19.10.2023.

ESMA pojašnjava vremenski okvir za Uredbu MiCA i potiče sudionike na tržištu i nacionalna nadležna tijela da se počnu pripremati za tranziciju

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) priprema provedbu Uredbe o tržištima kriptoimovine (Uredba MiCA)[1], koja će poboljšati mehanizme zaštite za imatelje kriptoimovine i klijente pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, financijsku stabilnost i integritet tržišta kriptoimovine koji trenutačno nisu uređeni postojećim zajedničkim zakonodavstvom Europske unije (EU) o financijskim uslugama. 

Stupanje na snagu Uredbe MiCA predstavlja temeljni razvoj za uspostavu jedinstvenih pravila za reguliranje i nadzor izdavanja, trgovanja i pružanja usluga povezanih s kriptoimovinom[2]. Takve aktivnosti trenutačno nisu uređene postojećim zajedničkim zakonodavstvom Europske unije (EU) o financijskim uslugama te je stoga Uredba MiCA važna zakonodavna prekretnica za tržišta kriptoimovine. Međutim, ESMA podsjeća imatelje kriptoimovine i klijente pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom da se Uredba MiCA ne bavi svim raznim rizicima povezanim s tim proizvodima. Mnoge vrste kriptoimovine po svojoj su prirodi vrlo spekulativne. Nadalje, kriptoimovina je podložna novim operativnim ili sigurnosnim rizicima, među ostalim i zbog tehnologije na kojoj se temelji, a koja je još uvijek u relativno početnoj fazi.[3] Čak i uz primjenu Uredbe MiCA, mali ulagatelji moraju biti svjesni da neće biti „sigurne” kriptoimovine.

Tijekom „faze provedbe” Uredbe MiCA (od stupanja na snagu do datuma potpune primjene u prosincu 2024.) ESMA zajedno s nacionalnim nadležnim tijelima[4] država članica i drugim europskim nadzornim tijelima priprema tehničke standarde i smjernice kojima se određuje kako će se nova pravila primjenjivati na izdavatelje, ponuditelje i pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom. 

Prva javna savjetovanja o tim regulatornim mjerama (u dva velika paketa objavljena u srpnju i listopadu) važna su prekretnica za ESMA-u u provedbi okvira Uredbe MiCA.[5] Njima se naša ambicija da postavimo visoke regulatorne standarde u EU-u za usluge kriptoimovine pretvara u konkretne zahtjeve. 

Puna prava i zaštite u okviru Uredbe MiCA neće se primjenjivati u fazi njezine provedbe

Važno je da imatelji kriptoimovine i sadašnji ili potencijalni klijenti usluga povezanih s kriptoimovinom u EU-u budu svjesni da se, uz rizike povezane s kriptoimovinom, pravila Uredbe MiCA o pružanju usluga povezanih s kriptoimovinom neće početi primjenjivati do prosinca 2024. Stoga imatelji kriptoimovine i klijenti pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom tijekom tog razdoblja neće imati koristi od regulatornih i nadzornih zaštitnih mjera na razini EU-a ili mehanizama pravne zaštite ugrađenih u Uredbu, kao što je mogućnost podnošenja službenih pritužbi njihovim nacionalnim nadležnim tijelima protiv pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom.[6] S obzirom na taj vremenski okvir, imatelji kriptoimovine i klijenti usluga povezanih s kriptoimovinom trebali bi biti upoznati s mehanizmima pravne zaštite koji su trenutačno dostupni u njihovoj jurisdikciji (ili s njihovim nepostojanjem). Osim toga, ako razmišljaju o kupnji kriptoimovine ili povezanih proizvoda i usluga, uvijek bi se trebali zapitati sljedeće:  

 • Možete li si priuštiti da izgubite sav novac koji planirate uložiti? 
 • Jeste li spremni preuzeti visoke rizike kako biste ostvarili reklamirane prinose?  
 • Razumijete li značajke kriptoimovine ili povezanih proizvoda i usluga? 
 • Jesu li tvrtke/stranke s kojima poslujete ugledne? 
 • Jesu li tvrtke/stranke s kojima poslujete na crnoj listi relevantnih nacionalnih tijela?
 • Možete li učinkovito zaštititi uređaje kojima se koristite za kupnju, pohranu ili prijenos kriptoimovine, uključujući svoje privatne ključeve?

