Mjesečno izvješće za siječanj 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za siječanj 2023.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju siječnja 2023. ukupno 2.183.840 članova, odnosno 4.789 članova (0,22 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u kategoriji B nalazilo 85,2 %, u kategoriji A 11,0 %, te u kategoriji C 3,9 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.986 novih članova u siječnju njih 5.845 (97,6 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u siječnju je prestalo članstvo za 1.197 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u siječnju iznosili su 90,1 mil. EUR (0,5 % neto imovine s kraja 2022.). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 16,8 mil. EUR (0,1 % neto imovine s kraja 2022.), što je 15,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju siječnja 2023. iznosila je 17,9 mlrd. EUR, što je za 366,2 mil. EUR (2,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju siječnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 2,8 % za kategoriju A, 1,8 % za kategoriju B i 0,3 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -1,4 % za kategoriju A, -3,1 % za kategoriju B i -4,6 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,6 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C .
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju siječnja 2023. iznosila su 11,2 mlrd. EUR (62,5 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,9 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,9 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju siječnja 2023. iznosila 21,1 % imovine OMF-ova (3,8 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,6 %, a ulaganja u strane dionice 8,5 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 1,9 mlrd. EUR (10,8 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su na kraju siječnja 4,8 % imovine i iznosili su 858,2 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE
U siječnju 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,2 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,01 %, čime su spomenuti fondovi brojali 375.569 (ODMF) odnosno 47.713 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u siječnju 2023. iznosile su 10,0 mil. EUR (0,9 % neto imovine s kraja prosinca 2022.), odnosno 28,1 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u siječnju 2023. iznosile su 4,8 mil. EUR, što je za 1,3 mil. EUR (35,8 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 70,5 %, isplate zbog promjene fonda 25,1 %, a isplate zbog smrti 4,4 % ukupnih isplata u siječnju 2023. godine. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 1,2 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, 1,2 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), a 1,0 mil. EUR isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda).
Neto imovina DMF-ova u siječnju se povećala za 25,1 mil. EUR (2,4 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u siječnju su se kretali od 0,3 % do 3,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od -8,2 % do -1,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 54,1 % imovine, zatim dionice s 25,0 % te investicijski fondovi s 10,9 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,3 p.b., a ulaganja u dionice i investicijske fondove povećala su se za 0,7 p.b.


MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)
Na kraju četvrtog tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 11.113 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.232 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju četvrtog tromjesečja 2022. iznosila je 373,2 mil. EUR, odnosno 98,0 mil. EUR ili 35,6 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni gubitak MOD-ova prije oporezivanja u četvrtom tromjesečju 2022. iznosio je 10,9 mil. EUR, dok je u istom razdoblju prethodne godine njihova dobit iznosila 0,8 mil. EUR. Rast stope inflacije imao je utjecaja na poslovni rezultat MOD-ova s obzirom na zakonsku obavezu u skladu s kojom su MOD-ovi dužni usklađivati visinu mirovine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dva puta godišnje, za prethodno polugodište.


TRŽIŠTE KAPITALA
Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u siječnju 2023. iznosio je 19,7 mil. EUR, što predstavlja pad od 30,7 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno se povećala, za 1,2 %, u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 34,8 mlrd. EUR, od čega su 18,7 mlrd. EUR činile dionice, 16,0 mlrd. EUR obveznice, a 8 mil. EUR ETF-ovi. Kod dioničkih indeksa najveći mjesečni rast od 10,8 % ostvario je indeks CROBEXindustrija, dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXkonstrukt (-0,4 %). Mjesečni rast zabilježili su i glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX (6,6 %) i CROBEX10 (6,8 %), dok su obveznički indeksi zabilježili mjesečni pad, i to CROBIS -2,90 %, a CROBIStr -1,7 %. Dionica kojom se u siječnju najviše trgovalo bila je dionica društva HT d.d., kojom je ostvaren promet od 1,6 mil. EUR (11,3 % ukupnog trgovanja na burzi u siječnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 3,2 %.


