Priopćenje za javnost

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) rukovodeći se načelima transparentnosti i izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta, a temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ br. 140/05 i 12/12), objavljuje sljedeće

Priopćenje za javnost

Vezano uz „liberalizaciju“ tržišta obveznih osiguranja u prometu i promidžbene aktivnosti Hanfa ocjenjuje potrebnim ukazati svim sudionicima na tržištu obveznih osiguranja u prometu na potrebu poštivanja odredbi Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13, dalje u tekstu: Zakon o osiguranju), Pravilnika o promidžbenim aktivnostima („Narodne novine“ broj 93/13, dalje u tekstu: Pravilnik) i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu („Narodne novine“ broj 151/05, 36/09, 75/09 i 76/13, dalje u tekstu: Zakon o obveznim osiguranjima u prometu) te da se prilikom provođenja promidžbenih aktivnosti i oblikovanja premija osiguranja trebaju pridržavati odredbi navedenih Zakona te Pravilnika.

Hanfa naglašava kako je dužnost svih društava za osiguranje da svoje promidžbene aktivnosti obavljaju u skladu s odredbama članaka 65.a do 65.c Zakona o osiguranju, odnosno u skladu s odredbama Pravilnika. Pri tome je posebno važno da promidžbene informacije sadržavaju jasne, istinite i potpune informacije, koje se temelje na vjerodostojnim podacima, koje podatke je društvo za osiguranje dužno provjeravati kontinuirano, kako na početku promidžbene kampanje, tako i tijekom njezinog trajanja. Također, društvo za osiguranje dužno je pravovremeno izmijeniti promidžbenu informaciju ukoliko se promijene podaci na kojima se temelji.

U skladu s odredbom članka 10. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, Hanfa naglašava da je društvo za osiguranje dužno oblikovati premije osiguranja na temelju aktuarskih metoda i načela tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju automobilske odgovornosti uključivo i formiranje dostatnih tehničkih pričuva za navedeno osiguranje.