Osim toga, čak i nakon što se Uredba MiCA počne primjenjivati na pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom, države članice mogu subjektima koji već pružaju usluge povezane s kriptoimovinom u svojim jurisdikcijama odobriti dodatno 18-mjesečno „prijelazno razdoblje” tijekom kojeg mogu nastaviti poslovati bez dozvole u okviru Uredbe MiCA (ovo se još naziva „odredba o stečenim pravima”). To znači da imatelji kriptoimovine i klijenti pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom možda neće imati sva prava i zaštite koji su im dodijeljeni na temelju Uredbe MiCA sve do 1. srpnja 2026.[7] Slično tome, većina nacionalnih nadležnih tijela imat će ograničene ovlasti za nadzor subjekata koji koriste odredbu o stečenim pravima, ovisno o primjenjivom lokalnom zakonodavstvu. U većini slučajeva te su ovlasti ograničene na ovlasti dostupne u okviru postojećih režima za sprječavanje pranja novca, koji su znatno manje sveobuhvatni od Uredbe MiCA.  

Ograničena i neujednačena zaštita imatelja kriptoimovine i klijenata pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom u EU-u tijekom prijelaza na Uredbu MiCA dodatna je motivacija ESMA-i i njezinim članovima da nastave blisku suradnju i potiču konvergenciju nadzora na cijelom jedinstvenom tržištu, što će poslužiti i kao plan za suradnju nakon prijelazne faze priznavanja stečenih prava.  

Promicanje konvergencije nadzora

Do kraja prijelazne faze za Uredbu MiCA u srpnju 2026. vjerojatno je da će znatan broj subjekata koji već pružaju usluge povezane s kriptoimovinom u EU-u nastaviti pružati te usluge u skladu s postojećim primjenjivim zakonima u jurisdikcijama u kojima posluju ako države članice u velikoj mjeri iskoriste prethodno navedenu odredbu o stečenim pravima. 

Među tim su subjektima globalna kriptopoduzeća koja će nastaviti poslovati u više država članica koristeći strukture grupe koje su često kompleksne i netransparentne. Osim nadzornih izazova koje to stvara, netransparentne strukture grupe također mogu otežati klijentima pružatelja usluga da znaju s kojim subjektom posluju i kakav je njegov regulatorni status. Pored toga, moguće je da takvi subjekti nemaju snažnu kulturu usklađenosti (npr. odgovarajuće upravljanje, organizacijske aranžmane i učinkovite okvire kontrole), a njihova veličina i geografski opseg omogućuju im održavanje visoke razine agilnosti u pogledu toga gdje mogu djelovati, povećavajući rizik od sukoba interesa, regulatorne arbitraže i nejednakih uvjeta u pružanju usluga povezanih s kriptoimovinom. 

S obzirom na rizike koje predstavljaju globalna kriptopoduzeća i kako bi potaknuli pripreme za primjenu Uredbe MiCA, ESMA i njezini članovi rade na promicanju koordiniranih aktivnosti diljem EU-a na način da (i) olakšavaju razmjenu informacija među nadležnim tijelima u vezi sa zahtjevima za odobrenje za rad i primjerima iz nadzora u vlastitim jurisdikcijama, (ii) potiču što raniju ujednačenu primjenu pravila iz Uredbe MiCA i (iii) se savjetuju s Europskom komisijom radi pružanja osnove za ujednačeno tumačenje odredbi Uredbe MiCA koje možda zahtijevaju podrobnija objašnjenja.   

Svrha je tih aktivnosti osigurati usklađena očekivanja nadzornih tijela u vezi sa subjektima koji pružaju usluge povezane s kriptoimovinom u državama EU-a u prijelaznom razdoblju primjene Uredbe MiCA te od početka poticati dosljedne prakse koje će se koristiti i nakon početka njezine primjene, u prvom redu one koje se odnose na izdavanje odobrenja za rad.  

ESMA i njezini članovi žele izgraditi snažan regulatorni okvir temeljen na dosljednom, djelotvornom i odlučnom nadzoru (i po potrebi provedbenim mjerama) u EU-u od samog početka. U sklopu tog procesa nacionalna nadležna tijela trebaju: 

