Hanfa obavila inicijalnu provjeru financijskih izvještaja za 2018. godinu kompanija čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u odnosu na mišljenja revizora

Stupanjem na snagu Zakona o tržištu kapitala u srpnju 2018. godine Hanfa je postala ovlaštena nadzirati objavu financijskih informacija izdavatelja uvrštenih na uređeno tržište Zagrebačke burze odnosno nadzirati sastavljaju li izdavatelji svoje financijske izvještaje u skladu s relevantnim izvještajnim okvirom (MSFI).

Sukladno tome, a s ciljem povećanja transparentnosti i povjerenja u tržište kapitala, Hanfa je izvršila inicijalnu provjeru dostavljenih revidiranih godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja u odnosu na izdana mišljenja ovlaštenih revizora. Rezultati analize sažeti su u priloženom dokumentu, a isti će Hanfa objavljivati svake godine.

Skrećemo pozornost svim sadašnjim i potencijalnim ulagateljima da redovito prate objave propisanih informacija izdavatelja, u okviru kojih su i revidirani godišnji financijski izvještaji izdavatelja. Svrha objavljivanja informacija o izdavateljima je osigurati istodobnu javnu dostupnost svih relevantnih informacija, kako bi ulagatelji mogli donijeti informiranu odluku o ulaganju.


U priloženom dokumentu posebno su istaknuta tzv. modificirana mišljenja revizora, što označava određenu zadršku revizora u pogledu vjerodostojnosti sastavljenih financijskih izvještaja. Razina izrečene zadrške razlikuje se u mišljenju s rezervom, negativnom mišljenju ili suzdržanom mišljenju.

Mišljenje s rezervom ukazuje na određena, ali ne prožimajuća kriva prikazivanja ili izostanak dokaza o prikazima u financijskim izvještajima.

Negativno mišljenje ukazuje da su, po mišljenju revizora, kriva prikazivanja značajna i prožimajuća za financijske izvještaje.

Suzdržano mišljenje znači da revizor nije mogao pribaviti dostatne i primjerene dokaze na kojima bi temeljio mišljenje, a mogući učinci pogrešnih prikazivanja su značajni i prožimajući za financijske izvještaje.

Pregled modificiranih mišljenja po kompanijama kao i detaljnije informacije o vrstama modificiranog mišljenja mogu se pronaći u dokumentu na kraju ovoga teksta.


Analiza mišljenja ovlaštenih revizora revidiranih godišnjih financijskih izvještaja izdavatelja pokazuje kako gotovo trećina (31%) izvještaja kompanija uvrštenih na uređeno tržište ima modificirano mišljenje. Od kompanija koje imaju modificirano mišljenje njih 6% imaju negativna i suzdržana mišljenja koja impliciraju značajne i prožimajuće ograde na iskazane financijske izvještaje od strane revizora. Ipak, skrećemo pozornost, kako niti jedno društvo uvršteno na službeno tržište, kotaciju s većim izvještajnim zahtjevima, nema negativno ili suzdržano mišljenje iako sedam društava čiji su vrijednosni papiri uvršteni na taj segment tržišta ima mišljenje s rezervom.

Cjelovitom dokumentu s pregledom modificiranih mišljenja revizora možete pristupiti ovdje.