ESMA objavila završno izvješće o Smjernicama za stres test likvidnosti kod UCITS fondova i AIF-ova

05.09.2019. 

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 2. rujna 2019. na svojoj internetskoj stranici objavilo Završno izvješće o Smjernicama za stres test likvidnosti kod UCITS fondova i AIF-ova.