 • odvojiti dovoljno resursa za provedbu okvira Uredbe MiCA kako bi od početka osigurali snažan nadzorni sustav (i provedbene mjere)
 • utvrditi postupak izdavanja odobrenja za rad i poticati dijalog s potencijalnim podnositeljima zahtjeva što je prije moguće
 • uskladiti nadzorne prakse koje se odnose na izdavanje odobrenja za rad pružateljima usluga povezanih s kriptoimovinom na temelju zajedničkih nadzornih praksi zemalja EU-a, kako bi se spriječila regulatorna arbitraža
 • dijeliti informacije o izdavanju odobrenja, posebno u pogledu globalnih kriptopoduzeća sa složenim i netransparentnim grupnim strukturama
 • spriječiti osnivanje fiktivnih subjekata (engl. letter-box entities), tj. slučajeve u kojima se pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom sa sjedištem u EU-u uvelike oslanjaju na subjekte izvan EU-a u pogledu pružanja usluga klijentima sa sjedištem u EU-u
 • osigurati odgovarajući pojednostavljeni postupak izdavanja odobrenja za rad[8] koji će omogućiti potpunu usklađenost sa svim zahtjevima Uredbe MiCA i koji se neće koristiti kao sredstvo za stjecanje konkurentske prednosti u odnosu na druge jurisdikcije
 • ako je to moguće prema nacionalnom primjenjivom pravu, nametnuti provedbene mjere subjektima koji na nezakonit način pružaju usluge povezane s kriptoimovinom prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad te u prijelaznoj fazi Uredbe MiCA .

ESMA i nacionalna nadležna tijela odlučni su u namjeri da osiguraju da subjekti uključeni u pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom shvate da EU nije mjesto za traženje najpovoljnijeg pravnog sustava ili nezakonite prakse.  

Tržišni sudionici već mogu početi doprinositi djelotvornoj provedbi Uredbe MiCA 

Kako bi se osigurao pravovremen i uredan prijelaz prema Uredbi MiCA, ESMA potiče tržišne sudionike da poduzmu odgovarajuće pripremne radnje za smanjenje rizika od disruptivnih prilagodbi poslovnih modela. Te radnje trebaju uključiti i pravovremeni dijalog između subjekata koji trenutačno pružaju usluge povezane s kriptoimovinom u EU-u i relevantnih nadležnih tijela u jurisdikcija u kojima posluju, kako bi ih izvijestili o svojim planovima prelaska.   

Osim uključivanja u javna savjetovanja, tržišni sudionici koji će podlijegati Uredbi MiCA već mogu početi poduzimati radnje u svrhu neometanog prijelaza i provedbe. ESMA poziva subjekte koji trenutačno pružaju usluge povezane s kriptoimovinom (uključujući i financijske subjekte koji već imaju odobrenje za rad) da:

 • što prije obavijeste nacionalna nadležna tijela i klijente o svojim planovima prelaska 
 • obavijeste klijente o regulatornom statusu kriptoimovine i/ili usluga koje pružaju, uz naznaku vrste odobrenja za rad koje imaju, zemlje iz koje posluju te nude li usluge povezane s kriptoimovinom ili koriste odredbu o stečenim pravima
 • ako su odobrenje za rad dobili na temelju drugih sektorskih propisa, pojasne regulatorni status proizvoda i/ili usluga koje nude kako bi se izbjegla zabuna u odnosu na regulirane proizvode i/ili usluge koje nude[9]  
 • se pripreme za primjenu Uredbe MiCA na način da ujednače svoje prakse kako bi se uskladili s nadolazećim zahtjevima prema toj Uredbi
 • što prije podnesu zahtjev za odobrenje za rad u skladu s Uredbom MiCA. Bez odobrenja za rad izdanog u skladu s Uredbom MiCA neće moći iskoristiti prava sustava jedinstvene putovnice unutar EU-a za vrijeme prijelaznog razdoblja[10], i
 • komuniciraju s nacionalnim nadležnim tijelima u vezi s pitanjima koja se odnose na opseg Uredbe MiCA i primjenu njezina okvira na njihove trenutačne aktivnosti.

Nadalje, subjekti koji pružaju usluge povezane s kriptoimovinom, a koji su posluju u više od jedne države članice prema lokalnim primjenjivim zakonima moraju i dalje biti usklađeni sa svim primjenjivim lokalnim zakonima do kraja prijelaznog razdoblja.   

ESMA također ističe kako je pružanje usluga ili proizvoda povezanih s kriptoimovinom od strane društava iz treće zemlje prema Uredbi MiCA strogo ograničeno na slučajeve u kojima se takva usluga pruža na isključivu inicijativu klijenta (izuzeće na temelju tzv. „obrnutog nuđenja“).

