ESMA je na svojim stranicama objavila informaciju i dokument vezano uz ESMA Izvještaj o neopravdanom pritisku na izdavatelje fokusiranom na postizanje kratkoročnih ciljeva 12 2019.

Objavljeno: 30. prosinca 2019.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) je 18.12.2019. na svojim stranicama objavila informaciju i dokument ESMA Izvještaj o neopravdanom pritisku na izdavatelje fokusiranom na postizanje kratkoročnih ciljeva  _12 2019.

Naime, Europska komisija (EK) je zatražila sva 3 EU nadzorna tijela (ESAs): ESMA, EIOPA, EBA da provedu istraživanje kojem je za cilj utvrditi moguće postojanje pritiska na izdavatelje vezano uz postizanje kratkoročnih korporacijskih ciljeva pri čemu se zanemaruje fokus na ostvarivanje dugoročnih ciljeva vezanih uz održivo poslovanje i ostvarenje deklariranih klimatskih i drugih ciljeva iz ESG kategorija. EK je zatražila sve 3 ESA-e da po završetku istraživanja izdaju preporuke u kojim područjima su moguća unaprijeđena postupanja.

Nastavno na navedeno, ESMA je EK-u predstavila sljedeće preporuke

Objava ESG faktora uključivo:

  • Dorada Direktive o nefinancijskom izvještavanju (NFRD);
  • Promocija jedinstvenog seta međunarodno priznatih ESG standarda o objavama;
  • Zahtjev za uključivanjem nefinancijskih informacija u godišnje financijske izvještaje

Pojačan angažman institucionalnih investitora u područjima:

  • Revizije tzv. White List  iz Takeover Bids Direktive;
  • Moguće glasovanje dioničara vezano uz nefinancijske izvještaje,

Praćenja primjene Direktive o pravima dioničara tzv. Shareholder Rights Directive (SRD II).