Kolegij regulatora dao društvu SKDD-CCP Smart Clear d.d. pozitivno Zajedničko mišljenje u vezi s izdavanjem odobrenja za rad kao središnje druge ugovorne strane u skladu s EMIR-om

Objavljeno: 08. listopada 2021.

Kolegij regulatora društva SKDD-CCP Smart Clear d.d. je 1. listopada 2021. usvojio pozitivno Zajedničko mišljenje u vezi s izdavanjem odobrenja za rad društvu SKDD-CCP Smart Clear d.d. kao središnjoj drugoj ugovornoj strani (prema članku 19., a u vezi s člankom 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (tzv. EMIR)). Zajedničkim mišljenjem utvrđeno je da su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zahtjevi iz EMIR-a te su svi članovi kolegija pozitivno glasovali.

Nastavno na to, Hanfa će, u skladu s člankom 17. stavkom 4. i člankom 19. stavkom 4. EMIR-a, razmotriti navedeno Zajedničko mišljenje te u roku od 30 dana donijeti odluku o zahtjevu društva SKDD-CCP Smart Clear d.d. za izdavanjem odobrenja za pružanje usluga središnje druge ugovorne strane u skladu s EMIR-om.

SKDD-CCP Smart Clear je osnovan s namjerom da dosadašnji SKDD d.d. na njega prenese poslove poravnanja transakcija financijskih instrumenata, u svojstvu središnje druge ugovorne strane (CCP). Prije nego što je SKDD d.d. prenio poslove poravnanja na SKDD-CCP, namiru je garantirao isključivo sredstvima članova sudionika u jamstvenom fondu, dok SKDD-CCP, između ostalog, garantira i svojom imovinom.

Razlog prenošenju poslova je stupanje na snagu EMIR-a koji je, između ostalog, definirao uvjete pod kojima moraju poslovati središnje druge ugovorne strane. Središnje druge ugovorne strane (Central Counterparties tj. CCP) su pravne osobe koje posreduju između ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta.

 

Kolegij regulatora čine: ECB, HNB, Hanfa i Esma, više detalja o njegovu osnivanju dostupno je   ovdje