Iako će ESMA izdati daljnje smjernice u vezi s tim izuzećem, ono se mora shvatiti kao vrlo usko definirano te se prema tome mora i smatrati izuzećem; u vezi s njim ne smiju se donositi pretpostavke niti se ono smije koristiti kao bi se izbjegle odredbe Uredbe MiCA. ESMA će, kao i nacionalna nadležna tijela putem svojih nadzornih i izvršnih ovlasti, poduzeti sve potrebne mjere kako bi se ulagatelji sa sjedištem u EU-u i pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom koji su usklađeni s Uredbom MiCA zaštitili od neadekvatnog postupanja od strane subjekata neusklađenih s Uredbom MiCA i onih izvan EU-a prema europskom okviru navedene Uredbe.    

Sljedeći koraci

ESMA i nacionalna nadležna tijela nastavit će provoditi inicijative za potporu i promicanje konvergencije nadzora tijekom provedbe Uredbe MiCA i prijelaznih faza. Uložit će se napori u razvoj zajedničkih načela i najboljih praksi u pripremi za predstojeće nadzorne dužnosti te izgradnju stručnog znanja o kretanjima na kriptotržištu, među ostalim surađujući s različitim sudionicima i dionicima na kriptotržištu.

Popratne informacije  

Radi dodatnog konteksta ESMA također želi podijeliti prijašnje izjave i upozorenja relevantna za pružanje nereguliranih proizvoda i/ili usluga povezanih s kriptoimovinom u EU-u:  

 • Vidjeti: Zajedničko upozorenje europskih nadzornih tijela (ovdje) potrošačima o rizicima ulaganja u kriptoimovinu
 • Vidjeti: Izjava ESMA-e (ovdje) o investicijskim društvima koja nude neregulirane proizvode ili usluge, koja uključuje informacije o tome kako ublažiti rizike
 • Vidjeti:  Izjava ESMA-e o obrnutom nuđenu (ovdje)

 

 [1] Uredba (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine [MiCA]

[2] Trenutačno regulatorno okruženje kojim se uređuje sektor kriptoimovine vrlo je rascjepkano diljem EU-a. Neke države članice implementirale su nacionalna pravila za reguliranje određenih vrsta kriptoimovine i povezanih proizvoda ili usluga. Većina tih nacionalnih okvira proizlazi iz prenošenja pete direktive o sprečavanju pranja novca (SPN) (Direktiva (EU) 2018/843); njihovo područje primjene može se razlikovati na lokalnoj razini, ovisno o nacionalnim prenošenjima, a u većini slučajeva ograničeno je na profile SPN-a. 

[3] Više informacija o rizicima potražite u zajedničkom upozorenju europskih nadzornih tijela o kriptoimovini: ovdje

[4] Nacionalna tijela koja su države članice odredile za obavljanje nadzornih zadaća povezanih s kriptoimovinom

[5] Više pojedinosti o vremenskom rasporedu triju paketa javnog savjetovanja ESMA-e te vremenskom rasporedu provedbe i prijelaznih faza Uredbe MiCA potražite na internetskim stranicama ESMA-e. 

ESMA - 201-203 rue de Bercy - CS 80910 - 75589 Paris Cedex 12 - France - www.esma.europa.eu                                

[6] Imajte na umu da takva pravna zaštita može postojati u propisima na nacionalnoj razini u nekim jurisdikcijama.

[7] Točan datum može se razlikovati po jurisdikcijama ovisno o tome kako svaka država članica odluči primijeniti (ili ne primijeniti) neobvezne prijelazne mjere. Vidjeti članak 143. stavak 3. Uredbe MiCA.  

[8]Članak 143. stavak 6. Uredbe MiCA nudi nacionalnim nadležnim tijelima opciju da subjektima koji su 30. prosinca 2024. imali odobrenje za rad u skladu s nacionalnim primjenjivim pravom dopuste pružati usluge povezane s kriptoimovinom prema pojednostavnjenom postupku za izdavanje odobrenja.

[9]Vidjeti: ESMA-ina izjava o rizicima koji proizlaze iz nereguliranih proizvoda i/ili usluga koje pružaju investicijska društva, 25. svibnja 2023.

[10]Prekogranične aktivnosti subjekta koji koristi odredbu o stečenim pravima mogu se obavljati samo ako je taj subjekt usklađen s relevantnim zakonodavstvom primjenjivim i u matičnoj državi članici i u državi članici domaćinu. Pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom za vrijeme prijelaznog razdoblja trebalo bi u svakom slučaju uvijek biti u skladu s primjenjivim nacionalnim zakonima država članica u kojima se te usluge pružaju. Subjektima koji koriste odredbu o stečenim pravima bit će zabranjeno obavljanje prekograničnih usluga u državama članicama gdje odredba o stečenim pravima nije (ili nije više) primjenjiva.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.