24.05.2024.

Mjesečno izvješće za travanj 2024.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za travanj 2024.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju travnja 2024. ukupno 2.268.274 člana, odnosno 3.542 člana (0,16 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 80,1 %, u kategoriji A 15,2 %, a u kategoriji C 4,7 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.224 nova člana u travnju, njih 5.100 (97,6 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u travnju je prestalo članstvo za 1.682 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 124,6 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja ožujka). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 25,2 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja ožujka), što je za 9,6 mil. EUR više nego prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju travnja 2024. iznosila je 21,1 mlrd. EUR, što je za 0,03 mlrd. EUR (0,1 %) manje u odnosu na prethodni mjesec. Smanjenje neto imovine u travnju prvenstveno je posljedica negativnih tržišnih kretanja koji su neutralizirali pozitivne neto uplate sredstava tijekom mjeseca. Na kraju travnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,0 % za kategoriju A, -0,6 % za kategoriju B i -0,1 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 13,0 % za kategoriju A, 10,0 % za kategoriju B i 3,8 % za kategoriju C. Prinosi od početka godine iznosili su 3,9 % za kategoriju A, 2,8 % za kategoriju B i 0,4 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,3 % za Mirex A, 5,3 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja 2024. iznosila su 13,0 mlrd. EUR (61,6 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjila se za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju travnja 2024. iznosila 23,2 % imovine OMF-ova (4,9 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14,0 %, a ulaganja u strane dionice 9,2 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 mlrd. EUR (10,1 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini smanjio za 0,7 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u travnju 4,3 % imovine, odnosno 910,2 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju travnja 2024. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) za 0,1 % te su spomenuti fondovi imali 402.772 (ODMF) odnosno 48.964 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju 2024. iznosile su 9,7 mil. EUR (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), dok su ukupne isplate iz DMF-ova iznosile su 4,2 mil. EUR (0,3 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca). Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 70,5 %, isplate zbog promjene fonda 22,9 %, a isplate zbog smrti 6,6 % ukupnih isplata u travnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,4 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,9 mil. EUR u obliku jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u travnju se smanjila za 4,7 mil. EUR (0,4 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,3 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u travnju su se kretali od -1,5 % do 0,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od 3,5 % do 16,0 %. Prinosi DMF-ova od početka godine kretali su se u rasponu od 0,3 % do 5,7 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,9 % imovine), a zatim dionice (26,0 %) te investicijski fondovi (10,0 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,2 p.b., udio dionica smanjio se za 0,3 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,5 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U travnju 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prva 4 mjeseca 2024. iznosila je 607,4 mil. EUR, od čega se 104,4 mil. EUR (17,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 503,0 mil. EUR (82,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,6 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,9 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,4 %). Iznos likvidiranih šteta u prva 4 mjeseca 2024. iznosio je 446,9 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 173,3 mil. EUR (38,8 %), a na neživotno osiguranje 273,6 mil. EUR (61,2 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,7 %), osiguranje cestovnih vozila (21,8 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (10,3 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u travnju 2024. iznosio je 26,7 mil. EUR, što predstavlja pad od 46,0 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,0 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 44,4 mlrd. EUR, od čega su 24,5 mlrd. EUR činile dionice, 18,0 mlrd. EUR obveznice, 1,8 mlrd. EUR instrumenti tržišta novca, a 38 mil. EUR ETF-ovi. Kada je riječ o sektorskim dioničkim indeksima, najveći mjesečni rast (3,2 %) ostvario je CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad od -3,3 % zabilježio CROBEXturist. Mjesečni pad od 1,0 % zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX, dok je CROBEXtr ostvario neznatni mjesečni rast od 0,02 %. Obveznički indeks CROBIS zabilježio je  mjesečni rast (0,6 %), dok je CROBIStr ostvario mjesečni rast od 0,8 %. Dionica kojom se u travnju najviše trgovalo bila je dionica društva Valamar Riviera d.d., kojom je ostvaren promet od 2,2 mil. EUR (12,3 % ukupnog trgovanja na burzi u travnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad od 1,9 %.

INVESTICIJSKA DRUŠTVA

U prvom tromjesečju 2024. poslovale su 22 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 11 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Na tromjesečnoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju investicijska društva porasla za 24,8 %, a imovina kojom upravljaju kreditne institucije odnosno društva za upravljanje investicijskim fondovima veća je za 5,2 % odnosno 2,0 %. Na godišnjoj je razini vrijednost imovine kojom upravljaju pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga povećana, i to: 5,3 % (kreditne institucije), 11,8 % (društva za upravljanje investicijskim fondovima) i 49,3 % (investicijska društva). Ukupna imovina pod skrbništvom investicijskih društava na kraju ožujka 2024. iznosila je 1,1 mlrd. EUR, što je na tromjesečnoj razini povećanje od 9,4 %, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana za 1,8 % i iznosi 19,5 mlrd. EUR.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U travnju 2024. poslovalo je ukupno 111 UCITS fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,6 mlrd. EUR te je bila za 45,5 mil. EUR ili 1,8 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju travnja činila je 37,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, 27,2 % fondova iz kategorije „ostali“, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,0 % odnosno 6,0 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U travnju 2024. negativan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, osim novčanih: dionički (-1,0 %), napajajući (-1,9 %), fondovi iz kategorije „ostali“ (-0,5 %), mješoviti (-1,1 %) i obveznički (-0,3 %). Pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imali su samo novčani fondovi (0,3 %). Prosječni godišnji prinos ponderiran imovinom na kraju travnja 2024 iznosio je za dioničke fondove 21,7 %, mješovite 7,0 %, fondove iz kategorije „ostali“  5,0 %, napajajuće 7,1 % i obvezničke 2,3 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju travnja iznosila je 163,9 mil. EUR (mjesečni rast od 0,3 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,6 %.

LEASING DRUŠTVA

U prvom tromjesečju 2024. godine u sektoru leasinga poslovalo je 15 leasing društava, a njihova je ukupna aktiva iznosila 3,7 mlrd. EUR te se povećala za 21,3 % na godišnjoj razini. Istodobno je i ukupna dobit leasing društava uvećana na godišnjoj razini za 5,4 % (18,3 mil. EUR). Nedospjela ugovorena vrijednost aktivnih ugovora porasla je za 28,9 % u segmentu operativnog odnosno za 21,7 % u segmentu financijskog leasinga na razini godine. Vrijednost novozaključenih ugovora porasla je na godišnjoj razini za 30,9 % u segmentu operativnog leasinga, dok je u segmentu financijskog leasinga godišnji rast te vrijednosti iznosio 27,8 %.

FAKTORING DRUŠTVA

U prvom tromjesečju 2024. godine u sektoru faktoringa poslovala su 3 faktoring društva. Ukupna aktiva faktoring društava iznosila je 20,0 mil. EUR, a ukupna dobit u prvom tromjesečju 2024. iznosila je 0,3 mil. EUR. U volumenu transakcija najviše je bio zastupljen klasični faktoring u vrijednosti od 18,0 mil. EUR (88,3 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju prvog tromjesečja iznosio 10,5 mil. EUR (85,0 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Statistika/Mjesečna izvješća.[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.