INVESTICIJSKA DRUŠTVA
Na kraju 2022. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U četvrtom tromjesečju 2022. nastavljen je tromjesečni pad vrijednosti imovine kojom upravljaju investicijska društva (-3,1 %) i kreditne institucije (-2,5 %), dok je u odnosu na prethodno tromjesečje porasla vrijednost imovine kojom upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima (4,5 %). Na godišnjoj razini sve tri kategorije zabilježile su pad vrijednosti imovine kojom upravljaju, i to kreditne institucije -24,3 %, investicijska društva -9,8 % te društva za upravljanje investicijskim fondovima -8,8 %. U odnosu na prethodno tromjesečje imovina pod skrbništvom investicijskih društava povećana je za 14,6 %, a imovina pod skrbništvom kreditnih institucija za 10,0 %. Na godišnjoj razini rast imovine pod skrbništvom investicijskih društava iznosi 13,5 %, dok je imovina pod skrbništvom kreditnih institucija manja za 1,6 %. U četvrtom tromjesečju 2022. distribuirano je 196,2 mil. EUR financijskih instrumenata (porast od 4,8 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega su 75,8 % činili udjeli domaćih UCITS fondova, 13,7 % udjeli stranih UCITS fondova, a ostatak od 10,5 % činili su strani certifikati i ostali strani investicijski proizvodi.


INVESTICIJSKI FONDOVI
U siječnju 2023. poslovao je ukupno 101 UCITS fond, jedan više nego u prethodnom mjesecu, i to u kategoriji ostalih fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,2 mlrd. EUR te je bila za 1,9 mil. EUR ili 0,1 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u siječnju su iznosile -26,4 mil. EUR, primarno zbog neto isplata iz obvezničkih fondova (-52,4 mil. EUR), a mjesečne neto isplate ostvarili su još i napajajući fondovi (-1,5 mil. EUR) i mješoviti fondovi (-0,4 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (24,6 mil. EUR) i dionički fondovi (3,2 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju siječnja činila je 60,6 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,9 % odnosno 6,7 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U siječnju 2023. sve vrste UCITS fondova imale su pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to dionički 6,1 %, napajajući 3,1 %, mješoviti 2,7 %, ostali 1,7 % i obveznički 0,3 %.
Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju siječnja iznosila je 131,75 mil. EUR (mjesečni rast od 3,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 3,1 %.

LEASING DRUŠTVA
Ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju četvrtog tromjesečja 2022. godine 3,0 mlrd. EUR, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 12,8 %. Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6,8 mil. EUR (13,0 %) i iznosila je 45,8 mil. EUR. U segmentu operativnog leasinga zabilježen je godišnji rast nedospjele ugovorene vrijednosti aktivnih ugovora od 1,6 %, dok je u segmentu financijskog leasinga godišnji rast iznosio 13,8 %. Vrijednost novozaključenih ugovora u 2022. u segmentu operativnog leasinga porasla je za 10,6 % u odnosu na prethodnu godinu, dok je rast vrijednosti novozaključenih ugovora u segmentu financijskog leasinga iznosio 32,9 %. Tome je najviše pridonijelo povećanje vrijednosti ugovora čiji su objekt leasinga osobna vozila (721,3 mil. EUR), gospodarska vozila (283,2 mil. EUR) te postrojenja, strojevi i oprema (121,8 mil. EUR). Ukupna vrijednost svih novozaključenih ugovora u 2022. godini porasla je na godišnjoj razini za 1,4 mlrd. EUR (29,4 %).


FAKTORING DRUŠTVA

Krajem četvrtog tromjesečja 2022. godine u sektoru faktoringa poslovala su 4 faktoring društva. Ukupna aktiva tih društava iznosila je 31,6 mil. EUR, a gubitak prije oporezivanja 0,4 mil. EUR. U volumenu transakcija u 2022. i dalje je dominantan klasični faktoring u vrijednosti od 68,0 mil. EUR (88,6 % svih transakcija), kao i u potraživanjima, gdje je klasični faktoring na kraju četvrtog tromjesečja 2022. godine iznosio 7,8 mil. EUR (82,2 % svih potraživanja).

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.