ESMA informacije o objavi vezano uz utjecaj COVID-19 na pripremu polugodišnjih financijskih izvještaja od strane izdavatelja

Objavljeno 21. svibnja 2020.

Objava daje preporuke u područjima pripreme izvještaja koje je ESMA identificirala kao najvažnije:

  • važnost objave relevantnih i pouzdanih informacija sukladno rokovima propisanim nacionalnim zakonom vezano uz pripremu polugodišnjih financijskih izvještaja pri tome vodeći računa da nepotrebno ne odgađaju objavu istih,
  • ažuriranje informacija pripremljenih u zadnjim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima kako bi adekvatno informirali dionike o utjecaju COVID-19, posebno u odnosu na neizvjesnosti vezane uz redovito poslovanje kao i nastanak različitih rizika koji mogu utjecati na vremensku neograničenost poslovanja (engl. going concern), kao i vezano uz umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine i prezentiranje iste u Računu dobiti i gubitka,
  • pružiti informacije specifične za poslovanje pojedinog izdavatelja pod utjecajem COVID-19 u odnosu na proteklo razdoblje kao i na poslovanje u nadolazećem razdoblju vezano uz realizaciju prethodno definiranih poslovnih ciljeva, stratešku orijentaciju društva, operativno poslovanje, uspješnost kao i opis aktivnosti koje su poduzete kako bi se umanjio ili uklonio učinak pandemije.

Ova objava se odnosi i na pripremu drugih ispodgodišnjih financijskih izvještaja u slučajevima kada se primjenjuje MRS 34 Financijsko izvještavanje za razdoblje tijekom godine prema kojem su uprave, nadzorna i druga administrativna tijela društva kao i revizijski odbor te, ako je primjenjivo, eksterni revizori pozvani primijeniti dužnu pažnju u odnosu na ove preporuke.

ESMA posebno naglašava važnu ulogu revizijskih odbora društava koji trebaju poticati pripremu polugodišnjih financijskih izvještaja najviše moguće kvalitete.

Sljedeći koraci

ESMA i nadležna nacionalna tijela će nadzirati primjenu MSFI kao i svih drugih relevantnih odredbi spomenutih u ovoj Objavi pri čemu će nadležna nacionalna tijela iste imati u vidu prilikom provođenja svojih nadzornih aktivnosti te, kada je potrebno, primjenjivati nadzorne mjere, a o čemu će ESMA obavijestiti u svom Izvještaju o provođenju nadzornih mjera za 2020. godinu.

Informacije o Objavi kao i integralni tekst same Objave preporuka dostupni su na navedenim poveznicama na internetskim stranicama ESMA-e.