, dominira pojedinačna doživotna starosna mirovina (61 %), izražena kroz sadašnju vrijednost procijenjenih budućih obaveza isplate mirovina po tim ugovorima (tablica 2.9.).

Imajući u vidu rastući značaj sektora financijskih usluga u ukupnom financijskom sustavu, kao i pojedinih industrija unutar sektora, Hanfa će nastaviti proširivati i unapređivati skup informacija u okviru redovitih publikacija i statistike koje objavljuje na svojim internetskim stranicama.