Obavijest o načinu dostave financijskih i statističkih izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Objavljeno: 30. srpnja 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) upućuje osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju da su Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju (NN br. 37/16, 28/19) (dalje u tekstu: Pravilnik) člancima 5. i 6. propisani rokovi i način dostave financijskih i statističkih podataka o ostvarenoj proviziji od obavljanja poslova zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Naime, Pravilnikom je propisano da je društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju dužno HANFA-i dostaviti polugodišnji financijski i statistički izvještaj u roku od 30 dana od proteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja, a godišnji financijski i statistički izvještaj u roku od tri mjeseca nakon isteka kalendarske godine za koju se izvještaj sastavlja.

Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju dužno je HANFA-i dostaviti polugodišnji i godišnji financijski i statistički izvještaj u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe društva. Elektronički oblik i način dostave HANFA je propisala odgovarajućim tehničkim uputama koje se nalaze na mrežnim stranicama HANFA-e.

Iznimno, društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju koje HANFA-i ne dostavlja polugodišnji i godišnji financijski i statistički izvještaj u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom od strane odgovorne osobe društva dužno je takve izvještaje dostaviti u pisanom obliku i elektroničkom obliku bez naprednog elektroničkog potpisa u skladu s tehničkom uputom HANFA-e u rokovima propisanim Pravilnikom.

Smatra se da je društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju dostavilo Pravilnikom propisane financijske i statističke izvještaje u elektroničkom obliku u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju HANFA-e za primanje izvještaja.

Odredbe Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na obrte za zastupanje u osiguranju, obrte za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditne institucije i investicijska društva, sporedne posrednike u osiguranju, odnosno na sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja.