Obavijest - distribucija osiguranja i/ili reosiguranja: Kontinuirana edukacija – promjena statusa

Implementacijom Direktive (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja u Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15 i 112/18) uvedene su određene promjene na području distribucije osiguranja i reosiguranja. Između ostaloga, uvedena je obveza stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja (kontinuirana edukacija) zaposlenika društva za osiguranje koji obavljaju poslove distribucije osiguranja za društvo za osiguranje, zaposlenika društva za reosiguranje koji obavljaju poslove distribucije reosiguranja za društvo za reosiguranje i posrednika iz registra Hanfe (svi dalje u tekstu: posrednici) koji obavljaju poslove distribucije osiguranja odnosno distribucije reosiguranja u trajanju od minimalno 15 sati godišnje. Ispunjavanje navedenog uvjeta počelo se pratiti 23. veljače 2019. godine.

U vezi s tim obavještavamo vas da je nakon godine dana praćenja ispunjavanja navedenog uvjeta te stvaranja preduvjeta za njegovo ispunjavanje 23. veljače 2020. Hanfa započela s postupkom promjene statusa Aktivan/Neaktivan onih posrednika koji do 23.02.2020. nisu ispunili navedeni uvjet u status „U mirovanju“, što znači da ne ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

Navedenu promjenu statusa Hanfa će provoditi u roku od 15 dana od dana završetka edukacijske godine svakog pojedinog posrednika s datumom isteka te godine (na primjer: ako je datum prvog ovlaštenja posrednika 23.02., a on ni do 22.02.2020. nije ispunio uvjet kontinuirane edukacije, status će mu biti promijenjen u roku od 15 dana s datumom 23.02.2020.; ako je datum prvog ovlaštenja posrednika 20.04., a on ni do 19.04.2020. nije ispunio uvjet kontinuirane edukacije, status će mu biti promijenjen u roku od 15 dana s datumom 20.04.2020.)

Edukacijska godina za ispunjavanje uvjeta stručnog osposobljavanja i usavršavanja za svakog pojedinog posrednika računa se od dana i mjeseca njegova prvog upisa u Registar distributera osiguranja odnosno distributera reosiguranja, koji vodi Hanfa, te će Hanfa svaki dan provjeravati ispunjavanje navedenog uvjeta i kontinuirano vršiti promjene statusa posrednika koji navedeni uvjet ne ispunjavaju. Posrednici kojima je status promijenjen u status „U mirovanju“ više neće biti vidljivi u Registru ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika.

Kako bi posrednik ponovno stekao prijašnji status (Aktivan/Neaktivan) te uvjete za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja, dužan je Hanfi u roku od jedne godine od promjene statusa u status „U mirovanju“ dostaviti prijavu za ponovni upis u registar zajedno s dokazima da ispunjava uvjete iz članka 412. stavka. 4. točke 3. Zakona o osiguranju (uvjet primjerenosti) i da je za tu godinu ispunio uvjet iz članka 422. stavka 2. Zakona o osiguranju (uvjet stručnog osposobljavanja i usavršavanja).

Nakon isteka roka od godine dana od promjene statusa u status „U mirovanju“, a u kojoj nije podnesena prijava za ponovni upis s propisanom dokumentacijom, licenca prestaje važiti, posrednik više ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja, a propisane uvjete više ne može ispuniti pohađajući edukacije. Radi ispunjenja uvjeta za ponovni upis u registar može podnijeti prijavu za polaganje ispita u skladu s člankom 412. stavkom 3. Zakona o osiguranju.

Uvid u stanje sati edukacije posrednika koji temeljem ugovora o radu ili drugog ugovornog odnosa obavljaju poslove distribucije osiguranje i/ili reosiguranja imaju poslodavci upisani u registre Hanfe koji su edukatori, i to za sve edukacije koje je posrednik obavio. Isto pravo omogućili smo i poslodavcima upisanima u registre Hanfe koji nisu edukatori s najmanje tri posrednika koji za njih obavljaju poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja. Navedena prava ostvaruju se u skladu s Tehničkom uputom za korištenje sustava za vođenje registara i evidenciju edukacija distributera u osiguranju i distributera u reosiguranju, koju možete pronaći ovdje.

Također, u svrhu lakšeg praćenja stanja sati kontinuirane edukacije, posrednicima kojima za idućih 30 dana ističe godina, a nisu prikupili propisani minimalan broj sati edukacije, bit će poslana obavijest s upozorenjem na tu činjenicu, a također će im biti poslana obavijest o promjenama statusa. Iste takve obavijesti dobit će i poslodavci upisani u registre koje vodi Hanfa za posrednike koji za njih obavljaju poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja temeljem ugovora o radu ili drugog ugovornog odnosa.

U vezi s navedenim, još jednom ukazujemo na potrebu redovitog izvještavanja o promjenama koje se upisuju u registar. Molimo da obavijesti o promjenama dostavljate kroz predložak Excel tablice za posrednike koji za društvo obavljaju poslove distribucije osiguranja temeljem radnog odnosa, koja se nalazi ovdje, ili kroz predložak Excel tablice za posrednike koji za društvo obavljaju poslove distribucije osiguranja temeljem nekog drugog ugovornog odnosa, koja se nalazi ovdje, na adresu elektroničke pošte distribucija.osiguranja@hanfa.hr.

Subjekti koji ostvare pravo za korištenje sustava za vođenje registara i evidenciju edukacija distributera u osiguranju i distributera u reosiguranju, mogu sudjelovati i u izmjeni i dopuni matičnih podataka za posrednike koji za njih obavljaju poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja temeljem ugovora o radu ili drugog ugovornog odnosa, a navedene podatke autorizirat će Hanfa.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima možete se obratiti na adresu elektroničke pošte distribucija.osiguranja@hanfa.hr ili na broj telefona 6173 211.