Priopćenje za javnost u vezi pojašnjenja pojmova životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), dana 25. siječnja 2016., nastavno na  širenje ponude proizvoda koje nude društva za osiguranje ovim putem obavještava javnost o osnovnim karakteristikama životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, a to su:

  • osigurane svote i/ili premije vezane su uz neki financijski instrument (primjerice otvoreni investicijski fond, indeks, vrijednosni papir i sl.),
  • ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (može ostvariti potencijalno više prinose ili gubitke u odnosu na tradicionalno životno osiguranje),
  • osiguratelj snosi rizik osiguranja (definirane naknade za slučaj smrti, nezgode i sl.),
  • ovisno o proizvodu moguće su i fleksibilnije dodatne jednokratne uplate,
  • vrijednost police ovisi o tržišnoj vrijednosti ulaganja,
  • ulaganje može biti konzervativnije ili rizičnije, ovisno o vrsti ulaganja koje osiguratelj nudi uz osigurateljni proizvod i sklonosti riziku ugovaratelja osiguranja,
  • može i ne mora postojati neki vid isplate garancije po doživljenju.

Pojednostavljeni prikaz osnovnih karakteristika životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja u odnosu na „tradicionalno“ životno osiguranje:

VRSTA OSIGURANJA

RIZIK ULAGANJA SNOSI

ISPLATA ZA SLUČAJ SMRTI (AKO JE UGOVORENA)

ISPLATA ZA DOŽIVLJENJE

OTKUPNA VRIJEDNOST

"Tradicionalno" životno osiguranje

osiguratelj

osiguratelj

zajamčena

zajamčena

Životno osiguranje kod kojeg ugovaratelj snosi rizik ulaganja

ugovaratelj osiguranja

osiguratelj

nije zajamčena*

nije zajamčena

*osim ako nije ugovoreno osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja s garancijom najmanjeg iznosa isplate po doživljenju

Napominjemo potencijalnim ugovarateljima osiguranja da prilikom izbora osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja vode računa o mogućim rizicima i troškovima vezanim uz odabrani proizvod životnog osiguranja te da detaljno prouče sve relevantne informacije povezane s osiguranjem i osigurateljem, neovisno o tome ima li osiguratelj sjedište u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, a ima pravo pružati navedene usluge osiguranja na području Republike Hrvatske neposredno ili preko podružnice (popis navedenih društava može se vidjeti na linku Notifikacije društava za osiguranje i/ili reosiguranje iz država članica EU - www.hanfa.hr).

Te informacije u slučaju izbora životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja uključuju i prospekt, pravila i ključne informacije o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom uz kojeg se veže osigurana svota i/ili premija, pravila unutarnjeg fonda, sastav i druge korisne informacije o dioničkom indeksu ili odgovarajućoj referentnoj vrijednosti odnosno ulaganju na koje je vezano osiguranje te podatke o svim troškovima i naknadama koje snosi ugovaratelj osiguranja i sl.

Za potrebe dodatne informiranosti ukazujemo na članke 380. do 382. Zakona o osiguranju (NN, br. 30/15) koji propisuju koje informacije je osiguratelj dužan dati ugovaratelju osiguranja prije sklapanja i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, neovisno o tome o kojoj vrsti osiguranja se radi, a dostupni su ovdje.